Monday, February 4, 2008

THỈNH-NGUYỆN GỞI HỘI-ĐỒNG THÀNH-PHỐ TỪ MỘT CƯ DÂN CỦA SAN JOSE

THỈNH-NGUYỆN GỞI HỘI-ĐỒNG THÀNH-PHỐ TỪ
MỘT CƯ DÂN CỦA SAN JOSE


Kính Thưa Quý Nghị-Viên Hội-Đồng Thành-Phố;

Vấn-đề chọn danh-xưng cho khu thương-mại ở đường Story đã gây nên những xáo-trộn cho thành-phố hơn hai tháng nay. Cái việc làm đơn-giản và dễ-dàng này đã trở thành vấn-đề khúc-mắc chỉ vì, ngay từ lúc đầu, sự chọn-lựa danh-xưng đã không được tiến-hành đúng-đắn.

Thứ nhất, Thị-Trưởng Chuck Reed đã khẳng-định rõ-ràng rằng sự chỉ-định khu thương-mại trên đường Story, với một danh-xưng tiếng Việt, nhắm mục-đích xác-nhận và vinh-danh sự thành-công về thương-mại của tất cả người Việt-Nam cư-ngụ trong lãnh-địa thành-phố San Jose. Sự thành-công, trong suốt ba mươi năm qua, là do công-sức khó-nhọc của số đông người Việt trọng tuổi về đây cư-ngụ với tư-cách tị-nạn Cộng-Sản và đã phải làm việc nhọc-nhằn để xây-dựng một tương-lai tốt-đẹp hơn cho thế-hệ con cháu mình. Tất cả Quý-Vị trọng tuổi này đã phải vượt qua bao khó-khăn kiên-trì để đạt đến thành-công ngày nay. Quý-Vị này rất xứng-đáng để được thành-phố vinh-danh và dành một địa-điểm tượng-trưng để ghi-dấu sự thành-công của họ. Quý-Vị này mới là người có thẩm-quyền trong việc lựa chọn một danh-xưng thực-sự nói lên được khát-vọng tự đáy lòng và diễn-tả được sự thành-công của họ. Nghị-Viên Madison Nguyễn chỉ là người chuyển-đạt nguyện-vọng của Quý-Vị này lên Hội-Đồng thành-phố và không được lạm quyền áp đặt một danh-xưng theo ý riêng một cách phi dân-chủ. Sự thành-công của Quý-Vị này là niềm hãnh-diện của tất cả cộng-đồng người Việt tại San Jose. Cái nghĩa-cử của Thị-Trưởng và Hội-Đồng Thành-Phố còn nhằm mang một ý-nghĩa luân-lý sâu-xa hơn: sự biết ơn và lòng đa-tạ của thế-hệ trẻ đối với thế-hệ lớn tuổi hơn. Nghị-viên Madison Nguyễn, với một thái-độ có vẻ trịch-thượng, đã hiểu lầm mục-tiêu và ý-nghĩa thâm-thúy của việc định danh này, và đã không hành-xử một cách đúng-đắn trách-nhiệm của mình trong việc định danh này, nên đã làm sai-lạc ý-đi nghĩa cao-quý của nó. Đây là một trường-hợp lạm quyền rõ-rệt.

Thứ hai, văn-phòng Thị-Trưởng và Hội-Đồng Thành-Phố đã không có chỉ-thị rõ-rệt cho Nghị-Viên Madison Nguyễn khi giao-phó công việc chọn danh-xưng. Sự việc xảy ra trong những tháng vừa qua cho thấy việc tin-tưởng của Văn-Phòng Thị-Trưởng và Hội-Đồng Thành-Phố vào Nghị-Viên Madison Nguyễn và vào khả-năng điều-hành của Nghị-Viên Madison Nguyễn là không hoàn-toàn đúng. Chỉ là một sự ngẫu-nhiên mà việc vinh-danh này xảy ra tại một địa-điểm trên đường Story thuộc District 7, nhưng vấn-đề này liên-quan đến toàn-thể cộng-đồng người Việt tại San Jose. Cũng còn có nhiều khu thương-mại khác của số đông người Việt như trên đường Senter, đường Santa Clara, đường Tully, và rải-rác các nơi khác nữa. Sự chỉ-định khu thương-mại trên đường Story không có nghĩa là không vinh-danh sự thành-công của các khu thương-mại khác. Khu thương-mãi trên đường Story mang một ý-nghĩa tượng-trưng cho toàn thể San Jose vì thế sự đóng-góp ý-kiến của toàn-thể người Việt sinh-sống tại San Jose là điều hợp-lý và cần-thiết. Để chọn một tên thích-hợp cho đại đa-số người Việt thì Hội-Đồng Thành-Phố phải nới rông việc thăm-do ý-kiến ra khỏi khu-vực đường Story. Việc định danh này cần làm sao để giảm thiểu sự tốn-phí cho ngân-khoản hiện rất eo-hẹp của thành-phố. Vấn-đề thứ hai này thuộc về lãnh-đạo và điều-hành của thị-xã.

Sau hơn hai tháng, tất cả Quý-Vị đã nhìn thấy rõ danh-xưng nào được đại đa-số chọn-lựa. Qua các cuộc biểu-tình, tất cả Quý-Vị đã nhận thấy rõ lòng kiên-nhẫn của đồng-bào quyết-tâm phản-đối cái tên do Nghi-Viên Madison Nguyễn đề-nghị mà Quý-Vị vô-tình cả tin đã bỏ phiếu chấp-thuận. Sự trình-bày sai-lạc của Nghị-Viên Madison Nguyễn đã tạo nên những xáo-trộn không cần-thiết nhưng phải có tại tòa thị-chính.

Hãy kiểm kỹ lại, những gì nghị-viên Madison Nguyễn đã làm trong suốt thời-gian qua là không đúng, là phi dân-chủ, xem thường công-luận, và vi-phạm Sunshine Law của San Jose. Những điều ghi-nhận sau đây trích từ nhật báo San Jose Mercury News. Nghị-viên Madison Nguyễn đã:

1.- Tuyên-bố rằng danh-xưng do Bà đề-nghị sẽ lôi-kéo nhiều khách hơn cho khu thương-mại.

2.- Gạt bỏ đại đa-số cộng-đồng ủng-hộ tên "Little Sàigòn", đại đa-số vững-chắc này được ghi-nhận rõ-ràng qua các cuộc thăm-dò của Thị-Xã và của báo San Jose Mercury News.

3.- Khăng-khăng cho rằng Bà ủng-hộ tên "Saigon Business District" vì cái tên này đã lôi-cuốn được đa-số thầm-lặng tại District của Bà.

4.- Tuyên-bố rằng nếu lúc này Bà thuận đổi lại thành tên "Little Sàigòn" tức là Bà khơi-động thêm xáo-trộn và Bà tiên-liệu những phản-ứng ngược lại từ số người trách Bà rằng "Tại sao Bà chào thua?".

5.- Tuyên-bố rằng đây là một thể-chế dân-chủ; ai ai cũng có quyền đưa ý-kiến; không ai có quyền ép người khác theo ý-kiến mình.

Cái lý-do Nghị-viên Madison Nguyễn dùng để hỗ-trợ cái tên do Bà đề-nghị lên Hội-Đồng Thị-Xã rất là mong-manh. Đó là một tên mới. Không ai có thể nói trước được rằng đó sẽ là một tên tốt cho khu thương-mại. "Little Sàigòn" đã rất quen-thuộc với mọi người, và đã chứng-tỏ sự thành-công trong suốt hơn ba mươi năm vừa qua. Khi một người muốn vào một trung-tâm thương-mại Việt-Nam, cái tên "Little Sàigòn" hiện lên ngay trong đầu họ. Cộng-đồng đã phải mất hơn ba mươi năm để tạo-dựng cái uy-tín này.

Qua nhiều cuộc thăm-dò, nghị-viên Madison Nguyễn đã biết trước và biết rõ rằng tên "Little Sàigòn" đã được đại đa-số đồng-bào tại San Jose hỗ-trợ. Nghị-viên Madison Nguyễn đã không chân-thật khi Bà bảo rằng cái tên do Bà đề-nghị lên Hội-Đồng Thị-Xã có được đa-số ủng-hộ. Cái đa-số của Bà là cái đa-số không thật mà đến giờ này Bà không minh-chứng được. Tôi tin rằng nếu nghị-viên Madison Nguyễn thực-sự có đa-số thì Bà đã đem ra trình làng rồi. Tập-thể người Việt tại San Jose luôn luôn đón-nhận và phục-tùng đa-số. Gạt bỏ đa-số và mạo-xưng một đa-số ma là bất-tín, phản dân-chủ, chà-đạp công-luận, và vi-phạm điều-lệ danh-dự của lời tuyên-thệ nhậm-chức.

Việc nghị-viên Madison Nguyễn sử dụng "đa-số thầm-lặng" để hỗ trợ cho cái tên Bà trình lên Hội-Đồng Thành-Phố là không chấp-nhận được và còn phản dân-chủ nữa. Trong thể-chế dân-chủ, người dân phải phát-biểu nguyện-vọng của mình, phải tích-cực và tham-gia vào các sinh-hoạt của cử tri. Không ai biết được cử-tri đó muốn gì khi cử-tri cứ giữ im-lặng. Ai cũng tự hỏi khi khối cử-tri cứ im-lìm thì làm sao nghị-viên Madison Nguyễn biết được rằng cái tên do Bà đề-nghị lôi-cuốn họ. Có thể, cái đa-số của Bà đã tiếp-xúc riêng với Bà; nhưng nếu là đại đa-số thì phải nhiều người lắm, làm sao sự việc có thể xảy ra âm-thầm mà không ai biết tới. Cũng có thể, cái đa-số của Bà đã e-mail cho Bà, thế thì danh-sách người e-mail đâu?. Quý nghị-viên của Hội-Đồng Thành-Phố đáng lẽ đã phải đặt những câu hỏi căn-bản để buộc nghị-viên Madison Nguyễn trưng những bằng-chứng cụ-thể trước khi bỏ phiếu thuận. Lại cũng có thể, cái mà Bà gọi là đa-số chỉ là một thiểu-số những người có quyền-lợi riêng-tư tiếp-xúc riêng với Bà và làm áp-lực Bà lựa-chọn tên theo ý họ. Những sự tiếp-xúc mật như thế, theo lịch-sử của những xáo-trộn gây tăm-tiếng và nay đã bị cấm-đoán tại San Jose, được báo-chí đặt tên là "thương-thỏa hậu-trường". "Thương-thỏa hậu-trường" vi-phạm "Sunshine Law" của San Jose. Nếu không trưng được bằng-chứng cụ-thể, việc sử dụng đa-số thầm-lặng có thể bị xem như là một sự lừa-gạt, một sự bất-tín. Nếu đa-số thầm-lặng mà được xem như có giá-trị, thì người thất-cử có thể bảo họ thắng cử. Đây là một sự hỗn-loạn dân-chủ. Đa-số thầm-lặng chỉ là một sản-phẩm của trí tưởng-tượng, một gỡ-gạc của người thua cuộc.

"Tại sao Bà chào thua?". Đây là câu hỏi quá dễ trả-lời. Nghị-viên Madison Nguyễn cần tỏ ra kính-trọng những người trọng tuổi; quên đi cái tính tự-quyền tự-tác và khuếch-loát; thay đổi thái-độ chấp-nhận nguyện-vọng của đại đa-số để chấm-dứt sự căng-thẳng trong cộng-đồng và tái-lập tình-trạng bình-thường cho thị-xã. Nghị-viên Madison Nguyễn đã gây quá nhiều xáo-trộn không tốt. Tôi tin rằng Bà không có một đa-số nào mà chỉ giả-vờ trước công-chúng. Nghị-viên Madison Nguyễn phải luôn luôn nhớ rằng trong một thể-chế dân-chủ, bất cứ cá-nhân nào cũng phải nhượng-bộ trước nguyện-vọng của đa-số; và đó là nguyên-tắc căn-bản của thể-chế dân-chủ. Chấp-nhận nguyện-vọng của đại đa-số không có gì là mất tự-trọng. Thừa-nhận một lỗi-lầm không có gì là nhục-nhã. Thêm vào đó, tôi hoàn-toàn tin rằng, khi nghị-viên Madison Nguyễn thay đổi thái-độ, thừa nhận tên "Little Sàigòn" của đại đa-số, sẽ không có thêm xáo-trộn và không có phản-ứng ngược lại nào. Xin nghị-viên đừng tiếp-tục lừa-dối dư-luận nữa.

"Đây là một thể-chế dân-chủ, không ai có quyền ép người khác theo ý-kiến mình." Xin nghị-viên Madison Nguyễn hãy áp-dụng câu nói đó cho chính mình. Bà đã không có đa-số để hỗ trợ cho cái tên mà Bà đã trình lên Hội-Đồng Thành-Phố. Nghị-viên đã đặt chuyện đủ rồi. Nghị-viên đã dùng cái đa-số thầm-lặng tưởng-tưởng để đè-bẹp cái đại đa-số thật-sự và đã áp-đặt cái quan-điểm riêng-tư cá-nhân lên trên cái nguyện-vọng chân-chính của đại đa-số cộng-đồng. Làm như thế thì không còn là dân-chủ nữa.

Nghị-viên Madison Nguyễn bày-tỏ sự bất-mãn đối với cái mà Bà cho là khích-bác chèn-ép khiếm-nhã từ đám-đông. Bà đã không đủ ngay-thẳng để thừa-nhận rằng người khác cũng có quyền bất-mãn đối với thái-độ trịch-thượng, phản dân-chủ trong việc lựa-chọn danh-xưng, sự gạt bỏ khối đại đa-số cộng-đồng, khiếm-nhã đối với cảm-quan của người khác, sự lạm-dụng uy-quyền để áp-đặt quan-điểm riêng-tư, và có thể có những mối liên-hệ quyền-lợi riêng-tư. Những điều này còn nghiêm-trọng, khiêu-khích và đáng-trách hơn là những thái-độ khích-bác có vẻ chèn-ép nói trên. Là người đại-diện cho cộng-đồng, Nghị-viên Madison Nguyễn nên ngay-thẳng và khiêm-nhường hơn. Bà đã làm cho nỗi uất-hận trong cộng-đồng ngấm sâu hơn. Tất cả chúng ta đều còn nhớ rõ nghị-viên Gregory của San Jose và giám-sát viên Jew ở San Francisco đều cực-lực chối-bỏ những việc làm sai-trái của họ.

Thêm vào đó, khi phác-họa bản biểu-tượng cho khu-vực thương-mại đường Story, thành-phố nên tham-khảo và thâu-thập ý-kiến của quý-vị lãnh-đạo cộng-đồng. Thành-phố không nên hành-động toàn-quyền đối với một vấn-đề không chỉ thuần-túy thương-mại mà còn mang tính-cách văn-hóa nữa.

Biến-cố danh-xưng này đã thật-sự thức-tỉnh những người Việt trọng tuổi rằng từ nay không nên xao-lãng nghĩa-vụ bầu-cử.

Cộng-đồng Việt-Nam đang đấu-tranh cho một mục-tiêu chính-đáng: một phương-thức đúng để bằng vào đó chính-quyền thị-xã hành-xử những việc liên-quan đến các cộng-đồng thiểu-số tại San Jose. Mọi người Việt-Nam đều ý-thức rằng đây không phải là chuyện dễ; nhưng là việc phải làm. Biến-cố danh-xưng này khơi-mào cho một "City Charter" trong đó bao-gồm những điều căn-bản cần-thiết thảo ra và đồng chấp-thuận bởi tất cả các cộng-đồng thiểu-số tại San Jose. "City Charter" này sẽ được dùng làm căn-bản hướng-dẫn việc thực-thi những dịch-vụ liên-quan đến các cộng-đồng thiểu-số hầu tránh những xáo-trộn tương-tự trong tương-lai.

Biến-cố danh-xưng này còn là bài học cho các cộng-đồng thiểu-số khác và một cơ-hội để Hội-Đồng Thị-Xã thiết-lập những quy-luật hầu cấm và trừng-phạt nghị-viên nào của Hội-Đồng chủ-tâm hướng-dẫn lầm-lạc và cung-cấp tin-tức thiếu trung-thực cho Hội-Đồng trong mục-tiêu thủ-lợi cá-nhân.

Bằng niềm kính-trọng đặc-biệt đối với tất cả Quý-Vị Nghị-Viên Hội-Đồng Thành-Phố, với niềm tin vào sự quyết-tâm thanh-bạch phục-vụ cộng-đồng, vào đức-tính ngay-thẳng nhìn-nhận sự sai-lầm, vào lòng chân-thành sửa-đổi sự sai-lầm, tôi cầu-mong rằng tin vui sẽ đến với cộng-đồng Việt-Nam để rồi đây không còn những căng-thẳng hàng tuần và không còn những xáo-trộn trước tiền-đình tòa Thị-Chính.

Trong niềm ước-ao ấy, thỉnh-nguyện khiêm-tốn và nhã-nhặn của tôi gởi lên Thị-Trưởng và tất cả Nghi-Viên Thành-Phố là cầu-mong tất cả Qúy-Vị cứu-xét lại vấn-đề danh-xưng, duyệt lại sự chấp-thuận danh-xưng, và đặt tên lại cho khu thương-mại đường Story là "Little Saigon" để thực-sự vinh-danh sự thành-công của người Việt tại toàn-thể thành-phố San Jose. Tôi đoan-chắc rằng toàn thể cộng-đồng Việt-Nam ở San Jose sẽ biết ơn sâu-xa hành-động chính-đáng của tất cả Quý-Vị sẽ diễn ra trong một tương-lai gần.

George Orwell đã viết một câu bất-hủ: "Ngôn-ngữ của chính trường đã làm cho những lời dối-trá nghe rất chân-thật." Thưa rằng đấy là cội-rễ của tội-lỗi và mọi bất-an trong xã-hội.

Tôi xin thành tâm chúc Hội-Đồng Thành-Phố một Năm Mới thông-suốt và thành-công trong mọi dịch-vụ phục-vụ cộng-đồng.

Trân-Trọng
Một cư dân San Jose
Phạm-Quang-Minh
Jan-24-2008

Vietnamese version of "A Humble Request from a Resident of San Jose"...