Monday, February 18, 2008

Âm mưu giết chết tên Little Saigon

Âm mưu giết chết tên Little Saigon. Xin mời đồng hương đọc bản tin sau cuả VN Nhật Báo:

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=40617#disc