Friday, February 22, 2008

Lý Tống tuyệt thực ngày thứ 7 - Hunger strike on day 7


Lý Tống tuyệt thực ngày thứ 7 - Hunger strike on day 7

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=40788