Sunday, March 9, 2008

THO+: TA^M TI`NH THU+O+NG ME^'N GU+?I SAN JOSE (BS Vu~ Linh Huy)


Photo: VietVungVinh

Tâm tình thương mến gửi San Jose

San Jose, San Jose! San Jose!
Đồng hương thế giới hướng lòng về.
Tranh đấu kiên trì, không mệt mỏi,
Tuyệt thực bền gan, khó đâu bì,
Thời giờ, tiền bạc, hy sinh hết,
Dè bỉu, vu oan, chẳng kể chi!
Thắng lợi hôm nay là Đoàn Kết,
Muôn dặm chông gai có sá gì!

Boston, ngày 8 tháng 3 năm 2008
Bác sĩ Vũ Linh Huy
Caritas Carney Hospital,
Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ