Friday, February 29, 2008

Fwd: (Secret emails) Madison Nguyen is facing another law breaking beside potential Brown Act Violation

Please open the following for the full email details:

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=40937#disc

(From VN Nhat Bao):

Sự kiện NV Madison, qua email số 6 gởi cho bà Helen như vừa đề cập đến, tìm cách can dự vào việc làm của bà Helen de Runa và các nhân viên thành phố cũng rất có thế, không sớm thì muộn, được xem là một sự vi phạm vào điều 411 (The Council; Interference With Administrative Matters) của bản Hiến Chương Thành Phố mà trong đó ghi rõ "... neither the Council nor its members nor the Mayor shall give orders to any subordinate officer or employee, either publicly or privately" (tạm dịch là : "HÐTP, các nghị viên, và Thị trưởng không ai được ra chỉ thị cho bất cứ một viên chức hay nhân viên nào (của thành phố) dù là công khai hay riêng tư".

Madison Nguyen is facing another law breaking beside potential Brown Act Violation

(From VN Nhat Bao):

Sự kiện NV Madison, qua email số 6 gởi cho bà Helen như vừa đề cập đến, tìm cách can dự vào việc làm của bà Helen de Runa và các nhân viên thành phố cũng rất có thế, không sớm thì muộn, được xem là một sự vi phạm vào điều 411 (The Council; Interference With Administrative Matters) của bản Hiến Chương Thành Phố mà trong đó ghi rõ "... neither the Council nor its members nor the Mayor shall give orders to any subordinate officer or employee, either publicly or privately" (tạm dịch là : "HÐTP, các nghị viên, và Thị trưởng không ai được ra chỉ thị cho bất cứ một viên chức hay nhân viên nào (của thành phố) dù là công khai hay riêng tư".

Nhung email bi mat ve vu Vietnamtown - trich www.vietnamdaily.com

Nhu+~ng Email i't ngu+o+`i bie^'t dde^'n trong vu. "khu thu+o+ng ma.i" ?
- Nghi. Vie^n Madison phu.c vu. co^.ng ddo^`ng hay phu.c vu. Ta(ng Tha`nh La^.p ?


SAN JOSE (VNNB)- Chi? co`n va`i nga`y nu+~a la` dde^'n nga`y Ho^.i DDo^`ng Tha`nh Pho^' San Jose se~ mang va^'n dde^` dda(.t te^n cho mo^.t khu vu+.c thu+o+ng ma.i na(`m tre^n ddu+o+`ng Story ra tha?o lua^.n la.i va` hy vo.ng se~ dda.t ddu+o+.c mo^.t quye^'t ddi.nh chung cuo^.c nha('m gia?i quye^'t ti`nh tra.ng be^' ta('c nhu+ hie^.n nay.

Mo^.t so^' ca'c dde^` nghi. tu+` Thi. Tru+o+?ng Chuck Reed va` NV Madison Nguye^~n, cu~ng nhu+ tu+` ca'c nghi. vie^n Pete Constant, Kansen Chu, va` Pho' thi. tru+o+?ng Dave Cortese se~ ddu+o+.c ddem ra mo^? xe?.

Ti`nh tra.ng be^' ta('c trong vie^.c cho.n mo^.t danh xu+ng cho khu vu+.c thu+o+ng ma.i nho? be' na`y bo^.c pha't ma~nh lie^.t ke^? tu+` khi buo^?i tha?o lua^.n khoa'ng dda.i, do Co+ Quan Ta'i Pha't Trie^?n Tha`nh Pho^', tu+'c Redevelopment Agency hay RDA, pho^'i ho+.p vo+'i va(n pho`ng cu?a nu+~ NV Madison Nguye^~n to^? chu+'c, va`o lu'c 6 gio+` chie^`u nga`y thu+' Tu+ 15/8/07 ta.i thu+ vie^.n Tully vu+`a cha^'m du+'t. Ke^? tu+` sau nga`y ddo' la` mo^.t chuo^~i tie^'n tri`nh da^~n dde^'n vie^.c HDDTP quye^'t ddi.nh cho.n danh xu+ng Saigon Business District theo ddu'ng nhu+ dde^` nghi. cu?a NV Madison.

Ke^' tie^'p, suo^'t trong ho+n ba tha'ng qua ta.i San Jose dda~ die^~n ra nhu+~ng cuo^.c bie^?u ti`nh va`o mo^~i tru+a thu+' ba ha`ng tua^`n sau khi ho+n 2000 ngu+o+`i tham du+. mo^.t buo^?i ho.p khoa'ng dda.i do U?y Ban Tranh DDa^'u Cho Little Saigon to^? chu+'c ta.i Unify Center; ro^`i cuo^.c tuye^.t thu+.c cu?a Ly' To^'ng tu+` tru+a nga`y thu+' sa'u 15/2/08 cho dde^'n nay. Ve^` phi'a tha`nh pho^' cu~ng cha(?ng kha' ho+n vo+'i ca'o gia'c la` NV Madison dda~ vi pha.m lua^.t Brown Act khi co^ a^m tha^`m va^.n ddo^.ng dde^? cho danh xu+ng Saigon Business District ddu+o+.c tho^ng qua; ro^`i dde^` nghi. nga`y 11 tha'ng 2/08 cu?a T.Tr. Chuck Reed muo^'n HDDTP ru't la.i quye^'t ddi.nh nga`y 20/11/07 va` ddu+a va^'n dde^` ra tru+ng ca^`u da^n y'; dde^? ro^`i chi? mo^.t tua^`n sau ddo' va`o nga`y 21/2/08 hai nha^n va^.t na`y la.i dde^` nghi. thu ho^`i quye^'t ddi.nh cho.n danh xu+ng SBD va` cho "chi`m xuo^`ng" va^'n dde^` cho.n te^n cho khu vu+.c thu+o+ng ma.i lie^n he^..

Ba?n tho+`i bie^?u die^~n tie^'n cu?a va^'n dde^` ddu+o+.c Phong Tra`o Cu+? Tri San Jose DDo`i Da^n Chu? (PTCTSJDDDC) pho^? bie^'n ro^.ng ra~i cho tha^'y, theo nguye^n va(n, "nga`y 20/3/07 NV Madison dda~ to^? chu+'c mo^.t buo^?i ho.p giu+~a ba` Pat Dando, o^ng Paul Krutko, o^ng Sonny Nguye^~n (thu? quy~ cu?a ba` (Madison) trong cuo^.c tranh cu+? (va`o na(m 2005), va` o^ng Jim Nguye^~n dde^? xu'c tie^'n du+. a'n dda(.t te^n cho ddoa.n ddu+o+`ng 1-mile tre^n ddu+o+`ng Story la` "Vietnam Town Business District" (theo ba'o San Jose Business Journal)".

Tie^'p dde^'n, cu~ng theo ba?n tho+`i bie^?u die^~n tie^'n va^'n dde^` do PTCTSJDDDC pho^? bie^'n, "nga`y 17/4/07 NV Madison Nguye^~n ye^u ca^`u nha^n vie^n tha`nh pho^' va` Co+ Quan Ta'i Thie^'t (RDA) ga(.p go+~ chu? nha^n cu?a khu Vietnam Town tre^n ddu+o+`ng Story Road. Cuo^.c ho.p co' nhie^`u nha^n vie^n cao ca^'p (ha`ng gia'm ddo^'c) cu?a RDA tham du+. (Richard Keit, Director, Neighborhood and Business Development, Bill Ekern, Director, Project Management), Ed Shikada, Deputy City Manager, Paul Asper, City Senior Graphic Designer, Cha'nh va(n pho`ng NV Madison, chu? nha^n khu Vietnam Town (La^.p Ta(ng) va` hai phu. ta' ti'n ca^?n ve^` ta`i cha'nh va` qua?ng ba' thi. tru+o+`ng (Chad Nguyen and Albert Liu). Ta.i buo^?i ho.p, o^ng Ta(ng La^.p ye^u ca^`u dda(.t te^n khu vu+.c la` Vietnam Town Business District va` o^ng ta tho?a thua^.n se~ chi.u ca'c chi phi' ba?o tri` ca'c ba?ng te^n va` co+` hie^.u.".

Trong buo^?i ho.p co^.ng ddo^`ng die^~n ra ta.i thu+ vie^.n Tully va`o to^'i nga`y 15/8/2007, o^ng Abi Maghamfar, Gia'm DDo^'c DDie^`u Ha`nh thuo^.c RDA, dda~ cho bie^'t tie^'p theo sau quye^'t ddi.nh cu?a Ho^.i DDo^`ng Tha`nh Pho^' San Jose (HDDTP) va`o nga`y 5 tha'ng 6 vu+`a qua cha^'p thua^.n vie^.c ti`m dda(.t mo^.t te^n cho khu vu+.c thu+o+ng ma.i Vie^.t Nam, tu+'c Vietnamese Business District, Co+ quan RDA dda~ ddu+o+.c chi? thi. thu+.c hie^.n cuo^.c ti`m hie^?u va` tha(m do` da^n y' nha('m lu+.a cho.n mo^.t danh xu+ng thi'ch ho+.p cho khu vu+.c vu+`a no'i va` thu+.c hie^.n ca'c bu+o+'c ca^`n thie^'t ke^' tie^'p nhu+ ve~ bie^?u ngu+~, ba?ng te^n, v.v... DDa(.c bie^.t, o^ng Abi nha^'n ma.nh tu+` ngu+~ "Khu thu+o+ng ma.i Vie^.t Nam , hay Vietnamese Business District, nhu+ hie^.n ddu+o+.c dde^` ca^.p dde^'n trong ca'c va(n thu+ cu?a tha`nh pho^' hay ca'c thu+ mo+`i tham du+. ca'c phie^n ho.p co^.ng ddo^`ng, chi? nha('m dde^` ca^.p dde^'n khu vu+.c lie^n he^. va` hoa`n toa`n kho^ng di'nh da'ng gi` dde^'n danh xu+ng ma` quye^'t ddi.nh to^'i ha^.u na(`m trong tay Ho^.i DDo^`ng Tha`nh Pho^' sau khi HDDTP nha^.n ddu+o+.c ba?n tu+o+`ng tri`nh tu+` Qua?n Ly' Vie^n cu?a Tha`nh pho^' San Jose.

Tie^'p ddo', o^ng Ed Shikada, Phu. ta' Qua?n Ly' TP dda~ cu`ng vo+'i o^ng Richard Keith, Gia'm ddo^'c va(n pho`ng dda(.c tra'ch Khu La'ng Gie^`ng va` Pha't Trie^?n Thu+o+ng Ma.i thuo^.c RDA tri`nh ba`y ca'c ma^~u bie^?u ngu+~ va` ba?ng hie^.u cha`o mu+`ng da^~n dde^'n khu thu+o+ng ma.i lie^n he^..

Cu~ng nhu+ o^ng Shikada dda~ gia?i thi'ch tru+o+'c ddo', nu+~ NV Madison Nguye^~n trong buo^?i tha?o lua^.n va`o to^'i nga`y 15/8/07 na`y dda~ nha^'n ma.nh "hie^.n nay kho^ng co' mo^.t danh xu+ng na`o cho khu vu+.c ddu+o+.c dde^` nghi., tu+` ngu+~ du`ng chi? ddi.nh khu vu+.c la` Vietnamese Business District, di.ch tha(?ng sang Vie^.t ngu+~ la` "Khu thu+o+ng ma.i cho ngu+o+`i Vie^.t" va` ddo' kho^ng pha?i la` te^n dda(.t cho khu vu+.c lie^n he^..".

Thu+.c ra, ca(n cu+' theo nhu+~ng du+~ kie^.n chi'nh xa'c ma` VNNB dda~ tha^u tha^.p ddu+o+.c tu+` tha`nh pho^' San Jose chie^'u theo ca'c ddie^`u le^. cu?a bo^. lua^.t California State Public Records Act, thi` nhu+~ng ddie^`u ma` NV Madison dda~ no'i trong buo^?i to^'i nga`y 15/8/2007 tru+o+'c ho+n 150 ngu+o+`i tham du+. buo^?i ho^.i tha?o cu~ng nhu+ mo^.t so^' vie^n chu+'c thuo^.c co+ quan RDA va` mo^.t so^' nha^n vie^n thuo^.c va(n pho`ng NV Madison hoa`n toa`n kha'c vo+'i thu+.c te^' vo+'i nhu+~ng da^~n chu+'ng nhu+ sau:

1- Sau nhu+~ng cuo^.c tie^'p xu'c hoa(.c tru+.c tie^'p, hoa(.c gia'n tie^'p vo+'i NV Madsion va` sau i't nha^'t mo^.t phie^n ho.p chung vo+'i NV Madison, cu~ng nhu+ mo^.t so^' vie^n chu+'c thuo^.c RDA, va`o lu'c 3:15 chie^`u nga`y 4/4/07 ba` Helen de Runa, thuo^.c co+ quan RDA, dda~ go+?i cho NV Madison mo^.t ddie^.n tho+ (xem email so^' 1) vo+'i no^.i dung go^`m 10 ddie^?m trong ddo' co' nhu+~ng ddie^?m chi'nh ye^'u:

- Khu vu+.c se~ ddu+o+.c chi'nh thu+'c go.i la` Vietnamtown Business District.

- Se~ co' hai tru. ba?ng te^n dda(.t o+? hai dda^`u ddoa.n ddu+o+`ng Story thuo^.c khu vu+.c.

- RDA se~ ga'nh chi.u chi phi' 100 nga`n my~ kim cho du+. a'n na`y.

- Kie^'n tru'c su+ cu?a o^ng Ta(ng Tha`nh La^.p se~ dda?m tra'ch pha^`n ve~ ba?ng banners (hay phu+o+'n). Nha^n vie^n RDA se~ giu'p ddo+~ va` co^' va^'n.

- O^ng Ta(ng Tha`nh La^.p ddo^`ng y' ba?o tri` va` thay the^' ca'c banners khi ca^`n thie^'t.

Nhu+ the^? dda~ co' tho?a thua^.n nga^`m vo+'i o^ng Ta(ng Tha`nh La^.p tu+` tru+o+'c ne^n chi? 46 phu't sau khi ddie^.n thu+ cu?a ba` Helen ddu+o+.c go+?i ra, NV Madison dda~ nhanh cho'ng tra? lo+`i cu~ng ba(`ng ddie^.n thu+ va`o lu'c 4:01 chie^`u cu`ng nga`y 4/4/07 (xem email so^' 2) vo+'i no^.i dung go^`m 4 ddie^?m ddu+o+.c ta.m di.ch sang Vie^.t ngu+~ nhu+ sau:

1- Danh xu+ng la` Vietnam Town Business District. Ta'ch ro+`i hai chu+~ Vietnam va` chu+~ Town thi` to^'t ho+n.

2- Va(n pho`ng to^i (NV Madison) co' the^? se~ to^? chu+'c 1 hoa(.c 2 phie^n ho.p co^.ng ddo^`ng dde^? tho^ng ba'o cho qua^`n chu'ng trong khu vu+.c ve^` du+. a'n (dda(.t te^n) na`y cu~ng nhu+ ti`m the^m y' kie^'n ve^` ca'c banners (hay phu+o+'n).

3- DDo^`ng tho+`i, to^i (NV Madison) dda~ no'i chuye^.n vo+'i o^ng Ta(ng sa'ng nay va` o^ng ta sa(~n sa`ng tra? chi phi' cho ca? ca'c banners la^~n hai tru. ba?ng te^n. O^ng ta cu~ng hu+'a se~ ba?o tri` ca'c banners trong nhu+~ng na(m sau na`y. O^ng ta ho?i to^i ra(`ng lie^.u o^ng ta co' ca^`n pha?i ky' vo+'i tha`nh pho^' mo^.t ho+.p ddo^`ng na`o ve^` vie^.c na`y hay kho^ng. Xin cho to^i bie^'t o^ng a^'y (o^ng Ta(ng Tha`nh La^.p) ca^`n pha?i la`m nhu+~ng gi`.

4- The^m nu+~a, bo+?i vi` o^ng Ta(ng sa(~n sa`ng chi tra? cho ha^`u he^'t ca'c phi' to^?n va^.y thi` co' ca^`n pha?i co' mo^.t buo^?i ho.p co^ng khai dde^? tho^ng ba'o cu`ng qua^`n chu'ng ve^` du+. a'n na`y kho^ng? To^i muo^'n ho?i y' kie^'n ba` (tu+'c Helen de Runa).

Nhu+~ng ca^u tra? lo+`i nhu+ tre^n cu?a NV Madison cho tha^'y o+? va`o tho+`i ddie^?m cu?a nga`y 4 tha'ng 4 na(m 2007 ca' nha^n co^ nghi. vie^n tre? tuo^?i na`y dda~ co' nhu+~ng cuo^.c tha?o lua^.n rie^ng re~, kho^ng nhie^`u thi` i't, giu+~a co^ va` o^ng Ta(ng Tha`nh La^.p va` NV Madison dda~ bie^'t ra^'t ro~ ca'i danh xu+ng ma` co^ va` o^ng Ta(ng Tha`nh La^.p muo^'n ddu+o+.c dda(.t cho khu vu+.c thu+o+ng ma.i lie^n he^.. Vie^.c ta'ch ro+`i hai chu+~ " Vietnam " va` "Town" la` dde^? cho tru`ng ho+.p 100% vo+'i danh xu+ng cu?a mo^.t khu pho^' ddang ddu+o+.c co^ng ty TWN, LLC cu?a hai o^ng Ta(ng Tha`nh La^.p va` Alan C. Wong (con re^? cu?a o^ng La^.p) xa^y ca^'t tre^n ddu+o+`ng Story giu+~a Wal-Mart va` khu Grand Century Shopping Center. Da^`u va^.y nhu+ng NV Madison va^~n pho+'t lo+` nhu+ kho^ng bie^'t gi` ve^` danh xu+ng Vietnam Town Business District ma` o^ng La^.p mong muo^'n va` chi'nh co^ dda~ ra su+'c giu'p ddo+~, khi co^ no'i va`o to^'i nga`y 15/8/07 tha^.t ro~ ra`ng "hie^.n nay kho^ng co' mo^.t danh xu+ng na`o cho khu vu+.c ddu+o+.c dde^` nghi., tu+` ngu+~ du`ng chi? ddi.nh khu vu+.c la` Vietnamese Business District di.ch tha(?ng sang Vie^.t ngu+~ la` "Khu thu+o+ng ma.i cho ngu+o+`i Vie^.t" va` ddo' kho^ng pha?i la` te^n dda(.t cho khu vu+.c lie^n he^.." .

Va`o lu'c 4:47 chie^`u nga`y 5 tha'ng 4, tu+'c mo^.t nga`y sau khi nha^.n ddu+o+.c email (xem email so^' 2) tu+` NV Madison, ba` Helen dda~ nhanh cho'ng phu'c dda'p tu+`ng ddie^?m mo^.t ghi tre^n ddie^.n thu+ cu?a NV Madison (xem email so^' 3, pha^`n chu+~ dda^.m ga.ch du+o+'i la` pha^`n tra? lo+`i cu?a ba` Helen de Runa). Theo ddo', ba` Helen de Runa thuo^.c co+ quan RDA ddo^`ng y' la`m theo ye^u ca^`u cu?a NV Madison ta'ch ro+`i hai chu+~ Vietnam va` Town. DDo^`ng tho+`i ba` Helen xa'c nha^.n su+. ca^`n thie^'t pha?i ddu+a va^'n dde^` ra tha?o lua^.n co^ng khai dde^? tra'nh nhu+~ng tro+? nga.i co' the^? ga(.p pha?i. Ba` Helen cu~ng dda(.c bie^.t nha^'n ma.nh ba(`ng nhu+~ng chu+~o+` "ngay tu+` lu'c ban dda^`u" (early on in the project). The^' nhu+ng nhu+~ng vie^.c la`m ha^`u nhu+ hoa`n toa`n che ma('t co^.ng ddo^`ng, va` co' le~ qua ma(.t ca? Ho^.i DDo^`ng Tha`nh Pho^', cu?a NV Madison va` o^ng Ta(ng Tha`nh La^.p kho^ng ngo+` dda~o+` cha.m pha?i mo^.t thu+.c te^' phu~ pha`ng la` pha?i la`m the^' na`o dde^? co' the^? thu+.c hie^.n ddu+o+.c i't nha^'t mo^.t phie^n ho.p co^.ng ddo^`ng co^ng khai va` nha^'t la` pha?i la`m sao dde^? thuye^'t phu.c qua^`n chu'ng cha^'p nha^.n danh xu+ng Vietnam Town Business District.

Va`o tho+`i ddie^?m na`y co' nhie^`u tin ddo^`n dda~i cho ra(`ng NV Madison ddang ra su+'c va^.n ddo^.ng ba(`ng mo.i ca'ch dde^? co^' ti`m cho ddu? so^' phie^'u ta.i HDDTP cha^'p thua^.n dda(.t te^n khu thu+o+ng ma.i lie^n he^. la` Vietnam Town Business District nhu+ o^ng La^.p ha(`ng mong muo^'n. Tin tu+'c tu+` PTCTSJDDDC cho bie^'t "Chi'nh co^ Madison tre^n ba'o San Jose Business Journal, khi ba`n ve^` du+. a'n khu thu+o+ng ma.i tre^n ddu+o+`ng Story (xin nha^'n ma.nh la` kho^ng pha?i khu shopping tu+ nha^n Vietnam Town) dda~ no'i, "Vietnam Town (Business District) se~ cho tha^'y ra(`ng tha`nh pho^' dda'nh gia' cao ti'nh phong phu' cu?a tha`nh pho^' va` co^ng nha^.n su+. ddo'ng go'p cu?a nhu+~ng doanh thu+o+ng ngu+o+`i My~ go^'c Vie^.t".

Da^`u bie^'t tru+o+'c ddu+o+.c nhu+~ng kho' kha(n khi pha?i ddu+o+ng dda^`u vo+'i nhu+~ng du+ lua^.n kho^ng thua^.n lo+.i cho danh xu+ng Vietnam Town Business District nhu+ng NV Madison va` nho'm cu?a o^ng Ta(ng Tha`nh La^.p va^~n tin tu+o+?ng se~ tha`nh co^ng. Va` kho' kha(n nha^'t cho NV Madison va^~n la` la`m sao cho o^ng La^.p ddu+o+.c ha`i lo`ng nhu+ng cu~ng pha?i ddu+o+.c qua^`n chu'ng u?ng ho^..

DDie^?n hi`nh cho su+. tin tu+o+?ng na`y la` nhu+~ng ma^~u ve~ tru. ba?ng te^n (monument) do o^ng Ta(ng Tha`nh La^.p thu+.c hie^.n, go+?i cho co^ Louansee Moua, Cha'nh va(n pho`ng cu?a NV Madison, va`o nga`y 31/5/07 (xem emails so^' 4) dde^? tu+` ddo' ddu+o+.c chuye^?n dde^'n ba` Helen de Runa (RDA) va`o nga`y 4 tha'ng 6/07, tu+'c mo^.t nga`y tru+o+'c khi phie^n ho.p cu?a HDDTP die^~n ra. Ro~ ra`ng ca'c ma^~u ve~ dde^`u du`ng danh xu+ng Vietnam Town Business District va` qua ddie^.n thu+ nga`y 31/5/07 o^ng La^.p dda~ no'i tra('ng ra ra(`ng o^ng thi'ch ma^~u so^' 2.
Nhu+ tie^n lie^.u ddu+o+.c su+. kho' kha(n khi pha?i tri`nh ba`y tru+o+'c HDDTP va`o nga`y 5 tha'ng 6 ne^n nhu+~ng tin tu+'c lie^n quan dde^'n phie^n ho.p na`y dda~ kho^ng ddu+o+.c va(n pho`ng NV Madison pho^? bie^'n ra ngoa`i. Ca'c co+ quan truye^`n tho^ng Vie^.t ngu+~ cu~ng nhu+ Ban DDa.i Die^.n Co^.ng DDo^`ng Vie^.t Nam Ba('c California cu~ng kho^ng he^` ddu+o+.c va(n pho`ng NV Madison tho^ng ba'o ve^` phie^n ho.p co' a?nh hu+o+?ng sa^u ro^.ng dde^'n co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t ti. na.n trong vu`ng va` dda(.c bie^.t cu+ da^n trong khu vu+.c ddo+n vi. 7 ma` NV Madison la`m dda.i die^.n. DDa^y la` mo^.t trong nhie^`u da^'u hie^.u ro~ ra`ng cho tha^'y NV Madison chi? nha('m phu.c vu. cho quye^`n lo+.i cu?a o^ng Ta(ng La^.p, thay vi` le~ ra NV Madison pha?i thu tha^.p the^m y' kie^'n tu+` cu+? tri ngu+o+`i My~ go^'c Vie^.t ta.i ddo+n vi. 7 no'i chung va` ca'c cu+ da^n so^'ng quanh khu vu+.c lie^n he^. no'i rie^ng.

Nho+` va`o su+. da^'u die^'m ki'n dda'o cu?a NV Madison va` va(n pho`ng cu?a co^ cu~ng nhu+ mo^.t so^' nha^n va^.t lie^n he^. ne^n chi? co' va`i ngu+o+`i Vie^.t xua^'t hie^.n trong phie^n ho.p ta.i Ho^.i DDo^`ng Tha`nh Pho^' va`o nga`y 5 tha'ng 6/2007. Theo ba?n tin cu?a PTCTSJDDDC, "ngoa`i chu? nha^n khu Vietnam Town chi? co' hai o^ng Vu~ Va(n Lo^.c va` Nguye^~n Phu' Nam co' ma(.t ta.i buo^?i ho.p ho^.i ddo^`ng tha`nh pho^' (ho. pha't bie^?u u?ng ho^. te^n dda(.t cho du+. a'n). Ta^'t ca? ca'c co+ quan truye^`n tho^ng, ho^.i ddoa`n trong co^.ng ddo^`ng KHO^NG bie^'t mo^.t ti' gi` ve^` buo^?i ddie^`u tra^`n na`y cu?a tha`nh pho^' dde^? tho^ng qua du+. a'n na`y ca?."

Ke^'t qua?, la` ma(.c du` co^' ti`nh da^'u die^'m vo+'i hy vo.ng HDDTP se~ tho^ng qua nhu+ng tra'i la.i HDDTP va`o nga`y 5 tha'ng 6/2007 chi? ddi dde^'n quye^'t ddi.nh la` cha^'p nha^.n vie^.c dde^` nghi. dda(.t te^n cho khu vu+.c thu+o+ng ma.i lie^n he^. ddo^`ng tho+`i chi? thi. cho co+ quan RDA ti`m ca'ch tham kha?o y' kie^'n co^.ng ddo^`ng ve^` va^'n dde^` na`y. Tu+` ddo', va(n pho`ng NV Madison va` co+ quan RDA dda~ pho^'i ho+.p dde^? to^? chu+'c buo^?i ho.p co^ng khai va`o to^'i nga`y 15/8/2007.

Cu~ng tu+` sau nga`y 5 tha'ng 6/2007 du+. a'n dda(y`t te^n cho khu vu+.c ddu+o+.c chi'nh thu+'c go.i la` du+. a'n "Vietnamese Business District" (hay VBD). VBD kho^ng pha?i la` danh xu+ng cu?a khu vu+.c ma` chi? la` te^n go.i cu?a du+. a'n dda(.t te^n cho khu vu+.c.

To+'i lu'c na`y thi` NV Madison va` co+ quan RDA va^~n hy vo.ng la` ro^`i ra se~ nha^.n ddu+o+.c su+. ho^~ tro+. ca^`n thie^'t tu+` qua^`n chu'ng. Chi'nh bo+?i tin tu+o+?ng nhu+ va^.y ne^n ca'c ca'c vie^n chu+'c tha`nh pho^' khi dde^'n tham du+. buo^?i ho.p va`o nga`y 15/8 dda~ mang theo ca'c ma^~u la' phu+o+'n cu~ng nhu+ ma^~u tru. ba?ng te^n dde^? nha('m xin y' kie^'n tu+` co^.ng ddo^`ng. Chuo+ng tri`nh nghi. su+. cu?a buo^?i ho.p co^ng khai na`y (pho' ba?n so^' 5 ddi'nh ke`m) cho tha^'y ro~ o^ng Ed Shikada, Phu. ta' Qua?n Ly' Tha`nh Pho^', ddu+o+.c du+. tru` se~ tri`nh ba`y ca'c ma^~u ve~ va`o lu'c 6:20 to^'i. Nhu+ng, the^m mo^.t la^`n nu+~a, toan ti'nh cu?a NV Madison kho^ng tha`nh vi` ga(.p tro+? nga.i ngay tu+` nhu+~ng gia^y phu't dda^`u cu?a buo^?i ho.p vo+'i ha`ng tra(m bie^?u ngu+~ ca^`m tay ddo`i danh xu+ng Little Saigon. Vo+~ mo^.ng nhu+ng va^~n kho^ng lu`i bu+o+'c, NV Madsion dda`nh pha?i no'i "Nhie^`u ngu+o+`i trong quy' vi. dde^` nghi. danh xu+ng Little Saigon, ddie^`u ddo' to^'t, chu'ng to^i kho^ng pha?n ddo^'i ddie^`u ddo', kho^ng ai pha?n ddo^'i ddie^`u ddo', chi'nh to^i cu~ng kho^ng pha?n ddo^'i ddie^`u ddo'."
NV Madison co`n ddi xa ho+n khi xa'c nha^.n co^ thi'ch danh xu+ng Little Saigon khi co^ no'i "Ngay ca? tru+o+`ng ho+.p 100 pha^`n tra(m so^' ngu+o+`i trong quy' vi., trong ddo' co' ca? to^i, thi'ch danh xu+ng Little Saigon, ..."

DDe^? tra^'n an du+ lua^.n va`o buo^?i to^'i ho^m ddo' NV Madison co`n no'i ro~ the^m ra(`ng "Nhu+~ng doanh gia co' co+ so+? thu+o+ng ma.i ddang hoa.t ddo^.ng trong khu vu+.c va` nhu+~ng cu+ da^n so^'ng trong pha.m vi 1000 feet quanh khu vu+.c ddo' la` nhu+~ng ngu+o+`i se~ co' tie^'ng no'i dda'ng ke^? nha^'t trong vie^.c quye^'t ddi.nh danh xu+ng chi'nh thu+'c cho khu vu+.c."
Ma(.c du` dda~ no'i nhu+ va^.y nhu+ng chi? mo^.t tua^`n sau ddo' NV Madison dda~ nghi~ ra mo^.t ke~ la'ch cho va^'n dde^` na`y qua ddie^.n thu+ ma` NV Madison go+?i cho ba` Helen de Runa, o^a.ng Ed Shikada, va` mo^.t so^' ngu+o+`i kha'c va`o lu'c 4:19 chie^`u nga`y 21 tha'ng 8, 2007 (Email so^' 6). Hai ddie^?m then cho^'t giu'p NV Madison luo^`n la'ch ra kho?i nhu+~ng gi` co^ dda~ no'i va`o nga`y 15/8/2007 la`:

- Cho the^m chu+~ "advisory" (ta.m di.ch la` "ti'nh ca'ch co^' va^'n") tru+o+'c chu+~ ballot (hay "phie^'u ba^`u" (LTS: vie^'t theo tie^'ng Vie^.t pha?i ddu+o+.c hie^?u la` "sau chu+~ ballot") ha^`u kha(?ng ddi.nh ra(`ng ke^'t qua? cu?a cuo^.c tha(m do` da^n y' quanh khu vu+.c lie^n he^. thu+.c ra chi? co' ti'nh ca'ch "co^' va^'n" chu+' kho^ng pha?i se~ la` "tie^'ng no'i dda'ng ke^? nha^'t trong vie^.c quye^'t ddi.nh danh xu+ng chi'nh thu+'c" nhu+ co^ dda~ no'i chi? mo^.t tua^`n tru+o+'c ddo' ta.i thu+ vie^.n Tully.

- Nhu+ the^? so+. chu+a ddu? ma.nh, NV Madison co`n muo^'n RDA pha?i ghi the^m no+i pha^`n cuo^'i ha`ng chu+~ "Sau khi chu'ng to^i dda~ thu+.c hie^.n nhu+~ng no^~ lu+.c tha(m do` (y' kie^'n) tu+` qua^`n chu'ng, ca'c nha^n vie^n phu. tra'ch se~ tri`nh ba`y dda^`y ddu? le^n HDDTP va` khi ddo' HDDTP se~ co' quye^'t ddi.nh chung cuo^.c ... "

Co' le~ nho+` va`o ke~ la'ch na`y ma` NV Madison dda~ thuye^'t phu.c ddu+o+.c mo^.t so^' nghi. vie^n u?ng ho^. co^ va`o to^'i nga`y 20/11/2007 khi HDDTP quye^'t ddi.nh cha^'p thua^.n danh xu+ng Saigon Business District (SBD), tu+'c danh xu+ng ddu+o+.c i't ngu+o+`i u+a thi'ch nha^'t.

DDe^? la'ch qua ke~ ho+? ma` co^ dda~ ye^u ca^`u RDA thu+.c hie^.n ne^n nga`y 15 tha'ng 11/2007 NV Madison cho pho^? bie^'n mo^.t va(n thu+ gia?i thi'ch ra(`ng "Trong su+. co^' ga('ng cu?a chu'ng to^i dde^? tie^'p ca^.n co^.ng ddo^`ng, chu'ng to^i nha^.n tha^'y ra(`ng sau nhu+~ng tha(m do`, ho+n 70% muo^'n hai chu+~ Sa`i Go`n trong vie^.c dda(.t te^n". Nhu+ng NV Madison dda~ kho^ng ddu+a mo^.t du+~ kie^.n na`o kha? di~ co' the^? pha?n a'nh ddu+o+.c ke^'t qua? cu?a "nhu+~ng cuo^.c tha(m do`" ma` co^ dde^` ca^.p dde^'n.

Su+. thay ddo^?i, du+o+`ng nhu+ co' ti'nh toa'n tu+` tru+o+'c, na`y cu?a NV Madison ba^y gio+` ro~ ra`ng tro+? tha`nh mo^.t trong nhu+~ng ddo^.ng lu+.c chi'nh ye^'u da^~n dde^'n nhu+~ng cuo^.c bie^?u ti`nh ddo`i da^n chu? do PTCTSJDDDC to^? chu+'c va` ra^'t co' the^? se~ da^~n dde^'n vie^.c ke^u go.i ba~i chu+'c nghi. vie^n cu?a co^ ne^'u co^ va^~n kho^ng ddu+a ra ddu+o+.c mo^.t lo+`i gia?i thi'ch ro~ ra`ng na`o ve^` nhu+~ng vie^.c la`m co' ti'nh ca'ch ma^.p mo+` ke^? tu+` nhie^`u tha'ng qua.

Tru+o+'c dda^y, trong cuo^.c ddie^.n dda`m vo+'i Vie^.t Nam Nha^.t Ba'o va`o tru+a nga`y 16 tha'ng 8/2007, NV Madison dda~ nha^'n ma.nh dde^'n vai tro` te^' nhi. cu?a co^ trong vie^.c ti`m kie^'m danh xu+ng cho khu vu+.c lie^n he^. vi`, theo nguye^n va(n lo+`i co^, co^ "kho^ng the^? co^ng khai u?ng ho^. mo^.t danh xu+ng na`o bo+?i le~ trong khu vu+.c lie^n he^. cu~ng co' nhu+~ng doanh gia va` cu+ da^n thuo^.c ca'c sa('c da^n kha'c ma` co^ cu~ng dda.i die^.n cho ho. ta.i Ho^.i DDo^`ng Tha`nh Pho^'." nhu+ng nhu+~ng email ma` Vie^.t Nam Nha^.t Ba'o vu+`a tie^'t lo^. ro~ ra`ng cho tha^'y, i't nha^'t trong khoa?ng tho+`i gian tu+` tha'ng 4 dde^'n tha'ng 6 na(m ngoa'i NV Madison dda~ ra su+'c u?ng ho^. cho y' muo^'n cu?a mo^.t thu+o+ng gia trong vu`ng, ddo' la` o^ng Ta(ng Tha`nh La^.p, ma` kho^ng he^` tham kha?o vo+'i cu+ da^n hoa(.c chu? nha^n ca'c co+ so+? thu+o+ng ma.i o+? ngay trong pha.m vi, hoa(.c chung quanh, khu vu+.c thu+o+ng ma.i lie^n he^.. The^' thi` ca^u ho?i ma` trong va`i tha'ng qua nhie^`u ngu+o+`i dda~ dda(.t ra cho nu+~ nghi. vie^n Madison Nguye^~n la` "Vo+'i tu+ ca'ch nghi. vie^n tha`nh pho^' dda.i die^.a.n cho ddo+n vi. 7 co^ thu+.c su+. muo^'n phu.c vu. cho nhu+~ng ai : ca' nha^n O^ng Ta(ng Tha`nh La^.p hay ca'c cu+ da^n va` doanh gia trong pha.m vi 1000 feet quanh khu vu+.c lie^n he^. no'i rie^ng, hay ca'c cu+ da^n ta.i ddo+n vi. 7 no'i chung, hay toa`n the^? cu+ da^n San Jose?. Di~ nhie^n chi? co' NV Madison mo+'i co' ca^u tra? lo+`i.

Su+. kie^.n NV Madison, qua email so^' 6 go+?i cho ba` Helen nhu+ vu+`a dde^` ca^.p dde^'n, ti`m ca'ch can du+. va`o vie^.c la`m cu?a ba` Helen de Runa va` ca'c nha^n vie^n tha`nh pho^' cu~ng ra^'t co' the^', kho^ng so+'m thi` muo^.n, ddu+o+.c xem la` mo^.t su+. vi pha.m va`o ddie^`u 411 (The Council; Interference With Administrative Matters) cu?a ba?n Hie^'n Chu+o+ng Tha`nh Pho^' ma` trong ddo' ghi ro~ "...neither the Council nor its members nor the Mayor shall give orders to any subordinate officer or employee, either publicly or privately" (ta.m di.ch la` : "HDDTP, ca'c nghi. vie^n, va` Thi. tru+o+?ng kho^ng ai ddu+o+.c ra chi? thi. cho ba^'t cu+' mo^.t vie^n chu+'c hay nha^n vie^n na`o (cu?a tha`nh pho^') du` la` co^ng khai hay rie^ng tu+".

Nghi. Vie^n Madison co' phu.c vu. ngu+o+`i da^n SJ nhu+ lo+`i tuye^n the^. nha^.m chu+'c cu?a co^ hay kho^ng?

Nhie^`u ba(`ng chu+'ng cho tha^'y Nghi. vie^n Madison dda~ la`m vie^.c cha(.t che~ vo+'i chu? nha^n Vietnam Town tu+` tha'ng 4, 2007, nhie^`u nga`y tru+o+'c khi ddu+a ra co^ng chu'ng va`o tha'ng 8, 2007.

-----------------

Email so^' 1 (April 4 2007, lu'c 3:15pm) do ba` Helen de Runa (thuo^.c So+? Ta'i Thie^'t Tha`nh pho^') go+?i cho nghi. vie^n Madison Nguye^~n dde^? ta'i xa'c nha^.n nhu+~ng ddie^?m trong buo^?i ho.p dda^`u tie^n cu?a ho.) go^`m co' 10 ddie^?m:

1: Khu vu+.c na`y se~ ddu+o+.c chi'nh thu+'c go.i la`o+. Vietnamtown Business District.

2: Vietnamtown Business District na(`m tre^n ddu+o+`ng Story Road (tu+` xa lo^. 101, ddi ve^` hu+o+'ng Ta^y, dde^'n Senter Road va` nga~ ba cu?a Happy Hollow Park). (LTS: DDa^y la` ddoa.n co' Vietnam Town Shopping Center va` Grand Centry Mall cu?a o^ng Ta(ng Tha`nh La^.p)

3: Se~ co' 2 tru. te^n (monuments) dda(.t o+? 2 dda^`u cu?a khu vu+.c na`y.

4: Co+ quan Ta'i Pha't Trie^?n Tha`nh Pho^' se~ chua^?n chi nga^n khoa?n 100 nga`n ddo^`ng dde^? giu'p thu+.c hie^.n du+. a'n na`y.
5: Kie^'n Tru'c su+ cu?a La^.p Ta(ng (nha` pha't trie^?n Vietnam Town Shopping Center) se~ dda?m tra'ch vie^.c ve~ kie^?u va` cho y' kie^'n.

6: O^ng Ta(ng Tha`nh La^.p dda~ ba(`ng lo`ng ba?o tri` va` thay the^' phu+o+'n (banners) khi ca^`n thie^'t.

7: Chu'ng to^i (Co+ Quan Ta'i Thie^'t Tha`nh Pho^') ca^`n su+. cha^'p thua^.n cu?a nghi. vie^n ve^` phu+o+'n va` tru. te^n.

8: O^ng Richard Keit se~ lie^n la.c vo+'i Nha Giao Tho^ng (DOT) ve^` chi tie^'t cu?a tu+o+.ng dda`i.

9: O^ng Paul Asper (nha^n vie^n ve~ kie^?u cu?a co+ quan Ta'i Pha't Trie^?n) se~ ba('t dda^`u pha'c ho.a/ve~ kie^?u tu+o+.ng dda`i.

10: Co+ Quan Ta'i Pha't Trie^?n se~ ca^.p nha^.t ve^` hie^.n ti`nh cu?a du+. a'n trong vo`ng 3 tua^`n le^~ (khoa?ng tu+` April 23-27)
Va`o lu'c na`y chu'ng to^i cho+` nghi. vie^n cho so^' lie^n la.c cu?a o^ng La^.p Ta(ng dde^? chu'ng to^i co' the^? ba('t dda^`u giu'p nho'm cu?a o^ng a^'y trong vie^.c ve~ ca'c kie^?u phu+o+'n.
Ca'm o+n nghi. vie^n dda~ ddem du+. a'n na`y cho Co+ Quan Ta'i Pha't Trie^?n Tha`nh Pho^'. Chu'ng to^i ra^'t hu+'ng kho+?i khi co+ quan cu?a chu'ng to^i ddu+o+.c du+. pha^`n va`o vie^.c la`m cho du+. a'n na`y tro+? tha`nh mo^.t hie^.n thu+.c cho co^.ng ddo^`ng Vie^.t Nam.

Xin lie^n la.c vo+'i chu'ng to^i ne^'u nghi. vie^n co' ba^'t cu+' ca^u ho?i hay lo+`i dde^` nghi. na`o.

Chu'c nghi. vie^n mo^.t nga`y tha^.t dde.p.

Helen de Runa

Co+ quan Ta'i Pha't Trie^?n Tha`nh Pho^' San Jose
So^' ddie^.n thoa.i va` ddia. chi?.

---------------------------------------

Email so^' 2, nga`y ho^m sau April 5, 2007 lu'c 4:01pm nghi. vie^n Madison tra? lo+`i ba` Helen de Runa:

Ba?n di.ch nhu+ sau:

Ba` Helen,

Ca'm o+n ba` dda~ go+?i cho to^i ddie^.n thu+, sau dda^y la` mo^.t va`i ddie^?m ca^`n la`m sa'ng to?:

1- Danh xu+ng pha?i la` Vietnam Town Business District. Ta'ch ro+`i hai chu+~ Vietnam va` Town ra thi` to^'t.

2- Va(n pho`ng to^i co' the^? se~ to^? chu+'c 1 hay 2 phie^n ho.p co^.ng ddo^`ng dde^? tho^ng ba'o cho qua^`n chu'ng trong khu vu+.c ve^` du+. a'n (dda(.t te^n) na`y cu~ng nhu+ xin y' kie^'n ve^` ca'c la' phu+o+'n Banners). Chu'ng to^i ddang trie^?n khai ca'c chi tie^'t dde^? xem xe't su+. kha? thi khi trie^.u ta^.p mo^.t buo^?i ho.p co^.ng ddo^`ng. To^i se~ cho be^n quy' vi. bie^'t so+'m.

3- DDo^`ng tho+`i, to^i (NV Madison) dda~ no'i chuye^.n vo+'i o^ng Ta(ng sa'ng nay va` o^ng ta sa(~n sa`ng tra? chi phi' cho ca'c banners la^~n hai tru. ba?ng te^n. O^ng ta cu~ng hu+'a se~ ba?o tri` ca'c la' phu+o+'n (banners) trong nhu+~ng na(m sau na`y. O^ng ta ho?i to^i ra(`ng lie^.u o^ng ta co' ca^`n pha?i ky' vo+'i tha`nh pho^' mo^.t ho+.p ddo^`ng na`o ve^` pha^`n na`y hay kho^ng. Xin cho to^i bie^'t o^ng a^'y (o^ng Ta(ng Tha`nh La^.p) ca^`n pha?i la`m nhu+~ng gi`.

4- The^m nu+~a, bo+?i vi` o^ng Ta(ng sa(~n sa`ng chi tra? cho ha^`u he^'t ca'c phi' to^?n va^.y thi` co' ca^`n pha?i co' mo^.t buo^?i ho.p co^ng khai dde^? tho^ng ba'o cho qua^`n chu'ng ve^` du+. a'n na`y kho^ng? To^i muo^'n ho?i y' kie^'n ba` (tu+'c Helen de Runa).

Ca'm o+n,

madison

-----------------------------------------

Email so^' 3, ba` Helen de Runa tra? lo+`i la.i cho nghi. vie^n Madison:

Ba?n di.ch nhu+ sau:

Nghi. vie^n Nguyen:

Xin ddo.c pha^`n tra? lo+`i cu?a to^i vie^'t ba(`ng ma^`u ddo? (LTS: la` pha^`n chu+~ dda^.m)

1- Danh xu+ng pha?i la` Vietnam Town Business District. Ta'ch ro+`i hai chu+~ Vietnam va` Town ra thi` to^'t. Ca'm o+n, to^i ba?o dda?m se~ du`ng danh xu+ng na`y.

2- Va(n pho`ng to^i co' the^? se~ to^? chu+'c 1 hay 2 phie^n ho.p co^.ng ddo^`ng dde^? tho^ng ba'o cho qua^`n chu'ng trong khu vu+.c ve^` du+. a'n (dda(.t te^n) na`y cu~ng nhu+ xin y' kie^'n ve^` ca'c la' phu+o+'n Banners). Chu'ng to^i ddang trie^?n khai ca'c chi tie^'t dde^? xem xe't su+. kha? thi khi trie^.u ta^.p mo^.t buo^?i ho.p co^.ng ddo^`ng. To^i se~ cho be^n quy' vi. bie^'t so+'m. To^i nghi~ dda^y la` mo^.t quye^'t ddi.nh ddu'ng, su+. tham gia cu?a qua^`n chu'ng la` ca^`n thie^'t. Ha~y cho chu'ng to^i bie^'t ne^'u nghi. vie^n ca^`n giu'p gi` ve^` nhu+~ng buo^?i ho.p co^ng co^.ng nhu+ va^.y.

3- DDo^`ng tho+`i, to^i (NV Madison) dda~ no'i chuye^.n vo+'i o^ng Ta(ng sa'ng nay va` o^ng ta sa(~n sa`ng tra? chi phi' cho ca'c banners la^~n hai tru. ba?ng te^n. O^ng ta cu~ng hu+'a se~ ba?o tri` ca'c la' phu+o+'n (banners) trong nhu+~ng na(m sau na`y. O^ng ta ho?i to^i ra(`ng lie^.u o^ng ta co' ca^`n pha?i ky' vo+'i tha`nh pho^' mo^.t ho+.p ddo^`ng na`o ve^` pha^`n na`y hay kho^ng. Xin cho to^i bie^'t o^ng a^'y (o^ng Ta(ng Tha`nh La^.p) ca^`n pha?i la`m nhu+~ng gi`. To^i se~ xem la.i pha^`n na`y va` se~ tra? lo+`i nghi. vie^n va`o dda^`u tua^`n to+'i.

4- The^m nu+~a, bo+?i vi` o^ng Ta(ng sa(~n sa`ng chi tra? cho ha^`u he^'t ca'c phi' to^?n va^.y thi` co' ca^`n pha?i co' mo^.t buo^?i ho.p co^ng khai dde^? tho^ng ba'o cho qua^`n chu'ng ve^` du+. a'n na`y kho^ng? To^i muo^'n ho?i y' kie^'n ba` (tu+'c Helen de Runa). Kho^ng ca^`n bie^'t ai la` ngu+o+`i chi tra?, chu'ng to^i vu+~ng tin ra(`ng co^.ng ddo^`ng pha?i ddu+o+.c tho^ng ba'o ngay tu+` lu'c ban dda^`u cu?a du+. a'n dde^? co' the^? ho'a gia?i nhu+~ng va^'n dde^` co' the^? xa?y ra. Bo+?i the^', chu'ng to^i kha^?n thie^'t dde^` nghi. vie^.c na`y. Mo^.t la^`n nu+~a, xin cho chu'ng to^i bie^'t ne^'u nghi. vie^n ca^`n su+. giu'p ddo+~ cu?a chu'ng to^i trong va^'n dde^` pho`ng o^'c hay sa('p xe^'p cho nhu+~ng buo^?i ho.p nhu+ va^.y.

Va`o tho+`i ddie^?m na`y, nghi. vie^n co' va^~n co`n muo^'n chu'ng to^i giu'p o^ng Ta(ng trong va^'n dde^`a? ve~ kie^?u cho nhu+~ng phu+o+'n va` tu+o+.ng dda`i kho^ng? Ne^'u co', thi` chu'ng to^i ca^`n so^' ddie^.n thoa.i dde^? lie^n la.c.

Ca'm o+n.
Helen de Runa

Nho'm ve~ kie^?u cu?a o^ng Ta(ng Tha`nh La^.p dda~ go+?i dde^'n Cha'nh va(n pho`ng cu?a nghi. vie^n Madison 3 ba?n ve~ ve^` be^. dda`i cu?a ba?n te^n Vietnam Town, co^ Louansee sau ddo' dda~ chuye^?n dde^'n va(n pho`ng ba` Helen Deruna va`o nga`y 4 tha'ng 6, 2007.

Chu+o+ng tri`nh nghi. su+.

Buo^?i ho.p nga`y 15 tha'ng 8 na(m 2007
Ta.i Thu+ Vie^.n TullyTrong ddo' co' pha^`n tri`nh ba^`y ma^~u phu+o+'n va`o lu'c 6:20pm, tuy nhie^n pha^`n na`y kho^ng ddu+o+.c dde^` ca^.p dde^'n vi` ca'i te^n ma` dda so^' tham du+. vie^n muo^'n la` Little Sa`igo`n chu+' kho^ng nhu+ ho. tro^ng ddo+.i.

----------------------------

Email so^' 6: cu?a Nghi. Vie^n Madison go+?i ba` Helen de Runa, o^ng Ed Shikada, va` mo^.t so^' ngu+o+`i kha'c va`o lu'c 4:19 pm nga`y thu+' ba 21/8/07

Ba?n sao go+?i o^ng Richard Keit

Ba?n di.ch nhu+ sau:

Vi` nhu+~ng u+u tu+ lie^n quan dde^'n mo^.t dde^` nghi. danh xu+ng, ca'c vie^n chu+'c cu?a Tha`nh pho^' va` co+ quan RDA se~ mo+`i go.i nhu+~ng danh xu+ng cho khu vu+.c thu+o+ng ma.i. Mo^.t la^`n nu+~a, theo thu? tu.c cu?a tha`nh pho^' ve^` vie^.c thu+.c hie^.n cuo^.c tha(m do` qua^`n chu'ng, nhu+~ng co+ so+? thu+o+ng mai, cu+ da^n, va` chu? nha` trong pha.m vi ddu+o+`ng ki'nh 1000 feet quanh khu thu+o+ng ma.i Vie^.t Nam se~ nha^.n ddu+o+.c mo^.t phie^'u ba^`u (ballot) ye^u ca^`u ho. bo? phie^'u cho danh xu+ng ma` ho. u+a thi'ch nha^'t.

To^i nghi~ ddoa.n va(n tre^n ca^`n pha?i ddu+o+.c la`m cho sa'ng to? bo+?i le~ to^i tie^n ddoa'n la` khi co^.ng ddo^`ng, dda(.c bie^.t la` nhu+~ng ngu+o+`i dda~ tham du+. phie^n ho.p (nga`y 15/8/07) va` nhu+~ng ngu+o+`i ha(`ng theo do~i va^'n dde^` na`y, se~ cho ra(`ng chu? nha^n ca'c co+ so+? thu+o+ng ma.i la` nhu+~ng ngu+o+`i se~ bo? phie^'u cho.n danh xu+ng cho khu vu+.c. Bo+?i the^' to^i dde^` nghi. nhu+ sau:

3. Cho the^m chu+~ "co' ti'nh ca'ch co^' va^'n" tru+o+'c chu+~ ballot (LTS: di.ch theo tie^'ng Vie^.t se~ pha?i la` sau chu+~ "phie^'u ba^`u") nhu+ dda~ ddu+o+.c ba`n tha?o trong buo^?i ho.p va`o sa'ng thu+' hai.

4- The^m va`o pha^`n cuo^'i cu?a ddoa.n va(n ca^u "Sau khi chu'ng to^i dda~ thu+.c hie^.n xong nhu+~ng no^~ lu+.c tha(m do` y' kie^'n tu+` qua^`n chu'ng, ca'c nha^n vie^n phu. tra'ch se~ tri`nh ba`y dda^`y ddu? le^n Ho^.i DDo^`ng Tha`nh Pho^' va` khi ddo' HDDTP se~ co' quye^'t ddi.nh chung cuo^.c ....( dda.i dde^? y' nhu+ va^.y)

Madison

--------------------------------


Những Email ít người biết đến trong vụ “khu thương mại” ?
- Nghị Viên Madison phục vụ cộng đồng hay phục vụ Tăng Thành Lập ?


SAN JOSE (VNNB)- Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Hội Ðồng Thành Phố San Jose sẽ mang vấn đề đặt tên cho một khu vực thương mại nằm trên đường Story ra thảo luận lại và hy vọng sẽ đạt được một quyết định chung cuộc nhắm giải quyết tình trạng bế tắc như hiện naỵ
Một số các đề nghị từ Thị Trưởng Chuck Reed và NV Madison Nguyễn, cũng như từ các nghị viên Pete Constant, Kansen Chu, và Phó thị trưởng Dave Cortese sẽ được đem ra mổ xẻ.

Tình trạng bế tắc trong việc chọn một danh xưng cho khu vực thương mại nhỏ bé này bộc phát mãnh liệt kể từ khi buổi thảo luận khoáng đại, do Cơ Quan Tái Phát Triển Thành Phố, tức Redevelopment Agency hay RDA, phối hợp với văn phòng của nữ NV Madison Nguyễn tổ chức, vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Tư 15/8/07 tại thư viện Tully vừa chấm dứt. Kể từ sau ngày đó là một chuỗi tiến trình dẫn đến việc HÐTP quyết định chọn danh xưng Saigon Business District theo đúng như đề nghị của NV Madison.

Kế tiếp, suốt trong hơn ba tháng qua tại San Jose đã diễn ra những cuộc biểu tình vào mỗi trưa thứ ba hàng tuần sau khi hơn 2000 người tham dự một buổi họp khoáng đại do Ủy Ban Tranh Ðấu Cho Little Saigon tổ chức tại Unify Center; rồi cuộc tuyệt thực của Lý Tống từ trưa ngày thứ sáu 15/2/08 cho đến naỵ Về phía thành phố cũng chẳng khá hơn với cáo giác là NV Madison đã vi phạm luật Brown Act khi cô âm thầm vận động để cho danh xưng Saigon Business District được thông qua; rồi đề nghị ngày 11 tháng 2/08 của T.Tr. Chuck Reed muốn HÐTP rút lại quyết định ngày 20/11/07 và đưa vấn đề ra trưng cầu dân ý; để rồi chỉ một tuần sau đó vào ngày 21/2/08 hai nhân vật này lại đề nghị thu hồi quyết định chọn danh xưng SBD và cho “chìm xuồng” vấn đề chọn tên cho khu vực thương mại liên hệ.
Bản thời biểu diễn tiến của vấn đề được Phong Trào Cử Tri San Jose Ðòi Dân Chủ (PTCTSJÐDC) phổ biến rộng rãi cho thấy, theo nguyên văn, “ngày 20/3/07 NV Madison đã tổ chức một buổi họp giữa bà Pat Dando, ông Paul Krutko, ông Sonny Nguyễn (thủ quỹ của bà (Madison) trong cuộc tranh cử (vào năm 2005), và ông Jim Nguyễn để xúc tiến dự án đặt tên cho đoạn đường 1-mile trên đường Story là “Vietnam Town Business District” (theo báo San Jose Business Journal)”.

Tiếp đến, cũng theo bản thời biểu diễn tiến vấn đề do PTCTSJÐDC phổ biến, “ngày 17/4/07 NV Madison Nguyễn yêu cầu nhân viên thành phố và Cơ Quan Tái Thiết (RDA) gặp gỡ chủ nhân của khu Vietnam Town trên đường Story Road . Cuộc họp có nhiều nhân viên cao cấp (hàng giám đốc) của RDA tham dự (Richard Keit, Director, Neighborhood and Business Development, Bill Ekern, Director, Project Management), Ed Shikada, Deputy City Manager, Paul Asper, City Senior Graphic Designer, Chánh văn phòng NV Madison, chủ nhân khu Vietnam Town (Lập Tăng) và hai phụ tá tín cẩn về tài chánh và quảng bá thị trường (Chad Nguyen and Albert Liu). Tại buổi họp, ông Tăng Lập yêu cầu đặt tên khu vực là Vietnam Town Business District và ông ta thỏa thuận sẽ chịu các chi phí bảo trì các bảng tên và cờ hiệu”.

Trong buổi họp cộng đồng diễn ra tại thư viện Tully vào tối ngày 15/8/2007, ông Abi Maghamfar, Giám Ðốc Ðiều Hành thuộc RDA, đã cho biết tiếp theo sau quyết định của Hội Ðồng Thành Phố San Jose (HÐTP) vào ngày 5 tháng 6 vừa qua chấp thuận việc tìm đặt một tên cho khu vực thương mại Việt Nam, tức Vietnamese Business District, Cơ quan RDA đã được chỉ thị thực hiện cuộc tìm hiểu và thăm dò dân ý nhắm lựa chọn một danh xưng thích hợp cho khu vực vừa nói và thực hiện các bước cần thiết kế tiếp như vẽ biểu ngữ, bảng tên, v.v.. Ðặc biệt, ông Abi nhấn mạnh từ ngữ “Khu thương mại Việt Nam, hay Vietnamese Business District, như hiện được đề cập đến trong các văn thư của thành phố hay các thư mời tham dự các phiên họp cộng đồng, chỉ nhắm đề cập đến khu vực liên hệ và hoàn toàn không dính dáng gì đến danh xưng mà quyết định tối hậu nằm trong tay Hội Ðồng Thành Phố sau khi HÐTP nhận được bản tường trình từ Quản Lý Viên của Thành phố San Jose.

Tiếp đó, ông Ed Shikada, Phụ tá Quản Lý TP đã cùng với ông Richard Keith, Giám đốc văn phòng đặc trách Khu Láng Giềng và Phát Triển Thương Mại thuộc RDA trình bày các mẫu biểu ngữ và bảng hiệu chào mừng dẫn đến khu thương mại liên hệ.

Cũng như ông Shikada đã giải thích trước đó, nữ NV Madison Nguyễn trong buổi thảo luận vào tối ngày 15/8/07 này đã nhấn mạnh “hiện nay không có một danh xưng nào cho khu vực được đề nghị, từ ngữ dùng chỉ định khu vực là Vietnamese Business District dịch thẳng sang Việt ngữ là “Khu thương mại cho người Việt” và đó không phải là tên đặt cho khu vực liên hệ.”.

Thực ra, căn cứ theo những dữ kiện chính xác mà VNNB đã thâu thập được từ thành phố San Jose chiếu theo các điều lệ của bộ luật California State Public Records Act, thì những điều mà NV Madison đã nói trong buổi tối ngày 15/8/2007 trước hơn 150 người tham dự buổi hội thảo cũng như một số viên chức thuộc cơ quan RDA và một số nhân viên thuộc văn phòng NV Madison hoàn toàn khác với thực tế với những dẫn chứng như sau:

1- Sau những cuộc tiếp xúc hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp với NV Madsion và sau ít nhất một phiên họp chung với NV Madison, cũng như một số viên chức thuộc RDA, vào lúc 3:15 chiều ngày 4/4/07 bà Helen de Runa, thuộc cơ quan RDA, đã gởi cho NV Madison một điện thơ (xem email số 1) với nội dung gồm 10 điểm trong đó có những điểm chính yếu:

- Khu vực sẽ được chính thức gọi là Vietnamtown Business District.

- Sẽ có hai trụ bảng tên đặt ở hai đầu đoạn đường Story thuộc khu vực.

- RDA sẽ gánh chịu chi phí 100 ngàn mỹ kim cho dự án này.

- Kiến trúc sư của ông Tăng Thành Lập sẽ đảm trách phần vẽ bảng banners (hay phướn). Nhân viên RDA sẽ giúp đỡ và cố vấn.

- Ông Tăng Thành Lập đồng ý bảo trì và thay thế các banners khi cần thiết.

Như thể đã có thỏa thuận ngầm với ông Tăng Thành Lập từ trước nên chỉ 46 phút sau khi điện thư của bà Helen được gởi ra, NV Madison đã nhanh chóng trả lời cũng bằng điện thư vào lúc 4:01 chiều cùng ngày 4/4/07 (xem email số 2) với nội dung gồm 4 điểm được tạm dịch sang Việt ngữ như sau:

1- Danh xưng là Vietnam Town Business District. Tách rời hai chữ Vietnam và chữ Town thì tốt hơn.

2- Văn phòng tôi (NV Madison) có thể sẽ tổ chức 1 hoặc 2 phiên họp cộng đồng để thông báo cho quần chúng trong khu vực về dự án (đặt tên) này cũng như tìm thêm ý kiến về các banners (hay phướn).

3- Ðồng thời, tôi (NV Madison) đã nói chuyện với ông Tăng sáng nay và ông ta sẵn sàng trả chi phí cho cả các banners lẫn hai trụ bảng tên. Ông ta cũng hứa sẽ bảo trì các banners trong những năm sau nàỵ Ông ta hỏi tôi rằng liệu ông ta có cần phải ký với thành phố một hợp đồng nào về việc này hay không. Xin cho tôi biết ông ấy (ông Tăng Thành Lập) cần phải làm những gì.

4- Thêm nữa, bởi vì ông Tăng sẵn sàng chi trả cho hầu hết các phí tổn vậy thì có cần phải có một buổi họp công khai để thông báo cùng quần chúng về dự án này không? Tôi muốn hỏi ý kiến bà (tức Helen de Runa).

Những câu trả lời như trên của NV Madison cho thấy ở vào thời điểm của ngày 4 tháng 4 năm 2007 cá nhân cô nghị viên trẻ tuổi này đã có những cuộc thảo luận riêng rẽ, không nhiều thì ít, giữa cô và ông Tăng Thành Lập và NV Madison đã biết rất rõ cái danh xưng mà cô và ông Tăng Thành Lập muốn được đặt cho khu vực thương mại liên hệ. Việc tách rời hai chữ “Vietnam” và “Town” là để cho trùng hợp 100% với danh xưng của một khu phố đang được công ty TWN, LLC của hai ông Tăng Thành Lập và Alan C. Wong (con rể của ông Lập) xây cất trên đường Story giữa Wal-Mart và khu Grand Century Shopping Center. Dầu vậy nhưng NV Madison vẫn phớt lờ như không biết gì về danh xưng Vietnam Town Business District mà ông Lập mong muốn và chính cô đã ra sức giúp đỡ, khi cô nói vào tối ngày 15/8/07 thật rõ ràng “hiện nay không có một danh xưng nào cho khu vực được đề nghị, từ ngữ dùng chỉ định khu vực là Vietnamese Business District dịch thẳng sang Việt ngữ là “Khu thương mại cho người Việt” và đó không phải là tên đặt cho khu vực liên hệ.” .

Vào lúc 4:47 chiều ngày 5 tháng 4, tức một ngày sau khi nhận được email (xem email số 2) từ NV Madison, bà Helen đã nhanh chóng phúc đáp từng điểm một ghi trên điện thư của NV Madison (xem email số 3, phần chữ đậm gạch dưới là phần trả lời của bà Helen de Runa). Theo đó, bà Helen de Runa thuộc cơ quan RDA đồng ý làm theo yêu cầu của NV Madison tách rời hai chữ Vietnam và Town. Ðồng thời bà Helen xác nhận sự cần thiết phải đưa vấn đề ra thảo luận công khai để tránh những trở ngại có thể gặp phảị Bà Helen cũng đặc biệt nhấn mạnh bằng những chữờ “ngay từ lúc ban đầu” (early on in the project). Thế nhưng những việc làm hầu như hoàn toàn che mắt cộng đồng, và có lẽ qua mặt cả Hội Ðồng Thành Phố, của NV Madison và ông Tăng Thành Lập không ngờ đãờ chạm phải một thực tế phũ phàng là phải làm thế nào để có thể thực hiện được ít nhất một phiên họp cộng đồng công khai và nhất là phải làm sao để thuyết phục quần chúng chấp nhận danh xưng Vietnam Town Business District.

Vào thời điểm này có nhiều tin đồn đãi cho rằng NV Madison đang ra sức vận động bằng mọi cách để cố tìm cho đủ số phiếu tại HÐTP chấp thuận đặt tên khu thương mại liên hệ là Vietnam Town Business District như ông Lập hằng mong muốn. Tin tức từ PTCTSJÐDC cho biết “Chính cô Madison trên báo San Jose Business Journal, khi bàn về dự án khu thương mại trên đường Story (xin nhấn mạnh là không phải khu shopping tư nhân Vietnam Town) đã nói, “Vietnam Town (Business District) sẽ cho thấy rằng thành phố đánh giá cao tính phong phú của thành phố và công nhận sự đóng góp của những doanh thương người Mỹ gốc Việt”.

Dầu biết trước được những khó khăn khi phải đương đầu với những dư luận không thuận lợi cho danh xưng Vietnam Town Business District nhưng NV Madison và nhóm của ông Tăng Thành Lập vẫn tin tưởng sẽ thành công. Và khó khăn nhất cho NV Madison vẫn là làm sao cho ông Lập được hài lòng nhưng cũng phải được quần chúng ủng hộ.

Ðiển hình cho sự tin tưởng này là những mẫu vẽ trụ bảng tên (monument) do ông Tăng Thành Lập thực hiện, gởi cho cô Louansee Moua, Chánh văn phòng của NV Madison, vào ngày 31/5/07 (xem emails số 4) để từ đó được chuyển đến bà Helen de Runa (RDA) vào ngày 4 tháng 6/07, tức một ngày trước khi phiên họp của HÐTP diễn rạ Rõ ràng các mẫu vẽ đều dùng danh xưng Vietnam Town Business District và qua điện thư ngày 31/5/07 ông Lập đã nói trắng ra rằng ông thích mẫu số 2.

Như tiên liệu được sự khó khăn khi phải trình bày trước HÐTP vào ngày 5 tháng 6 nên những tin tức liên quan đến phiên họp này đã không được văn phòng NV Madison phổ biến ra ngoàị Các cơ quan truyền thông Việt ngữ cũng như Ban Ðại Diện Cộng Ðồng Việt Nam Bắc California cũng không hề được văn phòng NV Madison thông báo về phiên họp có ảnh hưởng sâu rộng đến cộng đồng người Việt tị nạn trong vùng và đặc biệt cư dân trong khu vực đơn vị 7 mà NV Madison làm đại diện. Ðây là một trong nhiều dấu hiệu rõ ràng cho thấy NV Madison chỉ nhắm phục vụ cho quyền lợi của ông Tăng Lập, thay vì lẽ ra NV Madison phải thu thập thêm ý kiến từ cử tri người Mỹ gốc Việt tại đơn vị 7 nói chung và các cư dân sống quanh khu vực liên hệ nói riêng.

Nhờ vào sự dấu diếm kín đáo của NV Madison và văn phòng của cô cũng như một số nhân vật liên hệ nên chỉ có vài người Việt xuất hiện trong phiên họp tại Hội Ðồng Thành Phố vào ngày 5 tháng 6/2007. Theo bản tin của PTCTSJÐDC, “ngoài chủ nhân khu Vietnam Town chỉ có hai ông Vũ Văn Lộc và Nguyễn Phú Nam có mặt tại buổi họp hội đồng thành phố (họ phát biểu ủng hộ tên đặt cho dự án). Tất cả các cơ quan truyền thông, hội đoàn trong cộng đồng KHÔNG biết một tí gì về buổi điều trần này của thành phố để thông qua dự án này cả.”

Kết quả, là mặc dù cố tình dấu diếm với hy vọng HÐTP sẽ thông qua nhưng trái lại HÐTP vào ngày 5 tháng 6/2007 chỉ đi đến quyết định là chấp nhận việc đề nghị đặt tên cho khu vực thương mại liên hệ đồng thời chỉ thị cho cơ quan RDA tìm cách tham khảo ý kiến cộng đồng về vấn đề nàỵ Từ đó, văn phòng NV Madison và cơ quan RDA đã phối hợp để tổ chức buổi họp công khai vào tối ngày 15/8/2007.
Cũng từ sau ngày 5 tháng 6/2007 dự án đăỳt tên cho khu vực được chính thức gọi là dự án “Vietnamese Business District” (hay VBD). VBD không phải là danh xưng của khu vực mà chỉ là tên gọi của dự án đặt tên cho khu vực.

Tới lúc này thì NV Madison và cơ quan RDA vẫn hy vọng là rồi ra sẽ nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ quần chúng. Chính bởi tin tưởng như vậy nên các các viên chức thành phố khi đến tham dự buổi họp vào ngày 15/8 đã mang theo các mẫu lá phướn cũng như mẫu trụ bảng tên để nhắm xin ý kiến từ cộng đồng. Chuơng trình nghị sự của buổi họp công khai này (phó bản số 5 đính kèm) cho thấy rõ ông Ed Shikada, Phụ tá Quản Lý Thành Phố, được dự trù sẽ trình bày các mẫu vẽ vào lúc 6:20 tốị Nhưng, thêm một lần nữa, toan tính của NV Madison không thành vì gặp trở ngại ngay từ những giây phút đầu của buổi họp với hàng trăm biểu ngữ cầm tay đòi danh xưng Little Saigon. Vỡ mộng nhưng vẫn không lùi bước, NV Madsion đành phải nói “Nhiều người trong quý vị đề nghị danh xưng Little Saigon, điều đó tốt, chúng tôi không phản đối điều đó, không ai phản đối điều đó, chính tôi cũng không phản đối điều đó.”

NV Madison còn đi xa hơn khi xác nhận cô thích danh xưng Little Saigon khi cô nói “Ngay cả trường hợp 100 phần trăm số người trong quý vị, trong đó có cả tôi, thích danh xưng Little Saigon, ...”
Ðể trấn an dư luận vào buổi tối hôm đó NV Madison còn nói rõ thêm rằng “Những doanh gia có cơ sở thương mại đang hoạt động trong khu vực và những cư dân sống trong phạm vi 1000 feet quanh khu vực đó là những người sẽ có tiếng nói đáng kể nhất trong việc quyết định danh xưng chính thức cho khu vực.”

Mặc dù đã nói như vậy nhưng chỉ một tuần sau đó NV Madison đã nghĩ ra một kẽ lách cho vấn đề này qua điện thư mà NV Madison gởi cho bà Helen de Runa, ôạng Ed Shikada, và một số người khác vào lúc 4:19 chiều ngày 21 tháng 8, 2007 (Email số 6). Hai điểm then chốt giúp NV Madison luồn lách ra khỏi những gì cô đã nói vào ngày 15/8/2007 là:

- Cho thêm chữ “advisory” (tạm dịch là “tính cách cố vấn”) trước chữ ballot (hay “phiếu bầu” (LTS: viết theo tiếng Việt phải được hiểu là “sau chữ ballot”) hầu khẳng định rằng kết quả của cuộc thăm dò dân ý quanh khu vực liên hệ thực ra chỉ có tính cách “cố vấn” chứ không phải sẽ là “tiếng nói đáng kể nhất trong việc quyết định danh xưng chính thức” như cô đã nói chỉ một tuần trước đó tại thư viện Tully.

- Như thể sợ chưa đủ mạnh, NV Madison còn muốn RDA phải ghi thêm nơi phần cuối hàng chữ “Sau khi chúng tôi đã thực hiện những nỗ lực thăm dò (ý kiến) từ quần chúng, các nhân viên phụ trách sẽ trình bày đầy đủ lên HÐTP và khi đó HÐTP sẽ có quyết định chung cuộc ... “

Có lẽ nhờ vào kẽ lách này mà NV Madison đã thuyết phục được một số nghị viên ủng hộ cô vào tối ngày 20/11/2007 khi HÐTP quyết định chấp thuận danh xưng Saigon Business District (SBD), tức danh xưng được ít người ưa thích nhất.

Ðể lách qua kẽ hở mà cô đã yêu cầu RDA thực hiện nên ngày 15 tháng 11/2007 NV Madison cho phổ biến một văn thư giải thích rằng “Trong sự cố gắng của chúng tôi để tiếp cận cộng đồng, chúng tôi nhận thấy rằng sau những thăm dò, hơn 70% muốn hai chữ Sài Gòn trong việc đặt tên”. Nhưng NV Madison đã không đưa một dữ kiện nào khả dĩ có thể phản ánh được kết quả của “những cuộc thăm dò” mà cô đề cập đến.

Sự thay đổi, dường như có tính toán từ trước, này của NV Madison bây giờ rõ ràng trở thành một trong những động lực chính yếu dẫn đến những cuộc biểu tình đòi dân chủ do PTCTSJÐDC tổ chức và rất có thể sẽ dẫn đến việc kêu gọi bãi chức nghị viên của cô nếu cô vẫn không đưa ra được một lời giải thích rõ ràng nào về những việc làm có tính cách mập mờ kể từ nhiều tháng qua.

Trước đây, trong cuộc điện đàm với Việt Nam Nhật Báo vào trưa ngày 16 tháng 8/2007, NV Madison đã nhấn mạnh đến vai trò tế nhị của cô trong việc tìm kiếm danh xưng cho khu vực liên hệ vì, theo nguyên văn lời cô, cô “không thể công khai ủng hộ một danh xưng nào bởi lẽ trong khu vực liên hệ cũng có những doanh gia và cư dân thuộc các sắc dân khác mà cô cũng đại diện cho họ tại Hội Ðồng Thành Phố.” nhưng những email mà Việt Nam Nhật Báo vừa tiết lộ rõ ràng cho thấy, ít nhất trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm ngoái NV Madison đã ra sức ủng hộ cho ý muốn của một thương gia trong vùng, đó là ông Tăng Thành Lập, mà không hề tham khảo với cư dân hoặc chủ nhân các cơ sở thương mại ở ngay trong phạm vi, hoặc chung quanh, khu vực thương mại liên hệ. Thế thì câu hỏi mà trong vài tháng qua nhiều người đã đặt ra cho nữ nghị viên Madison Nguyễn là “Với tư cách nghị viên thành phố đại diệạn cho đơn vị 7 cô thực sự muốn phục vụ cho những ai : cá nhân Ông Tăng Thành Lập hay các cư dân và doanh gia trong phạm vi 1000 feet quanh khu vực liên hệ nói riêng, hay các cư dân tại đơn vị 7 nói chung, hay toàn thể cư dân San Josẻ. Dĩ nhiên chỉ có NV Madison mới có câu trả lời.

Sự kiện NV Madison, qua email số 6 gởi cho bà Helen như vừa đề cập đến, tìm cách can dự vào việc làm của bà Helen de Runa và các nhân viên thành phố cũng rất có thế, không sớm thì muộn, được xem là một sự vi phạm vào điều 411 (The Council; Interference With Administrative Matters) của bản Hiến Chương Thành Phố mà trong đó ghi rõ ”... neither the Council nor its members nor the Mayor shall give orders to any subordinate officer or employee, either publicly or privately” (tạm dịch là : “HÐTP, các nghị viên, và Thị trưởng không ai được ra chỉ thị cho bất cứ một viên chức hay nhân viên nào (của thành phố) dù là công khai hay riêng tư”.

Nghị Viên Madison có phục vụ người dân SJ như lời tuyên thệ nhậm chức của cô hay không?

Nhiều bằng chứng cho thấy Nghị viên Madison đã làm việc chặt chẽ với chủ nhân Vietnam Town từ tháng 4, 2007, nhiều ngày trước khi đưa ra công chúng vào tháng 8, 2007.

––––––––-

Email số 1 (April 4 2007, lúc 3:15pm) do bà Helen de Runa (thuộc Sở Tái Thiết Thành phố) gởi cho nghị viên Madison Nguyễn để tái xác nhận những điểm trong buổi họp đầu tiên của họ) gồm có 10 điểm:

1: Khu vực này sẽ được chính thức gọi làợ Vietnamtown Business District.

2: Vietnamtown Business District nằm trên đường Story Road (từ xa lộ 101, đi về hướng Tây, đến Senter Road và ngã ba của Happy Hollow Park ). (LTS: Ðây là đoạn có Vietnam Town Shopping Center và Grand Centry Mall của ông Tăng Thành Lập).

3: Sẽ có 2 trụ tên (monuments) đặt ở 2 đầu của khu vực này.

4: Cơ quan Tái Phát Triển Thành Phố sẽ chuẩn chi ngân khoản 100 ngàn đồng để giúp thực hiện dự án này.

5: Kiến Trúc sư của Lập Tăng (nhà phát triển Vietnam Town Shopping Center ) sẽ đảm trách việc vẽ kiểu và cho ý kiến.

6: Ông Tăng Thành Lập đã bằng lòng bảo trì và thay thế phướn (banners) khi cần thiết.

7: Chúng tôi (Cơ Quan Tái Thiết Thành Phố) cần sự chấp thuận của nghị viên về phướn và trụ tên.

8: Ông Richard Keit sẽ liên lạc với Nha Giao Thông (DOT) về chi tiết của tượng đài.

9: Ông Paul Asper (nhân viên vẽ kiểu của cơ quan Tái Phát Triển) sẽ bắt đầu phác họa/vẽ kiểu tượng đài.

10: Cơ Quan Tái Phát Triển sẽ cập nhật về hiện tình của dự án trong vòng 3 tuần lễ (khoảng từ April 23-27).

Vào lúc này chúng tôi chờ nghị viên cho số liên lạc của ông Lập Tăng để chúng tôi có thể bắt đầu giúp nhóm của ông ấy trong việc vẽ các kiểu phướn.

Cám ơn nghị viên đã đem dự án này cho Cơ Quan Tái Phát Triển Thành Phố. Chúng tôi rất hứng khởi khi cơ quan của chúng tôi được dự phần vào việc làm cho dự án này trở thành một hiện thực cho cộng đồng Việt Nam.

Xin liên lạc với chúng tôi nếu nghị viên có bất cứ câu hỏi hay lời đề nghị nào.

Chúc nghị viên một ngày thật đẹp.

Helen de Runa

Cơ quan Tái Phát Triển Thành Phố San Jose
Số điện thoại và điạ chỉ.

–––––––––––––––––––-

Email số 2, ngày hôm sau April 5, 2007 lúc 4:01pm nghị viên Madison trả lời bà Helen de Runa:

Bản dịch như sau:

Bà Helen,

Cám ơn bà đã gởi cho tôi điện thư, sau đây là một vài điểm cần làm sáng tỏ:

1- Danh xưng phải là Vietnam Town Business District. Tách rời hai chữ Vietnam và Town ra thì tốt.

2- Văn phòng tôi có thể sẽ tổ chức 1 hay 2 phiên họp cộng đồng để thông báo cho quần chúng trong khu vực về dự án (đặt tên) này cũng như xin ý kiến về các lá phướn Banners). Chúng tôi đang triển khai các chi tiết để xem xét sự khả thi khi triệu tập một buổi họp cộng đồng. Tôi sẽ cho bên quý vị biết sớm.

3- Ðồng thời, tôi (NV Madison) đã nói chuyện với ông Tăng sáng nay và ông ta sẵn sàng trả chi phí cho các banners lẫn hai trụ bảng tên. Ông ta cũng hứa sẽ bảo trì các lá phướn (banners) trong những năm sau nàỵ Ông ta hỏi tôi rằng liệu ông ta có cần phải ký với thành phố một hợp đồng nào về phần này hay không. Xin cho tôi biết ông ấy (ông Tăng Thành Lập) cần phải làm những gì.

4- Thêm nữa, bởi vì ông Tăng sẵn sàng chi trả cho hầu hết các phí tổn vậy thì có cần phải có một buổi họp công khai để thông báo cho quần chúng về dự án này không? Tôi muốn hỏi ý kiến bà (tức Helen de Runa).

Cám ơn,

madison

––––––––––––––––––––-

Email số 3, bà Helen de Runa trả lời lại cho nghị viên Madison:

Bản dịch như sau:

Nghị viên Nguyen:

Xin đọc phần trả lời của tôi viết bằng mầu đỏ (LTS: là phần chữ đậm).

1- Danh xưng phải là Vietnam Town Business District. Tách rời hai chữ Vietnam và Town ra thì tốt. Cám ơn, tôi bảo đảm sẽ dùng danh xưng này.

2- Văn phòng tôi có thể sẽ tổ chức 1 hay 2 phiên họp cộng đồng để thông báo cho quần chúng trong khu vực về dự án (đặt tên) này cũng như xin ý kiến về các lá phướn Banners). Chúng tôi đang triển khai các chi tiết để xem xét sự khả thi khi triệu tập một buổi họp cộng đồng. Tôi sẽ cho bên quý vị biết sớm. Tôi nghĩ đây là một quyết định đúng, sự tham gia của quần chúng là cần thiết. Hãy cho chúng tôi biết nếu nghị viên cần giúp gì về những buổi họp công cộng như vậy.

3- Ðồng thời, tôi (NV Madison) đã nói chuyện với ông Tăng sáng nay và ông ta sẵn sàng trả chi phí cho các banners lẫn hai trụ bảng tên. Ông ta cũng hứa sẽ bảo trì các lá phướn (banners) trong những năm sau nàỵ Ông ta hỏi tôi rằng liệu ông ta có cần phải ký với thành phố một hợp đồng nào về phần này hay không. Xin cho tôi biết ông ấy (ông Tăng Thành Lập) cần phải làm những gì. Tôi sẽ xem lại phần này và sẽ trả lời nghị viên vào đầu tuần tới.

4- Thêm nữa, bởi vì ông Tăng sẵn sàng chi trả cho hầu hết các phí tổn vậy thì có cần phải có một buổi họp công khai để thông báo cho quần chúng về dự án này không? Tôi muốn hỏi ý kiến bà (tức Helen de Runa). Không cần biết ai là người chi trả, chúng tôi vững tin rằng cộng đồng phải được thông báo ngay từ lúc ban đầu của dự án để có thể hóa giải những vấn đề có thể xảy rạ Bởi thế, chúng tôi khẩn thiết đề nghị việc này. Một lần nữa, xin cho chúng tôi biết nếu nghị viên cần sự giúp đỡ của chúng tôi trong vấn đề phòng ốc hay sắp xếp cho những buổi họp như vậy.

Vào thời điểm này, nghị viên có vẫn còn muốn chúng tôi giúp ông Tăng trong vấn đềả vẽ kiểu cho những phướn và tượng đài không? Nếu có, thì chúng tôi cần số điện thoại để liên lạc.

Cám ơn.
Helen de Runa

Nhóm vẽ kiểu của ông Tăng Thành Lập đã gởi đến Chánh văn phòng của nghị viên Madison 3 bản vẽ về bệ đài của bản tên Vietnam Town, cô Louansee sau đó đã chuyển đến văn phòng bà Helen Deruna vào ngày 4 tháng 6, 2007.

Chương trình nghị sự

Buổi họp ngày 15 tháng 8 năm 2007
Tại Thư Viện Tully


Trong đó có phần trình bầy mẫu phướn vào lúc 6:20pm, tuy nhiên phần này không được đề cập đến vì cái tên mà đa số tham dự viên muốn là Little Sàigòn chứ không như họ trông đợi.

––––––––––––––

Email số 6: của Nghị Viên Madison gởi bà Helen de Runa, ông Ed Shikada, và một số người khác vào lúc 4:19 pm ngày thứ ba 21/8/07

Bản sao gởi ông Richard Keit

Bản dịch như sau:

Vì những ưu tư liên quan đến một đề nghị danh xưng, các viên chức của Thành phố và cơ quan RDA sẽ mời gọi những danh xưng cho khu vực thương mạị Một lần nữa, theo thủ tục của thành phố về việc thực hiện cuộc thăm dò quần chúng, những cơ sở thương mai, cư dân, và chủ nhà trong phạm vi đường kính 1000 feet quanh khu thương mại Việt Nam sẽ nhận được một phiếu bầu (ballot) yêu cầu họ bỏ phiếu cho danh xưng mà họ ưa thích nhất.

Tôi nghĩ đoạn văn trên cần phải được làm cho sáng tỏ bởi lẽ tôi tiên đoán là khi cộng đồng, đặc biệt là những người đã tham dự phiên họp (ngày 15/8/07) và những người hằng theo dõi vấn đề này, sẽ cho rằng chủ nhân các cơ sở thương mại là những người sẽ bỏ phiếu chọn danh xưng cho khu vực. Bởi thế tôi đề nghị như sau:

3. Cho thêm chữ “có tính cách cố vấn” trước chữ ballot (LTS: dịch theo tiếng Việt sẽ phải là sau chữ “phiếu bầu”) như đã được bàn thảo trong buổi họp vào sáng thứ haị

4- Thêm vào phần cuối của đoạn văn câu “Sau khi chúng tôi đã thực hiện xong những nỗ lực thăm dò ý kiến từ quần chúng, các nhân viên phụ trách sẽ trình bày đầy đủ lên Hội Ðồng Thành Phố và khi đó HÐTP sẽ có quyết định chung cuộc ....( đại để ý như vậy)

Madison

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=40937

Little Saigon, Một Danh Xưng Của Danh Dự


Thứ Năm, ngày 28 tháng 02 năm 2008
Little Saigon, Một Danh Xưng Của Danh Dự
------------------------------------------------------------------
• Người viết: John Zamora, Cựu Chủ Tịch Hội Chính Trị Người Mỹ gốc Mễ tại San Jose

Little Saigon, Một Danh Xưng Của Danh Dự

Một số câu hỏi nghiêm túc được đặt ra trong cộng đồng về vấn đề danh xưng cho khu vực thương mại của người Việt: Phải chăng đây là một sự bội phản, một sự vi phạm đạo luật Brown Act, hay chỉ là vấn đề bạn bè thân kéo phe cánh với nhau? Phải chăng có một sự dàn xếp từ lâu trước khi có buổi điều trần công khai ở Hội Trường Hội Đồng Thành Phố San Jose? Phải chăng Hiệp Hội Doanh Nghiệp Story Road đã vận động lấy phiếu để thay thế danh xưng Little Saigon Business District bằng tên Saigon Business District? Tại sao Phòng Thương Mại Người Gốc Nam Mỹ ở Silicon Valley lại đồng ý ủng hộ danh xưng Saigon thay vì Little Saigon?

Điều mà tôi biết rõ là tại phiên họp của Hội Đồng Thành Phố San Jose, có hàng trăm người lên tiếng ủng hộ danh xưng Little Saigon đòi dùng danh xưng đó để đặt tên cho Khu Vực Thương Mại của Người Việt. Nhóm chống đối không thấm vào đâu so với sự ủng hộ mãnh liệt của khối dân chúng hơn 800 người có mặt tối hôm đó. Một cuộc thăm dò ý kiến do cơ quan Redevelopment Agency của thành phố thực hiện cho thấy rằng một lần nữa danh xưng Little Saigon được rất nhiều người ủng hộ so với danh xưng Saigon Business District. Danh xưng Saigon Business District đứng hàng chót trong bản kết quả thăm dò. Bản thăm dò này thường được dùng làm tài liệu hướng dẫn để các thành viên trong HĐTP dựa vào đó để lấy quyết định. Sau đó, mọi người hết sức kinh ngạc khi thấy kết quả đầu phiếu, bất kể phe ủng hộ danh xưng Little Saigon đã lớn tiếng kêu gọi, và hò hét đòi danh xưng Little Saigon! Little Saigon! trong nhiều giờ đồng hồ. Rõ rệt là nên đặt tên Khu Thương Mại của người Việt là khu “Little Saigon”, bởi vì đó là một quyết định công bằng, hợp lý, và hợp tình. Đa số thành viên trong HĐTP đối thoại rất ít với cộng đồng người Việt. Cuộc đầu phiếu đã diễn ra do hành động của chính con người đã từng ca ngợi cộng đồng người Việt, Nghị Viên Madison Nguyễn. Hành động của cô ta đã đi ngược lại nguyện vọng của những người trước đó cô từng ca ngợi, khi danh xưng Saigon Business District được chấp thuận vào tháng Mười Một. Chỉ có 3 Nghị Viên dùng sự suy xét hợp lý, hợp tình. Nghị Viên Pete Constant đã can đảm nói thẳng ra rằng ông không thể ủng hộ một quyết định đi ngược lại ý nguyện của đa số, đi ngược lại kết quả thăm dò của thành phố, và đi ngược lại ước muốn của những người ủng hộ danh xưng Little Saigon, họ đã gọi điện thoại trực tiếp đến văn phòng của ông về vấn đề này. Hai thành viên khác của HĐTP cũng đồng ý với Nghị Viên Constant là Nghị Viên Pierluigi Oliverio và ông Kansen Chu. Các Nghị Viên khác đã làm kinh ngạc những người ủng hộ danh xưng Little Saigon, và tôi đoan chắc rằng hàng ngàn người khác, giống như tôi khi xem trên đài truyền hình, đều thấy rằng 7 Nghị Viên và ông Thị Trưởng đã ủng hộ, và chấp thuận một quyết định đáng xấu hổ. Họ bỏ phiếu như một sự đóng kịch, tập tuồng sẵn từ trước, cứ làm như thể là sự có mặt của hơn tám trăm công dân tối hôm đó không hề có. Vài tuần sau, hai hoặc ba Nghị Viên như các ông Dave Cortese và Sam Liccardo tự vấn lương tâm, và thay đổi lập trường.

Tôi thông cảm và thấu hiểu được sự thất vọng của đa số cộng đồng người Việt về thái độ của Hội Đồng Thành Phố. Tôi tự hỏi vì sao có chuyện xảy ra như vậy? Điều này không đúng chút nào cả!

Tên thành phố Saigon không còn nữa, nó đã bị chính quyền cộng sản xóa tên trên bản đồ. Nó là cái huy chương mà bọn cộng sản vẫn quí chuộng, và thường dùng việc đó để hạ nhục những người Việt bị cầm tù khi Saigon và miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản.

Bọn Cộng Sản đã phản bội lời hứa với Hoa Kỳ khi người Mỹ rút khỏi Việt Nam. Chúng đồng ý sẽ không xâm chiếm miền Nam. Hoa Kỳ cũng không giữ đúng lời hứa với chính phủ Miền Nam Việt Nam là sẽ trở lại bảo vệ Miền Nam trong trường hợp Miền Nam bị xâm lược. Thành phố Saigon bị Bộ đội cộng sản tấn công, chúng tàn sát, hãm hiếp và giết thường dân, đàn bà trẻ em Việt Nam. Chúng xua đuổi người dân ra khỏi nhà của họ, cướp đi tài sản quí báu, và sau đó, đổi tên thành phố Saigon là Hồ Chí Minh. Việc tiêu hủy cái tên Saigon là niềm hãnh diện của bộ đội cộng sản. Vì thế không có lý do gì người người Mỹ gốc Việt, hay bất cứ một ai lại đi vinh danh cái thành phố không còn tồn tại, và những thảm hoạ xảy đến cho thành phố ấy vẫn còn rõ nét trong tâm khảm của họ.

Trong khi đó,Little Saigon là một sự đầu mới mà những người tị nạn sống sót thực hiện được tại quê hương mới của họ. Little Saigon là biểu tượng của lòng thành kính đối với những người còn kẹt ở lại, và những người đã phải hy sinh, kể cả những quân nhân Mỹ, trong công cuộc chiến đấu cho Dân Chủ ở quê hương của họ. Little Saigon làm đại diện cho một nhóm nhỏ những người tị nạn đã duy trì được văn hoá của họ tại Hoa Kỳ, và cho người Mỹ gốc Việt có những đóng góp tích cực. Little Saigon thể hiện cho Tự Do, Niềm Hãnh Diện, Dân Chủ vẫn còn tồn tại, mặc dù đã phải trải qua nhiều kinh nghiệm đau thương. Little Saigon là Ngọn Đèn của Hy Vọng nhỏ bé được gìn giữ sống mãi để đem lại sức mạnh cho gia đình, thân nhân còn kẹt lại bên kia, niềm hy vọng một ngày nào đó sẽ được đoàn tụ, để chung hưởng tự do và Dân Chủ. Không ai được quyền buộc họ phải ngưng chiến đấu cho quyền lợi của họ, và cho công lý, nhất là tại nước Mỹ. Tất cả chúng ta đều phải nhớ rằng trong tư cách là người Mỹ , chúng ta chiến đấu cho cùng mục đích ấy tại đây, cũng như ở nước ngoài. Chúng ta không nên phán xét hành động của những người này một cách tiêu cực vì cho rằng vấn đề chọn danh xưng không quan trọng cho bạn. Bạn đã quên nguồn gốc, quên tổ tiên của bạn rồi hay sao? Vì sao mà bạn phải đến nước này để định cư. Bạn hãy nói chuyện với những cộng đồng người Cuba và cộng đồng người Do Thái. Họ là những người có kinh nghiệm chịu đựng những sự tàn ác, gây ra bởi những chế độ độc tài, và hãy nói chuyện với những người có quyền lợi, và quyền tự do bị xâm phạm nghiêm trọng bởi những thế lực quốc tế hay điạ phương. Họ sẽ không bao giờ quên được những kinh nghiệm đắng cay này.

Hành động ủng hộ danh xưng Little Saigon không liên hệ gì đến lòng trung thành với nước Hoa Kỳ. Họ bày tỏ lòng trung thành với nước Mỹ bằng cách ra sức đóng góp rất nhiều cho cộng đồng, và quê hương mới của họ. Đây là vấn đề Công Lý, Dân Chủ và đối xử công bằng theo qui luật dân chủ. Tôi ủng hộ danh xưng Little Saigon để đặt tên cho Khu Thương Mại của người Việt. Nó đem lại lòng thành kính, niềm hãnh diện cho tất cả chúng ta. Tôi mong rằng Hội Đồng Thành Phố nên thể hiện sự trung tín của mình, và chấp thuận danh xưng Little Saigon. Bây giờ, cuộc bỏ phiếu ngớ ngẩn đã lỡ làm rồi. Chúng ta nên kết thúc vấn đề này, không có chuyện thương lượng gì cả. Hội Đồng Thành Phố đã gây nên một hoàn cảnh bẽ bàng, không mấy đẹp mắt cho tất cả công dân của thành phố San Jose, và sẽ phải đối phó với sự thể này. Đây không phải là một lỗi lầm nhỏ, và có thể bỏ qua dễ dàng được.

Tên tôi là John Zamora, tôi ủng hộ danh xưng Little Saigon cho Khu Vực Thương Mại mới của người Việt.

Ký Tên
Địa chỉ e-mail: Capitoldg@aol.com
(408)-9238260

- Cựu Chủ Tịch Hội Chính Trị Người Ý gốc Mễ ở San Jose.
- Chủ tịch Phòng Thương Mại của người Mỹ gốc Mễ tại San Jose.
- Sáng Lập Viên là Hội Viên suốt đời của Diễn Đàn Quân Nhân Mỹ khu Eastside.
- Cựu Chủ Tịch Hội Thương Gia Trên Đường Story Road
- Chủ tịch sáng lập Phòng Thương Mại Hoa Kỳ gốc Mẽ.
- Cựu thành viên Uỷ Ban Kế Hoạch thành phố San Jose.
- Cựu thành viên Ủy ban San Jose Bicentennial
- Sáng Lập Viên tổ chức National Association of Latino Elected Officers.

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080228_05.htm

Wednesday, February 27, 2008

Lý Tống tiếp tục tuyệt thực - Cụ Võ Toàn chính thức lên tiếng

Lý Tống tiếp tục tuyệt thực - Cụ Võ Toàn chính thức lên tiếng

SAN JOSE (VNNB 26/2) - Cuộc tuyệt thực của anh hùng Lý Tống hiện đang ở vào ngày thứ 12 và mỗi ngày số người đến để ủng hộ tinh thần anh mỗi lúc một thêm đông.

Không khí tại địa điểm tuyệt thực của Lý Tống càng lúc càng có vẻ phấn khởi với sự tham dự của ban nhạc Lam Sơn quy tụ các anh em cựu chiến sĩ QL/VNCH, ban cổ nhạc của nhạc sĩ Cao Minh và phu nhân là nữ nghệ sĩ Kim Ánh, cộng thêm với sự góp mặt của một số ủng hộ viên với những giọng ca “cây nhà lá vườn” nhưng không kém phần hào hứng. Những bản nhạc hùng ca như nối chặt người người trong quyết tâm ủng hộ cuộc tranh đấu của Lý Tống cũng như sự tranh đấu đòi hỏi dân chủ của các anh chị em trong Phong Trào Cử Tri San Jose Ðòi Dân Chủ. Về tình hình tài chính, tính đến tối ngày hôm qua tổng số tiền thu nhận được từ sự đóng góp của đồng bào cho Quỹ Pháp Lý đã lên đến trên 31 ngàn Mỹ kim.

Cũng tại đây vào lúc 9:30 tối vợ chồng nghị viên Kansen Chu đã ghé thăm Lý Tống và thăm hỏi một số tham dự viên.

Một sự kiện đáng ghi nhận trong đêm nay là sự xuất hiện của cụ Võ Toàn và như lời mà cụ đã loan báo cách nay ít ngày cụ Võ Toàn đã chính thức ký vào một lá Thư Phản Ðối đề gởi cho “Ông Cao Sơn, Báo Tin Việt và Ðài Phát Thanh Quê Hương” về việc mà cụ gọi là “Lạm dụng tên đăng trên báo” với nội dung nguyên văn như sau:

“Tôi ký tên dưới đây là Võ Toàn, 98 tuổi, một nhân sĩ quốc gia, tị nạn Cộng sản. Hiện ở tại San Jose.

Tôi viết thư này để phản đối ông Cao Sơn, báo Tin Việt và Ðài Phát Thanh Quê Hương của bà Ðoan Trang về việc đã sử dụng tên tôi đăng trên báo và đọc trên đài phát thanh để lường gạt dư luận nhằm mục đích đánh phá cộng đồng, phục vụ cho những việc làm bất chính của bè nhóm Cao Sơn - Ðoan Trang.

Sự việc này đã làm tổn thương đến danh dự của gia đình tôi, gây rối loạn tâm trí tôi trong lúc tuổi già.

Tôi đòi hỏi: Ông Cao Sơn và bà Ðoan Trang hãy chấm dứt ngay lập tức hành động xấu xa này và phải đính chính ngay trên các phương tiện truyền thông của quý vị.

Ðối với Cộng Ðồng Tỵ Nạn Cộng Sản, tôi xin long trọng minh xác rằng tôi không bao giờ đồng ý ký tên vào cái mà ông Cao Sơn gọi là Bản Lên Tiếng chống lại chính nghĩa của Cộng Ðồng đó.

Làm tại San Jose, ngày 26-2-2008

Ký tên: Võ Toàn, nhân sĩ

(Ðồng kính gởi các cơ quan truyền thông trung thực nhờ phổ biến).

Vào lúc cuộc biểu tình mỗi Thứ Ba Ðen diễn ra ngày hôm nay trước tiền đình tòa thị chính San Jose, hai ông Ðỗ Hùng, phát ngôn viên của PTCTSJÐDC, và ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch CÐVN/BC, đã lên tiếng kêu gọi đồng hương nhiệt liệt hưởng ứng tham gia cuộc biểu dương tinh thần vĩ đại do PTCT và CÐVN/BC phối hợp tổ chức từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều ngày Chủ nhật 2 tháng 3 tới đây ngay trước tòa thị chính nơi mà anh hùng Lý Tống đang tuyệt thực để cho HÐTP biết rõ đâu là ý nguyện chính đáng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt hiện đang cư ngụ tại San Jose với hy vọng là HÐTP, trong phiên họp sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ tối ngày thứ ba 4 tháng 3 tới đây, sẽ bỏ phiếu để chọn danh xưng Little Saigon cho khu vực thương mại nằm trên đường Story. Theo dự trù HÐTP sẽ thảo luận về một số đề nghị khác nhau: (1) của T.Tr. Chuck Reed và nghị viên Madison, (2) của NV Kansen Chu và NV Constant, (3) và của Phó T.Tr. Dave Cortese. Phiên họp này chắc chắn sẽ sôi nổi hơn phiên họp của HÐTP vào ngày 20 tháng 11 vừa qua.

Video 9'20" Biểu tình Thứ Ba Đen lần thứ 14 ngày 26/2/2008 trước Tòa Thị Chính San Jose. Ngày thứ 12 Lý Tống tuyệt thực


Thứ Ba, ngày 26 tháng 02 năm 2008

Video 9'20" Biểu tình Thứ Ba Đen lần thứ 14 ngày 26/2/2008 trước Tòa Thị Chính San Jose. Ngày thứ 12 Lý Tống tuyệt thực • Việt Vùng Vịnh

» Mời bấm xem

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp

Cộng Đồng Việt Nam Nam Hoa Kỳ Kêu Gọi Yểm Trợ Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali


Thứ Ba, ngày 26 tháng 02 năm 2008
Cộng Đồng Việt Nam Nam Hoa Kỳ Kêu Gọi Yểm Trợ Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali
----------------------------------------------------------------

Cộng Đồng Việt Nam Nam Hoa Kỳ
The Vietnamese American Community of USA
PO Box 7186, Aloha, OR 97007-7186
Tel: (503)806.7384 - www.vacusa.org
Email: cdvnhk@comcast.net

------ o0o ------

LỜI KÊU GỌI
YỂM TRỢ CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALI


USA ngày 26 tháng 2 năm 2008

Kính gởi:

- Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ
- Quý Chủ Tịch và Đại Diện các cộng đồng địa phương

Kính thưa quý vị,

Nhằm yểm trợ cho Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali và Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ trong công cuộc đấu tranh đòi dân chủ và tên Little Saigon, Tôi sẽ đại diện cho CĐVNHK đến tham dự Ngày Biểu Dương của Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali được tổ chức vào Chủ Nhật 2 tháng 3 năm 2008, tại tiền đình Tòa Thị Chính San Jose, CA.

Nhân đây chúng tôi kêu gọi các cộng đồng địa phương, bằng vào khả năng của mình, đóng góp tài chánh, vật chất và tinh thần cho Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali để công cuộc đấu tranh sớm đạt được thành công mỹ mãn. Mọi đóng góp tài chánh xin gởi về:

QTĐ Little Saigon
P.O. Box O
San Jose, CA 95151-0015

Thân ái chào đoàn kết.

Nguyễn Bác Ái
CT/HĐCHTƯ/CĐVNHK

------ o0o ------

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080226_02.htm

Tuesday, February 26, 2008

SJVFD Thu+ Go+?i Ba'o Chi' 2-26-2008 (tie^'ng Vie^.t)


Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ
P.O. Box O, San Jose, CA 95151 - 0015
www.sjvoters4democracy.com

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

San Jose Ngày 26 tháng 2 năm 2008

Kính gởi: Quý đồng hương và các cơ quan truyền thông báo chí:

Văn thư đề nghị ngày 12 tháng 2 năm 2008 của Thị Trưởng Chuck Reed và Nghị Viên Madison Nguyễn (bây giờ đã bị hủy bỏ) là một đề nghị thiếu sáng suốt, có nguy cơ phung phí tiền thuế của người dân San Jose và có thể dẫn đến sự kỳ thị của dân bản xứ đối với cộng đồng người Việt. Đề nghị này đã kích động nhiều sự tranh cãi và chỉ trích phản đối Thị Trưởng Reed và cô Madison từ chính giới dòng chính, cộng đồng người Việt lẫn các cộng đồng bạn trong thành phố San Jose. Đưa đến kết quả là nhiều đồng hương trong cộng đồng, ngay cả chiến sĩ Lý Tống đã tự phát tuyệt thực vì vấn đề này.

Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ không cổ động bất cứ hành động nào có thể nguy hại đến sinh mạng của đồng hương. Mặc dầu Phong Trào rất thông cảm sự uất ức của những đồng hương tuyệt thực vì cái đề nghị tác hại trên, Phong Trào cũng đã thông báo đến đồng hương quan điểm chính thức của chúng tôi về vấn đề tuyệt thực. Phong Trào hy vọng anh Lý Tống sẽ ngưng tuyệt thực để bảo toàn sinh mạng căn cứ trên Văn thư đề nghị mới được đưa ra ngày 22 tháng 2 năm 2008 của Thị Trưởng Reed và Nghị Viên Nguyễn. Đề nghị mới này đã rút lại đề nghị sai lầm ở trên về việc chi tiền thuế của dân vào một cuộc bỏ phiếu của toàn thành phố cho một vấn đề chỉ ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt mà thôi.

Thêm nữa, đã có 2 đề nghị khác được đưa ra, một bởi Phó Thị Trưởng Dave Cortese, và một bởi 2 Nghị Viên Kansen Chu và Nghị Viên Pete Constant trong nỗ lực giải quyết vấn đề này một cách tích cực để không tốn tiền thuế và tránh sự ác cảm của các cộng đồng khác đối với cộng đồng người Việt chúng ta. Vào ngày 15 tháng 8, 2007, chính bà Nghị Viên Madison Nguyễn đã chỉ định cho Cơ Quan Tái Phát Triển của thành phố làm một cuộc thăm dò chính thức đến với những cư dân và cơ sở thương mại trong vòng 1,000 feet của khu vực được chọn đặt tên, hứa hẹn rằng kết quả của bản thăm dò sẽ là yếu tố quyết định cho việc đặt tên trong buổi họp Hội Đồng Thành Phố. Vì thế, Phong Trào kêu gọi Nghị Viện Madison Nguyễn không nên phản bội lời hứa của mình, vì nếu mục đích là để vinh danh cộng đồng người Việt đã và đang đóng góp mạnh mẽ cho nền kinh tế của thành phố San Jose, điển hình qua Khu vực thương mại đó, thì tiếng nói của những thành phần liên hệ (đã được thể hiện trong bản thăm dò của thành phố San Jose) cần được công nhận và vinh danh.

Mặc dầu Phong Trào rất tin tưởng vào sự vi phạm Brown Act của Nghị Viên Madison Nguyễn phải cần một cuộc điều tra kỹ lưỡng từ một cơ quan trung gian độc lập, vì cộng đồng cần biết sự thật, Phong Trào hoan nghênh đề nghị hủy bỏ Quyết Nghị 74127 và yêu cầu những nổ lực và thiện chí của Hội Đồng Thành Phố để giải quyết vấn đề này trong Buổi Điều Trần Công Chúng vào ngày 4 tháng 3 tới đây. Phong Trào kêu gọi Hội Đồng Thành Phố trong Buổi Điều Trần này, nên nhanh chóng chấp nhận tên Little Saigon, cái danh hiệu đã liên tục được biểu thị là sự chọn lựa của người dân. Cái gọi là “15 đoàn thể với hàng trăm thành viên” mà Nghị Viên Madison Nguyễn đã từng xử dụng như là một lý do để đưa đến quyết định chọn cái tên hòa giải Saigon Business District, đã được chứng minh và đưa ra ánh sáng là những nhân vật đó (có đến 6 người đã rút ra trước đêm 20 tháng 11) đã ký vào bản ủng hộ New Saigon với tính cách cá nhân chứ không phải đại diện cho cả một đoàn thể. Và bây giờ, tìm hiểu thêm và tin tức cũng được hé lộ ra là có nhiều cá nhân nằm trong cái gọi là “Bản Lên Tiếng của 350 người Mỹ gốc Việt” đã không hề biết là có tên mình trong danh sách của Bản Lên Tiếng này, hoặc có một cá nhân dùng nhiều tên khác nhau, và thậm chí một số không phải là cư dân tại San Jose. Nếu gần 4,000 tên họ với địa chỉ ủng hộ Little Saigon trong Chiến Dịch Lá Phiếu Cộng Đồng mới đây không đại diện đa số của cư dân người Mỹ gốc Việt tại San Jose trong vấn đề đặt tên này, thì thử hỏi tỷ lệ dưới 10% trong Bản Lên Tiếng đó có đại diện cho đa số của cộng đồng người Việt được không?

TM Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ

Đỗ Hùng

Phát Ngôn Nhân

SJVFD Press Release on List 350


San Jose Voters For Democracy
P.O. Box O, San Jose, CA 95151 - 0015
Phone: (408) 679-8902
www.sjvoters4democracy.com

For Immediate Release

San Jose, Feb 26th, 2008

The Memo dated February 12th, 2008 (now cancelled) signed by both Mayor Reed and Councilmember Nguyen, would waste San Jose taxpayers' money and potentially lead to backlash toward the Vietnamese-American community. This proposal had stirred up disputes and critics toward Mayor Reed and Madison Nguyen from the public figures, Viet community and other ethnic communities in the city of San Jose. As a result, several members of the Viet community, including the well-recognized former Republic of South Vietnam Air Force pilot, Ly Tong, have staged a hunger strike over this issue.

The San Jose Voters For Democracy do not encourage any activity that might put the well-being of any member of the community at risk. Although we understand the level of emotion of the hunger strikers over the above proposal, we have informed the community members via a Press Release to the Viet media of our official stand regarding the hunger strikers. We hope Mr. Ly Tong will end the hunger strike for his own safety based on the new development that Mayor Reed and Councilmember Nguyen have taken back their flawed recommendation of a citywide ballot measure.

In addition, two other proposals have been put forward, one by Vice Mayor Cortese, and the other by Councilmember Chu and Councilmember Constant in their positive effort to resolve this matter with no cost for taxpayers and to avoid a potential backlash from the public toward the Viet community. On August 15, 2007, Councilmember Nguyen instructed the San Jose Redevelopment Agency to conduct an official survey of the stakeholders within 1000 feet of this area, promising that this survey would be the leading factor in the council’s decision on the naming. Therefore, we call for Councilmember Nguyen to not go back on her word. If the purpose of the business district’s designation is to honor the Vietnamese-American community, which has contributed greatly to the economy of the city in that particular area, their voice (as reflected via this survey) should be recognized and honored.

Although we strongly believe that the pending Brown Act violation regarding Councilmember Nguyen needs a thorough investigation from an independent third party since the public deserves to know the truth, we welcome the recommendations to rescind Resolution 74127 and call for the good intention to solve the matter from the City Council on this coming City Hearing March 4th. We urgently request that the City Council move quickly to adopt the name Little Saigon, which has been consistently demonstrated to be the people’s choice. The so-claimed “15 organizations" that Councilmember Nguyen ever used to be the ground for her compromised name SBD, were in reality only a handful of people (with 6 withdrew before November 20th Night) who signed a New Saigon petition as individuals, not on behalf of organizations at all. Further inquiry also revealed that many individuals of the recent “Declaration with 350 Vietnamese-Americans”, were not aware that their names were placed on the list, some individuals even listed with different names and some do not live in San Jose. If more than 4,000 of current Little Saigon supporters with their full names and real addresses do not represent the majority of San Jose Vietnamese-Americans in this naming issue, how then does the ratio of less than 10% represent the majority of our Viet community?

For more information, please contact Barry Hung Do at 408-679-8902.

Bàn Chuyện Thời Sự, ngày 22 tháng 2 năm 2008

Bàn Chuyện Thời Sự, bác sĩ Trần Xuân Ninh, Thái Hòa, và Tuệ Vân, ngày 22 tháng 2 năm 2008
Bác sĩ Trần Xuân Ninh, Thái Hòa, và Tuệ Vân
Tâm Thức Việt Nam
February 26, 2008

Nội Dung:

...........................


- Thị trưởng Chuck Reed đã đột nhiên tuyên bố hủy bỏ quyết định đặt tên Saigon Business District và đề nghị đem vấn đề đặt tên riêng cho khu thương mại đó ra trưng cầu ý kiến của người dân toàn thành phố là có nên không? Khi thực hiện cuộc trưng cầu dân ý như thế là thành phố sẽ phải tốn tiền. Nhưng mà thắng thua thế nào có lẽ không phải là vấn đề cho thị trưởng Chuck Reed và Madison Nguyễn, mà chủ yếu ở đây là họ muốn đưa ra một đòn chính trị nhằm tạo ấn tượng là sắc dân Việt Nam quá ồn ào. Ngoài ra thì các nguồn tin cũng cho biết việc thị trưởng Chuck Reed và nghị viên Madison Nguyễn vận động việc hủy bỏ quyết định đặt tên cho khu thương mại của người Việt là để tránh việc bị điều tra xem là có chuyện Madison Nguyễn đã vi phạm luật Brown cấm việc vận động các nghị viên trước khi bỏ phiếu hay không. Cũng trước việc làm chạy tội của Thị trưởng Chuck Reed và nghị viên Madison Nguyễn, ông Lý Tống cùng một số đồng hương VN đã khởi sự một cuộc tuyệt thực vô thời hạn để gây sự chú ý từ dư luận địa phương đến sự sai trái của các giới chức Hội Đồng Thành Phố.

----------------------------------------------------------

Theo tin mới nhất là thị trưởng Chuck Reed đã đột nhiên tuyên bố hủy bỏ quyết định đặt tên Saigon Business District và đề nghị đem vấn đề đặt tên riêng cho khu thương mại đó ra trưng cầu ý kiến của người dân toàn thành phố là có nên không? Thực hiện như thế nghĩa là họ đưa một vấn đề của một khu vực dân cư lên cho người dân toàn thành phố quyết định, và dĩ nhiên khi thực hiện cuộc trưng cầu dân ý như thế là thành phố sẽ phải tốn tiền. Nhưng mà thắng thua thế nào có lẽ không phải là vấn đề cho thị trưởng Chuck Reed và Madison Nguyễn, mà chủ yếu ở đây là họ muốn đưa ra một đòn chính trị nhằm tạo ấn tượng là sắc dân Việt Nam quá ồn ào.

Ngoài ra thì các nguồn tin cũng cho biết việc thị trưởng Chuck Reed và nghị viên Madison Nguyễn vận động việc hủy bỏ quyết định đặt tên cho khu thương mại của người Việt là để tránh việc bị điều tra xem là có chuyện Madison Nguyễn đã vi phạm luật Brown cấm việc vận động các nghị viên trước khi bỏ phiếu hay không. Cũng trước việc làm chạy tội của Thị trưởng Chuck Reed và nghị viên Madison Nguyễn, ông Lý Tống cùng một số đồng hương VN đã khởi sự một cuộc tuyệt thực vô thời hạn để gây sự chú ý từ dư luận địa phương đến sự sai trái của các giới chức Hội Đồng Thành Phố.

Ngoài ra, TV thấy là phản ứng của những vị trong ban đấu tranh cho tên Little Saigon cũng cho thấy là các vị đó rất là khôn khéo trong sự hướng dẫn tranh đấu và giải quyết vấn đề. Họ không tán thành việc trưng cầu dân ý với lý do tốn kèm ngân sách thành phố và nói rằng có những cách giả quyết vấn đề đơn giản và ít tốn kém hơn. Theo TV nghĩ đây là một điểm son cho thấy khả năng hữu hiệu của những người lãnh đạo trẻ hiện nay.

22/TH: Tin tức mà chị TV vừa tóm tắt cho thấy rõ ràng là phía chính quyền tại San Jose đang ở vào thế chống đỡ một cách lúng túng, nhưng cũng không kém phần hiểm độc. Nhưng mà TH thấy là cũng chưa chắc có kết quả đâu, vì đồng bào ở San Jose, nhất là những người trong phong trào đấu tranh cho Dân chủ tại thành phố San Jose và tên Little Saigon, TH thấy là họ rất có bản lãnh và biết cách tranh đấu chính trị. Đó là ở Bắc Cali,

http://www.tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%e2%80%a2E%1c

Little Saigon - Giải pháp tối ưu


Hình trên: Thị trưởng Chuck Reed, trái, và Nghị viên Madison Nguyễn. Photo: TƯỜNG LINH

February 22, 2008

Little Saigon - Giải pháp tối ưu
Nguyễn Tường Tâm

Một giải pháp tối ưu là giải pháp đạt được mục tiêu tối thượng bằng phương cách tối hảo. Trong vụ tranh chấp Little Saigon, mục tiêu tối thượng là phải thể hiện tinh thần chống cộng; và phương cách tối hảo là phải dân chủ tối đa. Tất cả những yếu tố khác đều có thể được các bên tương nhượng nhưng hai yếu tố này là cơ bản, thiếu nó, bất cứ giải pháp nào cũng sẽ bị cộng đồng người Mỹ gốc Việt chống đối tới cùng.

Tại sao mục tiêu tối thượng phải là thể hiện tinh thần chống Cộng? Đối với cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản thì điều này là đương nhiên, không cần tranh cãi và bất khả nhượng bộ. Tuy nhiên phương thức chống cộng giữa những người tị nạn đôi khi khác nhau, vì thế giải pháp tối ưu lại phải thể hiện sự dân chủ. Vả lại, người Mỹ gốc Việt đang sống trong hệ thống dân chủ Hoa kỳ, cùng sinh hoạt chính trị với các cư dân trong cộng đồng khác, một phương thức phi dân chủ là điều không thể chấp nhận được. Một phương thức được áp dụng dưới những đòn phép ma giáo, không rõ ràng, hay những áp lực đầy bạo ngôn như chửi bới hay đầy bạo lực như đe dọa là phương thức phi dân chủ. Chưa kể, ma giáo, bạo ngôn hay bạo lực lại là đòn phép hay xúi bẩy quen thuộc của kẻ thù cộng sản nhằm làm tan rã một cộng đồng vốn có bản chất chống cộng.

Nguồn gốc tranh chấp về việc đặt tên cho một đoạn đường thương mại tại San Jose chính là việc lo ngại rằng Cộng Sản có thể lợi dụng tuyên truyền rằng khu vực đó chính là thành quả và sự hiện diện của chúng. Bởi thế ngay sau khi phát hiện ra một tình huống có thể xảy ra như vậy, cả Hội Đồng Thành Phố cũng như cư dân gốc Việt tại San Jose đã đồng ý xóa bỏ tên gọi Việt Nam Town. Nhưng cũng từ đó có sự bất đồng giữa hai nhóm ủng hộ hai danh xưng đều thể hiện tinh thần chống Cộng là Saigon Business District và Little Saigon.

Hiện nay, người ta ghi nhận được có mấy giải pháp được đề nghị, đó là hoặc bỏ phiếu lại trong vòng Hội Đồng Thành Phố, hoặc đưa ra trưng cầu dân ý trong cuộc bầu cử toàn thành phố, hay đưa ra trưng cầu dân ý trong vòng cư dân khu vực 7.

Giải pháp đưa ra trưng cầu ý kiến riêng các cư dân trong khu vực 7 hiện nay ít được nhắc nhở tới. Nhưng nổi bật nhất là giải pháp đưa ra trưng cầu ý kiến dân cư toàn thành phố và giải pháp bỏ phiếu trong vòng nội bộ các nghị viên của Hội Đồng Thành Phố.
Giải pháp đưa ra biểu quyết lại trong Hội Đồng Thành Phố đã được Phó thị trưởng Dave Cortese đề nghị và hiện nay đang được nhóm Little Saigon ủng hộ. Có lẽ vì nhóm này tin tưởng rằng đã vận động được đủ số phiếu các nghị viên ủng hộ cho tên gọi của mình.

Nhưng giải pháp này có thể khiến một số nghị viên khác ngại ngùng, nhất là những nghị viên trước đây nằm trong số 8 nghị viên biểu quyết không chọn tên Little Saigon. Nếu đa số nghị viên biểu quyết chọn giải pháp bỏ phiếu lại trong Hội Đồng Thành Phố và danh xưng Little Saigon thắng thế thì sự tranh cãi sẽ chấm dứt, và cộng đồng người Việt cũng như cư dân toàn thành phố thở phào. Nhưng cuộc bỏ phiếu chưa xảy ra thì có gì bảo đảm nhất định danh xưng Little Saigon sẽ thắng? Nếu danh xưng Little Saigon không thắng thì cuộc tranh chấp sẽ vẫn tiếp diễn, San Jose vẫn nổi sóng; đồng thời những nghị viên nào đưa ra đề nghị bỏ phiếu lại trong Hội Đồng Thành Phố cũng như một lần nữa không bỏ phiếu đồng ý danh xưng Little Saigon sẽ bị nhóm này lên án là ma-giáo, là nhận tiền của Cộng Sản, là đủ thứ...

Có lẽ chính vì lo lắng sẽ bị rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan ngoài ý muốn như vậy mà một số nghị viên ngại ngùng với giải pháp này và đưa ra đề nghị trưng cầu dân ý trên toàn thành phố. Trong cuộc trưng cầu dân ý như thế kết quả ra sao nghị viên hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Những nghị viên hay những con người có đầu óc bình thường cũng có thể suy nghĩ như vậy. Đối với những nghị viên đó, chắc chắn sẽ chỉ còn một trong hai giải pháp: hoặc trưng cầu ý kiến các cư dân trong khu vực 7 hoặc các cư dân trên toàn thành phố. Giải pháp trưng cầu ý kiến các cư dân trên toàn thành phố đã được Thị trưởng Chuck Reed đưa ra.

Cần lưu ý rằng đề nghị của Thị Trưởng Chuck Reed chỉ đưa một tên Little Saigon ra trưng cầu dân ý để cử tri bỏ phiếu YES hay NO mà thôi. Lúc đầu Tiến sĩ Đỗ Hùng, phát ngôn viên của phong trào Little Saigon vui vẻ đồng ý với đề nghị này. Nhưng sau đó, nghĩ rằng giải pháp của Thị trưởng Reed sẽ đưa tới khả năng tên gọi Little Saigon bị bác bỏ bởi những cư dân thuộc cộng đồng khác đã chán nản với cuộc tranh cãi kéo dài lê thê này và không đồng ý với việc chi tiền để vinh danh một cộng đồng sắc tộc riêng biệt, những người trong nhóm Little Saigon đã không đồng ý giải pháp này. Điều lo ngại của nhóm Little Saigon rất hữu lý.

Ngoài ra còn có một số bất đồng liên quan tới chi phí cho cuộc trưng cầu dân ý và thời gian trưng cầu dân ý sớm hay muộn. Hai bất đồng về chi phí và thời gian không phải là hai vấn đề cốt lõi khởi đầu cho cuộc tranh cãi hiện nay mà chỉ là hai sản phẩm phụ, hai sản phẩm chiến thuật của mỗi bên. Mọi bên cần phải tập trung vào vấn đề cốt lõi khởi đầu là làm sao đạt được mục tiêu tối thượng là “Thể Hiện Tinh Thần Chống Cộng của Cộng Đồng” bằng phương cách dân chủ tối đa.

Phối hợp những lo lắng của một số nghị viên không muốn nhận trách nhiệm trực tiếp qua việc bỏ phiếu lại tại Hội Đồng Thành Phố và sự lo ngại của nhóm Little Saigon trước giải pháp trưng cầu dân ý toàn thành phố chỉ với một tên gọi, giải pháp tối ưu cho vấn đề hiện nay có lẽ là trưng cầu ý kiến các cư dân trong khu vực 7 hoặc toàn thành phố, nhưng cần đưa ra ít nhất hai tên gọi trong đó phải có danh xưng Little Saigon để cử tri lựa chọn.

Mọi ý kiến xin gửi về Ng.T.Tâm-email: tuongtam4@yahoo.com

http://www.viettribune.com/vt/index.php?id=2003

Tranh đấu cho Little Saigon, ông Lý Tống tuyên bố "Sẽ tuyệt thực cho đến chết”


Hình trên: Ông Lý Tống tuyệt thực trước tòa thị chính San Jose. Photo: TƯỜNG LINH

February 22, 2008

Tranh đấu cho Little Saigon, ông Lý Tống tuyên bố "Sẽ tuyệt thực cho đến chết”

Thanh Sơn

SAN JOSE – Nhật báo San Jose Mercury News hôm thứ Tư, 20 tháng 2, 2008, đã dành phần lớn trang nhất để đăng hình và loan tin về cuộc tuyệt thực vô thời hạn của ông Lý Tống trước Toà thị chính thành phố San Jose để đòi Hội đồng thành phố thay đổi quan điểm trong việc đặt tên một khu phố Việt ở địa phương.

Ông Lý Tống, năm nay 63 tuổi, từng nổi tiếng với các vụ chiếm máy bay để rải truyền đơn kêu gọi dân chủ ở Việt Nam và Cuba. Lần này, tên tuổi ông Lý Tống lại được nhắc đến với cuộc tuyệt thực trước toà thị chính, toạ lạc trên đuờng Santa Clara, áp lực Hội đồng thành phố San Jose phải đặt tên khu phố Việt trên đường Story Rd là Little Saigon.

Theo ông Lý Tống, đây là cuộc tuyệt thực tự phát vì ông ‘’muốn dùng sự hy sinh của mình để nói lên sự gian dối thiếu dân chủ của Thị trưởng Chuck Reed và Nghị viên Madison Nguyễn’’.

Ông Lý Tống chỉ uống nước lọc trong những ngày tuyệt thực. Tính đến hôm thứ Tư, 20 tháng Hai, 2008, ông đã mất đi 10 lbs và khuôn mặt xám lại vì cơn lạnh ban đêm. Bên cạnh ghế ngồi, ông có tấm lều hướng đạo nhỏ để ngủ đêm tại tiền đình. Vài tấm biểu ngữ được căng xung quanh cáo giác nữ nghị viên Madison Nguyễn ‘’vi phạm luật Brown Act’’, và đòi bãi nhiệm cô.

Báo chí Anh ngữ tại địa phuơng cũng đã dành sự chú ý đến vụ tuyệt thực của ông Lý Tống. Tuyên bố với nhật báo Mercury News, ông Lý Tống nhấn mạnh: ‘’Tôi sẽ tiếp tục đến khi tôi chết nếu họ không trả lại tên Little Saigon. Nếu tôi chết thì họ sẽ là người chịu trách nhiệm trên cái chết của tôi.”

Vụ tranh chấp xung quanh việc đặt tên cho khu thương mại với nhiều cơ sở gốc Việt đã chuyển sang giai đoạn mới hồi tuần trước khi thị truởng Chuck Reed và nữ nghị viên Madison Nguyễn đề nghị đem vấn đề Little Saigon vào lá phiếu của cuộc tổng tuyển cử tháng 11 tới đây. Cô Madison Nguyễn và thị trưởng Chuck Reed là tâm điểm của những cuộc chỉ trích từ một bộ phận trong cộng đồng VN vì cả hai ủng hộ cho việc đặt tên Saigon Business District thay vì Little Saigon.

Nhiều cuộc biểu tình đã được tổ chức bên ngoài toà thị chính San Jose kể từ khi Hội đồng thành phố thông qua nghị quyết “Saigon Business District” vào ngày 20 tháng 11 năm 2007. Mới đây nhất, ngày 19 tháng Hai, cuộc tụ tập vào mỗi thứ Ba truớc Toà thị chính San Jose, đã có khoảng 200 đồng hương VN.

Ủng hộ viên Little Saigon còn kêu gọi nữ nghị viên gốc Việt đầu tiên của San Jose phải từ chức, nếu không sẽ phải đối diện với khả năng bị bãi nhiệm.

Vào cuộc họp thứ Ba, 4 tháng Ba sắp tới, Hội đồng thành phố sẽ biểu quyết vấn đề để toàn cử tri San Jose quyết định việc có nên đặt tên Little Saigon cho khu phố Việt hay không.

Tuần truớc, khi được hỏi ý kiến về việc tuyệt thực của ông Lý Tống, thị trưởng Chuck Reed chỉ phát biểu ngắn gọn: ‘’Tôi rất tiếc về hành động của ông ấy. Tôi mong là ông ấy sẽ thay đổi ý kiến.’’.

Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân chủ “làm mạnh”

Nhóm ủng hộ viên Little Saigon, nay có tên gọi chính thức Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ, mới đây ra thông báo yêu cầu Ban Đại Diện Cộng Đồng VN Bắc Cali khởi tố sự vi phạm luật Brown Act của Nghị Viên Madison Nguyễn và yêu cầu không cho phép Thị Trưởng Chuck Reed và Nghị Viên Madison Nguyễn quyền bỏ phiếu trong ngày họp hội đồng thành phố vào 4 tháng Ba, 2008.

Luật sư Cary Phạm và James Chadwick (Luật sư hàng đầu của San Francisco theo bảng báo cáo – Northern California Super Lawyers) sẽ đứng ra kiện nghị viên Madison và Thị trưởng Chuck Reed vi phạm luật pháp và thiếu minh bạch vì cái gọi là ‘’đã thương thuyết giàn xếp trong hội đồng thành phố San Jose để thỏa thuận tên gọi ‘Saigon Business District’ trước khi đưa ra lấy ý kiến của dân và biểu quyết’’.

Phong Trào sẽ tổ chức một ngày biểu dương của cộng đồng người Việt tại địa phương vào lúc 12 giờ chiều Chủ Nhật, 2 tháng Ba, 2008, trước toà thị chính San Jose.

Theo tiết lộ của ông Đỗ Hùng, phát ngôn viên của Phong Trào Cử Tri San Jose, một Ủy Ban Pháp Lý đã được hình thành, trong đó gồm có các luật sư Đỗ Văn Quang Minh, Luật sư Nguyễn Tâm, và một Ủy ban có tên Ủy ban Truất Phế Madison Nguyễn cũng đã đươc hình thành và do cựu Trung tá QLVNCH Nguyễn Mộng Hùng làm chủ tịch.

Qua tin tức được phổ biến, Nha sĩ Cao Song Dũng đã công bố Qũy Pháp Lý truất phế Madison do một số đồng hương tự nguyện đóng góp cho đến 10 giờ tối Chủ Nhật 17 tháng Hai, 2008 đã thu đuợc 20,400 MK.

http://www.viettribune.com/vt/index.php?id=2004

Cuộc chiến Little Saigon: Đã đến lúc tiến bước


Thứ Hai, ngày 25 tháng 02 năm 2008
Cuộc chiến Little Saigon: Đã đến lúc tiến bước
--------------------------------------------------------
• scottherhold - Mercury News

Hiến Chương San Jose định nghĩa Thị Trưởng là “lãnh đạo chính trị” của Thành Phố. Và đã đến lúc - thực ra đã quá trễ - để Thị Trưởng Charles Rufus Reed bắt đầu chứng minh điều đó.

Ngài Thị Trưởng cần chấm dứt, hoặc để cho chấm dứt, việc đã có thể tránh khỏi cuộc chiến đặt tên gì cho khu vực 1 dậm bao gồm một số đông doanh nghiệp của người Việt Nam trên đường Story.

Thị trưởng Chuck Reed

Hôm thứ Sáu, Ông Thị Trưởng và nghị viên Madison Nguyễn, lần đầu tiên kể từ 6 tháng qua, đã có 1 bước tiến khá hợp lý. Sau khi rút lại ý kiến thiếu suy xét là đưa tên “Little Saigon” ra trưng cầu dân ý. Họ yêu cầu nhân viên soạn thảo một “tiến trình” đặt tên – vân vân và vân vân – nhắm vào sự đồng ý chung của đa số doanh nghiệp và sở hữu chủ những bất động sản trong khu vực. Tên "Saigon Business District" sẽ được hủy bỏ .

Bạn có thể gọi đề nghị này, mà hội đồng thành phố sẽ duyệt xét vào ngày 4 tháng 3, là giải pháp “light rail”. Nhiều năm trước, những nghị viên hạt Santa Clara đã từng đặt tên cho hệ thống xe điện nhẹ chạy đường rầy là "SCAT", viết tắt của Santa Clara County Area Transit. Sau khi được dẫn chứng "scat" cũng có nghĩa là phân súc vật, những nghị viên đành rút tên đó lại. Tên “light rail” được biết đến từ đó.

NHỮNG GÌ QUAN TRỌNG NHẤT

Đối với thành phố, điều quan trọng nhất không phải là ai thắng hoặc ai bại, ai có chiến thuật hữu hiệu hoặc ai không có, ai chống cộng hoặc ai không chống, mà là chấm dứt 1 cuộc chiến đã trở thành lố bịch.

San Jose đã trở thành 1 trò cười cho thiên hạ:

• 1 chiến sỹ hoà bình Mỹ gốc Việt đang tuyệt thực trước toà Đô Sảnh.

• Ban tổ chức hội xuân Tết đã từ chối, không mời Madison, nghị viên thành phố Mỹ gốc Việt đầu tiên, tham dự.

Như vậy thì đề nghị sau cùng của Chuck/Madison liệu có xoa dịu được những phẫn uất chăng? Nếu là 3 tháng trước, tôi sẽ nói là có. Nhưng bây giờ thì tôi không dám chắc. Sự bất tín nhiệm giữa đôi bên đã sâu đậm đến mức khó hàn gắn.

Vâng, những hành động của nhóm “Little Saigon” đã đi lệch hẳn lối thương thuyết lịch sự bình thường của người dân San Jose. Nhưng chính ông Thị Trưởng cũng là người đáng trách vì đã để cho vấn đề trở thành cái nhọt mưng mủ. Ông ta đã quá tin tưởng vào sự phán đoán của Madison mà sự thiếu kinh nghiệm chính trị của cô ta chưa bao giờ được biểu lộ rõ ràng hơn. Và sau khi rõ ràng thấy ngọn gió đã thổi ngược lại, ông vẫn ủng hộ một giải pháp độc tôn bất chấp sự đam mê của phe nghịch và ngay cả chính sách chống những dấu hiệu chia rẽ cộng đồng của chính hội đồng (Policy 9.3).

DỰ LUẬT ĐẦU PHIẾU

Giải pháp hồi đầu tháng của ông ta – đưa tên “Little Saigon” cho toàn thể cư dân thành phố bỏ phiếu – đã gặp phải vấn nạn . Ước tính sơ khởi, tốn kém 214 ngàn đô, gây một ấn tượng sai lầm cho chính sách nổi tiếng được ưa chuộng “Hai đồng của Chuck”. Nguy hiểm hơn nữa là không khác gì một cái tát vào mặt những công dân Mỹ gốc Việt đang khao khát được công nhận.

Dù ai có nghĩ gì chăng nữa về bà Cindy Chavez có thể là Thị Trưởng tương lai – và tôi cũng có nhiều bất đồng lớn với bà ta – bà sẽ không bao giờ để cho hoàn cảnh này kéo dài đến vậy . Bà sẽ tìm mọi cách để gặp gỡ các phe, trước khi vấn đề trở thành công luận .

Tất cả mọi điều trên khiến tôi nghĩ rằng ông Thị Trưởng có lẽ nên cần sự giúp đỡ của một người khác. Ông phó Thị Trưởng Dave Cortese, vì muốn được ủng hộ cho việc tranh cử Giám Sát Viên, đã đề nghị chỉ cần hội đồng bầu lại tên khu vực. Nếu một vài nghị viên đổi phe thì họ chỉ cần bầu cho tên “Little Saigon”.

Như thế cũng được đối với tôi, mặc dù điều đó sẽ làm điên tiết một số chủ doanh nghiệp . Mặc cho chuyện gì sẽ xảy ra, phải chấm dứt ngay. Cũng như một gia đình có mái nhà bị dột mà còn cãi nhau nên treo lá cờ nào dưới chỗ bị dột. Thật là một điều xao lãng mà thành phố San Jose không còn chịu được nữa.

Little Saigon' fight: It's time to move on

San Jose's charter defines the mayor as the "political leader" of the city. And it is time — well past time, actually — for Mayor Charles Rufus Reed to start proving it.

The mayor needs to end, or let end, what should have been avoidable — the battle over what to call a one-mile section of Story Road with a cluster of Vietnamese businesses.

Friday, the mayor and Councilwoman Madison Nguyen took a sensible step, maybe their first on this issue in six months. Backing off their flawed idea for a ballot measure on the "Little Saigon" name, they've asked the staff to come up with a naming "process" — blah, blah, blah — that will aim at a consensus supported by a majority of the area's businesses and property owners. Nguyen's "Saigon Business District" would be formally rescinded.

You might call this proposal, which the council will consider March 4, as the "light rail" solution. Years ago, the Santa Clara County supervisors named the light rail system "SC 'AT," for Santa Clara County Area Transit. When it was pointed out that "scat" also was a word for animal feces, the supervisors backed off. It became known as "light rail."

What's important
For the city, the most important thing is not who wins and who loses, who has appropriate tactics and who doesn't, who's against the Communists and who's not. It is ending a battle that has reached the absurd.

San Jose has become a laughing-stock: A Vietnamese-American activist is staging a hunger strike at City Hall. The Tet Festival organizers re-fused to invite Nguyen, the city's first Vietnamese-American council member, to participate.

Will the latest Reed-Nguyen memo calm tempers? Three months ago, I would have said yes. Now I'm not so sure: The mistrust on both sides is so great that it won't easily ebb.

Yes, the actions of the "Little Saigon" people have departed from San Jose's ordinarily polite civic discourse. But the mayor himself must share the blame for having allowed this issue to fester. He put far too much faith in the judgment of Nguyen, whose political inexperience has never been more apparent. And even when it was clear that the winds were against him, he kept on backing a top-down solution that defied the other side's passion and the council's own policy against divisive community signage (Policy 9.3).

Ballot measure
His solution earlier this month — put the name "Little Saigon" to a city-wide vote — had its own problems. By initial estimates, it would have cost $214,000, which belied Reed's cherished Two-Buck Chuck reputation. And it risked a citywide slap in the face to Vietnamese-American aspirations for recognition.

Whatever you thought of Cindy Chavez as a potential mayor — and I had big differences with her — she never would have allowed the situation to go so far. Before this became public, she would have met all sides to death. A hunger striker would gorge himself on eclairs rather than endure another Chavez meeting.

All this leads me to think that the mayor may need help from someone else. His vice mayor, Dave Cortese, who wants to curry favor for his own run for supervisor, has said there should be another vote on the issue. If a few more council members switch sides, they could simply vote for "Little Saigon."

That's fine with me, although it might irritate some business owners. Whatever happens, this should end. It's like a family with a leaky roof quarreling over which flag should hang from the porch. It's a distraction San Jose can no longer afford.

Contact Scott Herhold at
sherhold@mercurynews.com
or (408) 920-5877.

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080225_07.htm