Monday, February 18, 2008

LITTLE SAIGON... Chuyện Không Nhỏ

Date: Sun, 17 Feb 2008 15:18:30 -0800

Đồng bào thân mến…

Lý Tống đã và đang tuyệt thực tại tiền đình City Hall, để tranh đấu cho danh xưng LITTLE SAIGON.

Bà con ơi hãy xuống đường ủng hộ Lý Tống trong công cuộc tranh đấu đầy chính nghiã của Phong Trào Cử Tri San Jose đòi dân chủ đã và đang được mọi giới ủng hộ mạnh mẻ. Thậm chí cả những Nghị Viên trước đây đã bỏ phiếu theo Madison vì bị hướng dẫn sai lệch nay cũng đã quay lại.

Chúng ta hãy xuống đường thật đông đảo để trả lời cho các chính giới Hoa Kỳ thấy rõ sự bất công và phi dân chủ mà Thị Trưởng CHUCK REED và Nghị viên Madison Nguyễn đã áp đặt 1 cách vô lý và độc đoán.

Tha thiết….

voteliberty@vietnamvote.net

http://www.vietnamvote.net/Fellow_Vietnamese.htm