Wednesday, February 27, 2008

Video 9'20" Biểu tình Thứ Ba Đen lần thứ 14 ngày 26/2/2008 trước Tòa Thị Chính San Jose. Ngày thứ 12 Lý Tống tuyệt thực


Thứ Ba, ngày 26 tháng 02 năm 2008

Video 9'20" Biểu tình Thứ Ba Đen lần thứ 14 ngày 26/2/2008 trước Tòa Thị Chính San Jose. Ngày thứ 12 Lý Tống tuyệt thực • Việt Vùng Vịnh

» Mời bấm xem

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp