Sunday, February 17, 2008

Videos: Ly Tong & people's power / Madison rejected

Lý Tống vận động People's Power:

http://www.sjvoters4democracy.com/video/lytonghungerstrike_15feb08.htm

Lý Tống lên TV Mỹ:

http://www.sjvoters4democracy.com/video/lytong_channel4_16feb08.htm

Madison bị đồng hương chống đối trong một buổi cơm gây quỹ:

http://www.sjvoters4democracy.com/video/lytonghungerstrike_15feb08.htm