Tuesday, February 19, 2008

VIDEO: CHIEN SI LY TONG TUYET THUC TRUOC TIEN DINH TOA THI CHINH SAN JOSE (Website http://www.vietvungvinh.com)http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp

Thứ Hai, ngày 18 tháng 02 năm 2008

Video 6'50'' 17/2/2008 - 8pm: Lý Tống tuyệt thực ngày 3 trước tiền đình Tòa Thị Chính San Jose

• Việt Vùng Vịnh
Mời bấm xem


Video 9'23'' 16/2/2008 - 6:30pm: Lý Tống tuyệt thực ngày 2 trước tiền đình Tòa Thị Chính San Jose

• Việt Vùng Vịnh
Mời bấm xem