Sunday, February 17, 2008

Little Sàigòn tuyệt thực: Hình cập nhật vào lúc 10 giờ đêm Thứ Bảy 16-02-2008
Little Sàigòn tuyệt thực: Hình cập nhật vào lúc 10 giờ đêm Thứ Bảy 16-02-2008

http://www.vietnamdaily.com/gallery/main.php?g2_view=slideshow.Slideshow&g2_itemId=8420

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=40662