Monday, March 10, 2008

Video: SJVFD’s Press Conference (at SJ City Hall Plaza). Họp Báo khẩn cấp - những tên tuổi trong danh sách đệ nạp TP chống lại tên Little Saigon

Mar. 7-2008

SJVFD’s Press Conference (at SJ City Hall Plaza). Họp Báo khẩn cấp - những tên tuổi trong danh sách đệ nạp thành phố chống lại tên Little Saigon là danh sách giả mạo.

http://www.sjvoters4democracy.com/video/pressconference_7mar08.htm

Mar. 7-2008 Press Conference. Danh sách giả mạo chống LS