Sunday, March 9, 2008

Ha~y cu+'u ma.ng so^'ng Ly' To^'ng!!! (Xin pho^? bie^'n ro^.ng ra~i)

Ha~y cu+'u ma.ng so^'ng Ly' To^'ng!!!

SOS!


Thưa các bạn bè trên khắp thế giới!

Chiến sĩ Lý Tống đã tuyệt thực đến ngày thứ 23, nay anh bắt đầu tuyệt ẩm (không uống)! để đòi Dân Chủ cho cư dân người Mỹ gốc Việt tại thành phố San Jose , Tiểu Bang California .

Nay xin khẩn thiết kêu gọi bạn bè năm châu bốn biển hãy cùng góp sức gióng lên tiếng chuông cho mọi người cùng biết, đồng thời dùng mọi hình thức vận động với các chính phủ sở tại, các đoàn thể, các hội đoàn, các nhà dân cử tai mắt như: Dân Biểu, Nghị Sĩ, Thống Đốc, Thị Trưởng, báo chí , truyền thông, truyền hình, v.v... Hãy gọi ĐT, gửi Email, tổ chức biểu tình, v.v... để kịp thời cứu lấy sinh mạng của anh Lý Tống.

Xin các bạn phổ biến rộng rãi thư này đến bạn bè của mình và các nơi cần thiết .

Xin liên lạc với chúng tôi qua điện thoại và địa chỉ sau đây:

Bác Sĩ Nguyễn Trọng Nhi
1865 Alum Rock Ave., Ste # D
San Jose, CA 95116
Phone: (408) 923-6898; (408) 923-6872) (work), (408) 890-0516 (cell)

Bác Sĩ Phạm Đức Vượng (591-8434) (cell)

Chủ Tịch CĐVN/Bắc Cali Nguyễn Ngọc Tiên (408) 242-4056 (cell)

Chủ Tịch PTDC/Bắc Cali Đỗ Hùng (408) 679-8902 (cell)

Trân trọng cám ơn các bạn.

Bác Sĩ Nguyễn Trọng Nhi và toàn ban Vận động.

San Jose, ngày 8 tháng 3 năm 2008