Thursday, March 13, 2008

NEWS UPDATED AT 10:30pm: SE CONG NHAN LITTLE SAIGON TAI SAN JOSE

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp


Thứ Tu+, ngày 12 tháng 3 na(m 2008

Tin mới nhận lúc 10:30PM: Sẽ công nhận một ðịa danh mang tên Little Saigon tại San Jose.

Ngày mai 13/3/2008 Thị Trưởng Mayor Chuck Reed, Phó Thị Trưởng Dave Cortese, Nghị Viên Sam Liccardo sẽ mở một cuộc họp báo để chính thức cho làm một Bảng Chào Welcome to Little Saigon trên đường Story Road, thành phố San Jose.