Wednesday, March 19, 2008

Cảm hứng sau khi đọc lá thơ của Trần Đình Thi

Cảm hứng sau khi đọc lá thơ của Trần Đình Thi

Việt tân cải cách con tiều
Mào gà vỏ lựu ra điều trinh nguyên
Thập thành đĩ rạng nghiệp chuyên
Già mồm gái đĩ, cùng thuyền thời cơ
Ôm mông, đội đĩa, trở cờ
Tưởng nên công trạng, nào ngờ ô danh
Gái ngồi phải cọc rành rành
Tráo trâng bào chữa sự tình oan khiên
Ô hô một lũ đảo điên
Giở trò biện bạch, thuyền quyên! đĩ già!
Đĩ già lẽo mép chu choa
Sống càng thêm nhục, chết cha cho rồi


Gửi Trần Đình Thi

Nực cười cái lão Đình Thi
Ăn chi mà lại mặt lì quá đi
Viết ra những thứ dị kỳ
Lương tâm mi đã cho đi đằng nào
Hay là lương tháng chủ trao
Phóng lao nên phải ôm lao suốt đời
Cuộc đời ngắn ngủi người ơi
Sống cho đáng sống không thời chết đi
Đừng làm tủi hổ tông ti
Tổ tiên mi có tội gì Thi ơi.