Monday, February 18, 2008

Hoa-Hoa`ng-Lan ghi nhanh: 1 d-e^m tuye^.t thu+.c vo+'i Ly' To^'ng

Hoa-Hoa`ng-Lan ghi nhanh: 1 d-e^m tuye^.t thu+.c vo+'i Ly' To^'ng:

http://www.take2tango.com/News.aspx?NewsID=7081

Hình:

http://www.vietnamdaily.com/gallery/main.php?g2_view=slideshow.Slideshow&g2_itemId=8420

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=40696