Friday, February 1, 2008

Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ: Thông Cáo Báo Chí số 2


Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ

P.O. Box O, San Jose, CA 95151 - 0015 Phone: (408) 786-5875 & (408) 608-5632

www.sjvoters4democracy.com

San Jose, ngày 1 tháng Hai, năm 2008.

Thông Cáo Báo Chí

Tên Little Saigon là một nguyện vọng lâu nay của đại đa số đồng hương cộng đồng người Việt tị nạn tại thành phố San Jose. Ủy Ban Vận Động Tên Little Saigon và nay mở rộng thành Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ (San Jose Voters for Democracy) là một tập hợp nhiều thành viên đầy nhiệt huyết trong cộng đồng, đã đứng ra gánh vác trọng trách mà đồng hương đã tin tưởng giao phó, đó là: Tranh đấu đòi lại DANH DỰ và DÂN CHỦ cho cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta, sau khi Nghị viên Madison đã hướng dẫn sai lạc Hội Đồng Thành Phố San Jose, áp đặt một cái tên đi ngược lại nguyện vọng của chính cử tri đồng hương đã đặt bà ta vào vị trí hiện nay.

Tuy nhiên, mục đích cao đẹp và việc làm đầy chính nghiã của các thành viên trong Phong Trào với sự giúp đỡ, cố vấn của các vị trong Ban Cố Vấn đang bị đánh phá bởi một số cơ quan truyền thông báo chí kể cả một chương trình phát thanh và truyền hình trong vùng. Nay Phong Trào tuyên bố:

* Phong Trào đang làm việc với văn phòng luật sư để thành lập hồ sơ pháp lý đối với thành phố trong tiến trình đặt tên không minh bạch của nghị viên Madison, dẫn đến quyết định phi dân chủ của hội đồng thành phố liên hệ đên việc bác bỏ tên Little Saigon.

* Phát ngôn viên chính thức của Phong Trào là ông Đỗ Hùng. Do đó, ngoài những văn thư, phát biểu từ phát ngôn nhân đại diện cho tiếng nói chính thức của Phong Trào, mọi sự tuyên bố hay bài viết của các thành viên trong Phong Trào là những phát biểu có tính cách cá nhân và thuần túy chuyên môn của các ủy ban trong Phong Trào.

* Tuần Báo Tiếng Dân chỉ là một trong nhiều cơ quan truyền thông báo chí làm nhiệm vụ truyền thông, đăng tải những tin tức phóng sự liên quan đến công cuộc vận động và tranh đấu của Phong Trào. Tuần Báo Tiếng Dân là tiếng nói độc lập với Phong Trào, cũng như rất nhiều đồng hương, đồng nghiệp khác có thể ủng hộ Phong Trào nhưng không phải là thành viên để cùng chia xẻ trách nhiệm với Phong Trào.

Trân trọng

Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ