Friday, March 28, 2008

Phong Tra`o Cu+? Tri SJ DDo`i Da^n Chu?: Press Release dated March 25, 2008


San Jose Voters For Democracy
Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ
P.O. Box: 0, San Jose, CA 95151 - 0015
Phones: (408) 786-5875
www.SJVoters4Democracy.com

San Jose, ngày 26 tháng 3, năm 2008.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kính gởi: Quý đồng hương và các cơ quan truyền thông báo chí:

Theo kết quả buổi họp 25 tháng 3 năm 2008, Hội Đồng Thành Phố đã chính thức công nhận tên Little Saigon được sự ủng hộ rộng rãi trong cộng đồng người Việt tại San Jose. Đồng thời, Hội Đồng chấp thuận để cộng đồng người Việt gây quỹ thiết lập một bảng hiệu hay một cổng chào với hàng chữ Welcome To Little Saigon trên góc đường Story Rd và McLaughin Ave. Thành phố sẽ chấp thuận cho bảng hiệu (banner) hoặc cổng chào trở thành vĩnh viễn khi nó được thiết kế đúng theo luật định của thành phố. Thời gian bắt đầu nạp đơn, vẽ kiểu, gây quỹ chi phí, và chấp thuận trở thành vĩnh viễn trong vòng 3 năm sau đó.

Quyết Nghị 25/3/08 là thắng lợi, tuy chưa phải hoàn toàn, của tất cả đồng hương chúng ta trong vấn đề phục hồi danh dự của cộng đồng theo tinh thần Bản Quyết Nghị Đại Hội Cộng Đồng 09/12/2007. Những bước kế tiếp Phong Trào cần tiến hành gồm những điều sau:

Thứ nhất, Tiểu bang Bãi Nhiệm trong Phong Trào sẽ trở thành Ủy Ban Bãi Nhiệm để hoạt động được hữu hiệu và quy mô hơn. Công tác Chiến Dịch Lá Phiếu Sức Mạnh Cộng Đồng vẫn tiếp tục tiến hành một cách thuận lợi. Ủy Ban Bãi Nhiệm sẽ quy tụ và làm việc với cử tri khu vực 7 để chính thức thực hiện tiến trình này vào giữa tháng 4 năm 2008. Phong Trào sẽ tiếp tục hỗ trợ và cố vấn cho Ủy Ban Bãi Nhiệm. Quỹ pháp lý sẽ tiếp tục dùng để hỗ trợ cho công việc bãi nhiệm bà Nghị viên Madison Nguyễn.

Thứ hai, một Hội Đồng Quản Trị Little Saigon sẽ được thành lập bởi Phong Trào và Ban Đại Diện cộng đồng Bắc Cali, và sẽ được mở rộng đến các nhân sĩ, hội đoàn và các thành viên trong giới thương mại của cộng đồng chúng ta. HĐQT này nhằm mục đích kêu gọi gây quỹ và giám sát tài chánh trong việc xây dựng bảng hiệu, vận động và phối hợp với thành phố trong thủ tục đặt tên Little Saigon. Việc xây dựng cổng chào chỉ được thực hiện khi nào thành phố chính thức công nhận tên Little Saigon cho Khu vực thương mại Story Rd.

Thứ ba, Phong Trào sẽ tổ chức ngày Biểu Dương Chào Mừng Little Saigon Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2008 ngay trước tiền đình thành phố San Jose để cảm tạ đồng hương, các đoàn thể cùng quý cơ quan truyền thông báo chí đã tích cực tranh đấu sát cánh với Phong Trào trong những ngày tháng qua.

TM
Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ

Đỗ Hùng

Phát Ngôn Nhân