Thursday, February 21, 2008

Hình: Black Tuesday, kỳ 13 (Thứ Ba, 19-02-2008) - San Jose


http://www.vietnamdaily.com/gallery/main.php?g2_view=slideshow.Slideshow&g2_itemId=8420

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=40720