Saturday, March 8, 2008

Thi. Tru+o+?ng Chuck Reed d-i'ch tha^n mang tho+ d-e^'n ye^u ca^`u Ly' To^'ng ngu+ng tuye^.t thu+.cTheo www.vietnamdaily.com

Xem video ta.i: http://video. google.com/ videoplay? docid=-746677472 2400213910&hl=en xem hinh (slide show) tai: http://www.vietnamd aily.com/ gallery/main. php?g2_view= slideshow. Slideshow&g2_itemId=16187

Chuck Reed ye^u ca^`u Ly' To^'ng ngu+ng tuye^.t thu+.c

SAN JOSE (VNNB) - Trong mo^.t ha`nh ddo^.ng kha' ngoa.n mu.c, nhu+ng co' le~ kha' tre^~, Thi. tru+o+?ng San Jose , o^ng Chuck Reed, dda~ ba^'t ngo+` xua^'t hie^.n va` no'i chuye^.n vo+'i chie^'n si~ Ly' To^'ng ta.i no+i anh ddang tuye^.t thu+.c, va`o lu'c 3:20 chie^`u nga`y ho^m nay.

Trong cuo^.c ga(.p go+~ ke'o da`i kho^ng dda^`y 10 phu't ddo^`ng ho^` na`y T.Tr. Chuck Reed dda~ ba`y to? su+. ca ngo+i cu?a ca' nha^n o^ng ddo^'i vo+'i chie^'n si~ Ly' To^'ng qua nhu+~ng la^`n tranh dda^'u ddo`i Tu+. Do, Da^n Chu ? cu?a ngu+o+`i cu+.u phi co^ng QL/VNCH.

O^ng Reed tru+o+'c dda^y cu~ng la` mo^.t si~ quan kho^ng qua^n cu?a Kho^ng Lu+.c Hoa Ky ` tru' ddo'ng ta.i Tha'i Lan va`o dda^`u tha^.p nie^n 1970.

Di.p na`y o^ng Reed dda~ trao ta^.n tay chie^'n si~ Ly' To^'ng mo^.t bu+'c thu+ cu?a chi'nh o^ng go+?i dde^'n Ly' To^'ng ma` no^.i dung dda~ ddu+o+.c chie^'n si~ Ly' To^'ng di.ch ra Vie^.t ngu+~ ngay sau ddo' va` pho^? bie^'n dde^'n ca'c co+ quan truye^`n tho^ng. No^i dung ba?n di.ch cu?a Ly' To^'ng nhu+ sau:

Nga`y 6 tha'ng 3 na(m 2008

Anh Ly' To^'ng tha^n,

Va`i tha'ng tru+o+'c dda^y, to^i vui mu+`ng cu`ng ca'c cu+ da^n kha('p San Jose va` the^' gio+'i chu'c mu+`ng su+. pho'ng thi'ch kho?i nha` tu` Tha'i Lan cu?a anh. To^i ra^'t ha~nh die^.n dda~ giu'p pha^`n trong vie^.c pho'ng thi'ch anh va` nhi`n anh tro+? ve^` vo+'i ddo+`i so^'ng tu+. do.

Cuo^.c dda^'u tranh cu?a anh cho Tu+. Do va` Da^n chu? o+? Vie^.t Nam dda~ ga^y ca?m hu+'ng cho mo.i ngu+o+`i kha('p the^' gio+'i. Va^~n co`n nhie^`u tra^.n pha?i dda'nh va` to^i kho^ng muo^'n co^.ng ddo^`ng chu'ng ta ma^'t mo^.t Chie^'n Si~ Tu+. Do nhu+ anh nhu+ chu'ng to^i dda~ co^' la`m cho pha^`n dda^'t na`y to^'t dde.p ho+n cho mo.i cu+ da^n.

Vi` ly' do na`y, nga`y ho^m nay to^i ye^u ca^`u anh ngu+`ng tuye^.t thu+.c. To^i hu+'a vo+'i anh ra(`ng to^i se~ la`m vie^.c cu`ng hai phi'a dde^? gia?i quye^'t va^'n dde^`.

Anh va` ca'c u?ng ho^. vie^n te^n Little Saigon co' the^? ha~nh die^.n ve^` su+. tha^.t ra(`ng Ho^.i DDo^`ng Tha`nh Pho^' dda~ dda?o ngu+o+.c quye^'t ddi.nh nguye^n thu?y. Anh cu~ng co' the^? ha~nh die^.n trong su+. co^ng nha^.n va` ddo'ng go'p cu?a Ho^.i ddo^`ng dda~ da`nh cho ta.i cuo^.c ho.p (ho^m) thu+' Ba khi tho^ng qua nghi. quye^'t no'i ra(`ng:

Ho^.i ddo^`ng dda~ y' thu+'c ro~ ra`ng va` co^ng nha^.n su+. u?ng ho^. ro^.ng ra~i cho ca'i te^n Little Saigon trong co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i My~ go^'c Vie^.t ro^.ng lo+'n va` ba`y to? su+. tri a^n dde^'n ha`ng nga`n ngu+o+`i dda~ no'i ra va` ba`y to? y' kie^'n cu?a ho. ve^` dde^` ta`i na`y.

Su+. cam ke^'t cu?a to^i ddo^'i vo+'i co^.ng ddo^`ng Vie^.t Nam va^~n ngye^n ve.n va` ma.nh me~ va` to^i hy vo.ng tie^'p tu.c ho+.p ta'c vo+'i co^.ng ddo^`ng trong nhu+~ng na(m sa('p dde^'n.

Tha^n me^'n,

Chuck Reed

Thi. tru+o+?ng

Le^n tie^'ng vo+'i nhu+~ng ngu+o+`i co' ma(.t ta.i no+i anh ddang tuye^.t thu+.c va`o lu'c 4:00 gio+` chie^`u ho^m qua, Ly' To^'ng no'i ra(`ng anh se~ va^~n tie^'p tu.c tuye^.t thu+.c cho dde^'n khi na`o ca'i te^n Little Saigon ddu+o+.c HDDTP cha^'p thua^.n. Anh cu~ng cho bie^'t ke^? tu+` to^'i ho^m qua anh dda~ ba('t dda^`u ngu+ng ca? vie^.c u+o^'ng nu+o+'c va` co' le~ chi? sau i't nga`y thie^'u nu+o+'c ti`nh tra.ng su+'c kho?e cu?a anh se~ suy xu.p nhanh cho'ng ho+n. Tuy va^.y ngu+o+`i chie^'n si~ can tru+o+`ng na`y va^~n no'i "Mu.c ddi'ch o^ng a^'y muo^'n mi`nh ngu+ng tuye^.t thu+.c nhu+ng ma` mi`nh ngu+ng tuye^.t thu+.c la` mi`nh ro+i va`o ca'i ba^~y cu?a ho., ddo+n gia?n the^' tho^i. To^i dda~ no'i vo+'i o^ng a^'y ra(`ng to^i tuye^.t thu+.c va` ba^y gio+` to^i cu~ng tuye^.t a^?m nu+~a dde^? to^i se~ ro+i va`o ti`nh trang coma tu+'c la` ba^'t ti?nh ca`ng so+'m ca`ng to^'t. Va` ne^'u o^ng kho^ng giu'p dde^? chu'ng to^i co' ca'i te^n Little Saigon thi` to^i hoa(.c la` pha?i co' te^n Little Saigon hoa(.c la` to^i pha?i che^'t. Va` to^i dda~ gia?i thi'ch the^m vo+'i o^ng a^'y ra(`ng ca'i te^n Little Saigon tha^.t ra no' kho^ng quan tro.ng ma` ra^'t la` quan tro.ng. Vi` sao ma` co^ Madison Nguye^~n la.i tuye^.t ddo^'i va` hoa`n toa`n ba'c bo? ca'i te^n Little Saigon ? la` ta.i vi` ne^'u ca'i khu vu+.c ddo' ddu+.o+.c dda(.t te^n la` Little Saigon thi` Vie^.t co^.ng kho^ng the^? dda^`u tu+ 65 trie^.u ddo^ la va`o ddo' dde^?o+. chu'ng se~ xa^y du+.ng ca'i co+ so+? to lo+'n ta.i ddo' va` chu'ng se~ du`ng ca'i chi'nh sa'ch pha' gia', ddo^.c quye^`n dde^? tie^u die^.t ca'c business cu?a ca'c cu+ da^n kha'c. Vi` va^.y to^i muo^'n nga(n cha(.n ngay tu+` dda^`u ca'i bu+o+'c tie^'n cu?a Co^.ng sa?n nha('m tie^u die^.t chu'ng ta o+? dda^y".

Cu`ng ddi vo+'i o^ng Chuck Reed to+'i ga(.p Ly' To^'ng co' 3 nha^n vie^n phu. ta' cu?a o^ng.