Friday, February 8, 2008

Protesters Just Exercising Rights

Protesters Just Exercising Rights

Steve M. Zientek, Los Gatos

I find it to be the height of hubris for the Mercury news editorial board (Editorial, Feb. 5-2008) to be preaching to the San Jose Vietnamese-American community about “…what is and is not democracy.” Many of the older members of the S.J. Vietnamese community have sacrificed immensely to immigrate to the United states. Their attachment to the “Little Saigon” issue symbolizes all the hardships they endured and their hope for a better life in the land of democracy.

The San Jose City Council and Councilwoman Madison Nguyen underestimated the strong symbolism of “Little Saigon.” Instead of correcting the mistake and conceding to the name, they have dug in their heels and are now attempting to blame the Vietnamese community. The Vietnamese-Americans are simply availing themselves of the democratic process and exercising freedom of speech and the freedom to recall politicians who are not serving their interests.

Tôi thấy Ban biên tập tờ San Jose Mercury News (mục Editorial, Feb. 5-2008) đã quá kiêu ngạo khi họ thuyết giảng cộng đồng người Mỹ gốc Việt về “... điều gì là dân chủ và điều gì không thuộc về dân chủ.” Nhiều thành viên lớn tuổi của cộng đồng Người Việt tại San Jose đã hy sinh quá nhiều khi họ đến định cư tại Hoa kỳ. Sự gắn bó của họ với vấn đề “Little Saigon” là biểu tượng cho tất cả những sự khó khăn mà họ đã chịu đựng và sự hy vọng của họ về một cuộc sống tốt hơn trên vùng đất dân chủ.

Hội Đồng Thành Phố và bà Nghị Viên Madison Nguyễn đã đánh giá thấp ý nghĩa mạnh mẽ của biểu tượng “Little Saigon.” Thay vì tự sửa đổi sự sai trái của mình và nhượng bộ danh xưng này, họ đã tự gây ra rắc rối cho chính họ và bây giờ họ đang cố đổ thừa cho cộng đồng Việt Nam. Người Mỹ gốc Việt đang xử dụng rất bình thường tiến trình dân chủ và thực hiện quyền tự do phát biểu và tự do bãi nhiệm những chính trị gia nào không phục vụ cho nhu cầu của họ.

Steve M. Zientek, Los Gatos

http://www.sjvoters4democracy.com/e/protestersjustexercisingrights.htm