Friday, February 22, 2008

SJVFD's Press Realese dated: Feb. 19-2008


San Jose Voters For Democracy
P.O. Box: 0, San Jose, CA 95151 - 0015
Phones: 408-679-8902
www.SJVoters4Democracy.com

San Jose, February 19th, 2008

The unedited full version of the interview conducted on January 31, 2008 by Vietnam Liberty News shown to the public today clearly indicates that in a very friendly, relaxed environment, Councilmember Forrest Williams repeatedly stated that Councilmember Nguyen initiated discussion with him prior to Nov. 20 in which she asked for Councilmember Williams’ support on the issue of naming the Vietnamese Business District on Story Road, and in which Councilmember Williams unequivocally pledged his support to Councilmember Nguyen on this issue.

In light of the newly presented information, we respectfully request that Mayor Reed and Councilmember Nguyen immediately recuse themselves from any further involvement in this issue. Furthermore, we request that the Santa Clara County District Attorney commence a formal Grand Jury investigation into this matter.

Cả một cuốn phim đầy đủ cuộc phỏng vấn ông Nghị viên Forest William ngày 31/1/2008 của đài truyền hình Việt nam Tự Do không hề có cắt xén đã trình chiếu trước công chúng rất rõ ràng. Trong bầu không khí thân mật, tử tế, thoải mái ông nghị viên William đã lập đi lập lại nhiều lần rằng bà Nghị viên Madison Nguyễn đã thảo luận với ông trước ngày 20/11/2007 và bà ta đã hỏi xin ông ta sự giúp đỡ trong việc đặt tên cho khu thương mãi trên đường Story rd. và ông Forest William đã hứa rất rõ ràng là ông sẽ ủng hộ bà trong việc đặt tên này.

Với những tin tức mới này, chúng tôi thỉnh nguyện ông Thị trưởng Reed và bà Nghị viên Nguyễn nên lập tức chấm dứt sự can dự vào vấn đề này. Hơn thế nữa, chúng tôi yêu cầu văn phòng Biện Lý Cuộc tổ chức một cuộc điều tra toàn diện trong vấn đề này.

* For more information, please contact Barry Hung Do at 408-679-8902.

http://www.sjvoters4democracy.com/e/pressrelease_19feb08.htm