Tuesday, February 19, 2008

Video 10' Phát biểu của ông Đỗ Hùng lúc 7pm 17/2/2008 trước Tòa Thị Chính San Jose


Thứ Hai, ngày 18 tháng 02 năm 2008
Video 10' Phát biểu của ông Đỗ Hùng lúc 7pm 17/2/2008 trước Tòa Thị Chính San Jose • Việt Vùng Vịnh
Mời bấm xem

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp