Friday, February 29, 2008

Fwd: (Secret emails) Madison Nguyen is facing another law breaking beside potential Brown Act Violation

Please open the following for the full email details:

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=40937#disc

(From VN Nhat Bao):

Sự kiện NV Madison, qua email số 6 gởi cho bà Helen như vừa đề cập đến, tìm cách can dự vào việc làm của bà Helen de Runa và các nhân viên thành phố cũng rất có thế, không sớm thì muộn, được xem là một sự vi phạm vào điều 411 (The Council; Interference With Administrative Matters) của bản Hiến Chương Thành Phố mà trong đó ghi rõ "... neither the Council nor its members nor the Mayor shall give orders to any subordinate officer or employee, either publicly or privately" (tạm dịch là : "HÐTP, các nghị viên, và Thị trưởng không ai được ra chỉ thị cho bất cứ một viên chức hay nhân viên nào (của thành phố) dù là công khai hay riêng tư".