Monday, February 18, 2008

PHONG VAN LS DO VAN QUANG MINH (Website http://www.sjvoters4democracy.com)
PHONG TRÀO CỬ TRI SAN JOSE ĐÒI DÂN CHỦ
P.O. Box: 0, San Jose, CA 95151-0015
Điện thoại: (408) 786-5875 & (408) 608-5632
www.SJVoters4Democracy.com

Phỏng vấn Luật Sư Đỗ Văn Quang Minh.
AM1430 Radio Station, 14-2-2008.

Xin quý bạn đọc bấm vào LINK dưới đây:

NGHE

http://www.sjvoters4democracy.com/audio/dovanquangminh_14feb08.htm