Wednesday, March 12, 2008

Hoan nghe^nh CD Ba('c Cali va` SJV4D va` KE^U GO.I d-a?ng vie^n Vie^.t Ta^n (Che^.ch Hu+o+'ng)

Date: Wed, 12 Mar 2008 22:03:45 +1100 (EST)
From: hoang4eb@yahoo.com.au

Kính thưa đồng hương và các anh chị đảng viên đảng Việt Tân,

Chuyển biến mới nhất này (xem thư bên dưới) là một phản công vô cùng sắc bén của CĐ Bắc Cali và Phong Trào.

Cá nhân chúng tôi cảm thấy thật hân hoan. Những tay làm chính trị ma đạo, những Việt gian đi ngược lại quyền lợi của đồng hương phải trả cái giá mà họ phải trả.

Riêng trong vụ này, tuy không thể chứng minh đảng Việt Tân có liên quan trực tiếp, nhưng trong lòng của mỗi người đều biết Việt Tân có liên quan ít nhiều. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các anh chị đảng viên VT có lòng với quốc gia dân tộc xét lại thái độ và chủ trương của đảng này.

Chúng ta đều muốn có chính đảng của người hải ngoại vững mạnh, được sự hậu thuẫn của đồng bào. Thiết nghĩ, đại đa số các anh chị đều là người có lòng, có suy nghĩ riêng tuy không có thẩm quyền trong đảng. Chắc chắn các anh chị cũng thấy được cách hành xử ngược lòng dân, thủ đoạn "chơi khôn", chính trị thời cơ, mà rốt cuộc ai cũng nhận thấy được.

Cá nhân chúng tôi không có ác cảm hay tư thù với đảng VT, nhưng không thể nhìn thấy một chính đảng ở hải ngoại, lợi dụng danh nghĩa chống Cộng, nhưng kỳ thực là đi ngược lại quyền lợi của đồng bào tị nạn.

Các anh chị có hãnh diện làm đảng viên VT không?

Trân trọng

Nguyễn văn Hoàng
(Brisbane)
(Kính nhờ các anh chị cựu đảng viên đảng VT chuyển thư này đến đảng viên VT để các anh chị suy nghĩ thêm. Xin thành thật cảm ơn)

------------------------Vietnet

Ki'nh thu+a d-o^`ng hu+o+ng va` ca'c anh chi. d-a?ng vie^n d-a?ng Vie^.t Ta^n,

Chuye^?n bie^'n mo+'i nha^'t na`y (xem thu+ be^n du+o+'i) la` mo^.t pha?n co^ng vo^ cu`ng sa('c be'n cu?a CD- Ba('c Cali va` Phong Tra`o.

Ca' nha^n chu'ng to^i ca?m tha^'y tha^.t ha^n hoan. Nhu+~ng tay la`m chi'nh tri. ma d-a.o, nhu+~ng Vie^.t gian d-i ngu+o+.c la.i quye^`n lo+.i cu?a d-o^`ng hu+o+ng pha?i tra? ca'i gia' ma` ho. pha?i tra?.

Rie^ng trong vu. na`y, tuy kho^ng the^? chu+'ng minh d-a?ng Vie^.t Ta^n co' lie^n quan tru+.c tie^'p, nhu+ng trong lo`ng cu?a mo^~i ngu+o+`i d-e^`u bie^'t Vie^.t Ta^n co' lie^n quan i't nhie^`u. Chu'ng to^i tha thie^'t ke^u go.i ca'c anh chi. d-a?ng vie^n VT co' lo`ng vo+'i quo^'c gia da^n to^.c xe't la.i tha'i d-o^. va` chu? tru+o+ng cu?a d-a?ng na`y.

Chu'ng ta d-e^`u muo^'n co' chi'nh d-a?ng cu?a ngu+o+`i ha?i ngoa.i vu+~ng ma.nh, d-u+o+.c su+. ha^.u thua^~n cu?a d-o^`ng ba`o. Thie^'t nghi~, d-a.i d-a so^' ca'c anh chi. d-e^`u la` ngu+o+`i co' lo`ng, co' suy nghi~ rie^ng tuy kho^ng co' tha^?m quye^`n trong d-a?ng. Cha('c cha('n ca'c anh chi. cu~ng tha^'y d-u+o+.c ca'ch ha`nh xu+? ngu+o+.c lo`ng da^n, thu? d-oa.n "cho+i kho^n", chi'nh tri. tho+`i co+, ma` ro^'t cuo^.c ai cu~ng nha^.n tha^'y d-u+o+.c.

Ca' nha^n chu'ng to^i kho^ng co' a'c ca?m hay tu+ thu` vo+'i d-a?ng VT, nhu+ng kho^ng the^? nhi`n tha^'y mo^.t chi'nh d-a?ng o+? ha?i ngoa.i, lo+.i du.ng danh nghi~a cho^'ng Co^.ng, nhu+ng ky` thu+.c la` d-i ngu+o+.c la.i quye^`n lo+.i cu?a d-o^`ng ba`o ti na.n.

Ca'c anh chi. co' ha~nh die^.n la`m d-a?ng vie^n VT kho^ng?

Tra^n tro.ng

Nguye^~ va(n Hoa`ng
(Brisbane)
(Ki'nh nho+` ca'c anh chi. cu+.u d-a?ng vie^n d-a?ng VT chuye^?n thu+ na`y d-e^'n d-a?ng vie^n VT d-e^? ca'c anh chi. suy nghi~ the^m. Xin tha`nh tha^.t ca?m o+n).

________________________________________


theo:

www.vietnamdaily.com

vo+'i d-a^`y d-u? hi`nh a?nh cua? nga`y thu+' 26 Ly' To^'ng tuye^.t thu+.c


Nhie^`u chu? nha^n cu?a nhu+~ng co+ so+? thu+o+ng ma.i trong danh sa'ch 92 se~ ddi'ch tha^n ra ddie^`u tra^`n tru+o+'c U?y Ban DDi.nh Che^' va` Khoa'ng DDa.i.

Cho dde^'n ho^m nay Thu+' Tu+ nga`y 12 tha'ng 3, 2008 thi` ngu+o+`i hu`ng Ly' To^'ng dda~ tuye^.t thu+.c ddu+o+.c 26 nga`y ke^? tu+` 15 tha'ng 2, 2008. Ti`nh tra.ng su+'c kho?e cu?a o^ng ra^'t suy su.p, ddi ddu+'ng dda~ pha?i co' ngu+o+`i ddi ke`m, o^ng dda~ tuye^.t a^?m dde^'n nga`y thu+' 5.

Va`o tru+a ho^m nay lu'c 2 gio+` chie^`u se~ co' mo^.t buo^?i ho.p vo+'i U?y Ban DDi.nh Che^' va` Khoa'ng DDa.i do thi. tru+o+?ng Chuck Reed la`m chu? ti.ch, va` pho' thi. tru+o+?ng Dave Cortese la`m pho'. Buo^?i ho.p se~ ddu+o+.c da`nh cho cu+ da^n le^n ddie^`u tra^`n ve^` danh sa'ch 92 chu? nha^n co+ so+? thu+o+ng ma.i bi. du`ng te^n mo^.t ca'ch ba^'t ho+.p pha'p. Mo^.t so^' ddo^ng nhu+~ng vi. chu? nha^n na`y se~ ddi'ch tha^n ra ddie^`u tra^`n nha(`m gia?m ddi nhu+~ng thie^.t ha.i ma` danh sa'ch do o^ng Le^ Va(n Hu+o+'ng ddu+a ra dda~ la`m thie^.t ha.i thu+o+ng vu. cu?a ho. ra^'t nhie^`u. Cho dde^'n gio+` phu't na`y, qua co^ My~ Phu+o+ng Le^ dda~ co' 32 co+ so+? thu+o+ng ma.i le^n tie^'ng phu? nha^.n vie^.c ky' te^n trong danh sa'ch.

Va`o thu+' Hai vu+`a qua, Phong Tra`o Cu+? Tri SJ ddo`i Da^n Chu? dda~ dde^. no^.p le^n tha`nh pho^' 424 va(n ba?n cu?a nhu+~ng thu+o+`ng da^n San Jose ye^u ca^`u ddie^`u tra su+. vie^.c ma` ho^.i ddo^`ng tha`nh pho^' cu~ng nhu+ nghi. vie^n Sam Liccardo cho ra(`ng lu+`a do^'i ca? tha`nh pho^' cu?a o^ng Le^ Va(n Hu+o+'ng va` nhie^`u ngu+o+`i lie^n ddo+'i dde^. na.p.

Ne^'u xa'c quye^'t nay la` mo^.t ha`nh vi lu+`a do^'i chi'nh quye^`n, co' the^? Co^ng To^' Vie^n (Santa Clara District Attorney) se~ pha?i ddi'ch tha^n ddie^`u tra va` tru+`ng tri. nhu+~ng ngu+o+`i dda~ pha.m pha'p va` pha?i bo^`i thu+o+`ng thie^.t ha.i cho nhu+~ng chu? nha^n co+ so+? thu+o+ng ma.i.

Danh sa'ch cu?a nhu+~ng co+ so+? thu+o+ng ma.i xa'c quye^'t cho dde^'n gio+` phu't na`y, thu+' Tu+, 12 tha'ng 3, 2008 go^`m co':

02- O Mai international (co^ DDo^~ Mu`i), 03- Che` Hie^?n Kha'nh, 05- Chau Nguyen may a'o da`i, 06- Ba'nh kho.t Vu~ng Ta`u, 08- Nu+o+'c mia' Ninh Kie^`u, 10- Mah's Juice, 12- Trung ta^m nha.c Thanh Xuan, 21- GAC, 27- Tie^.m va`ng Tran Dac, 28- Hung Phat, 32- Tie^.m va`ng Bao Huynh, 33- Dr. Thai, 34- Tie^.m va`ng Kim Son, 35- Tie^.m va`ng Kim Son II, 36- Quang Kim Son, 37- Kim Khanh Jewelry, 38- Bich Van Jewelry, 39- Kim Loan, 46- Calla, 47- Diana Collection, 51- Milano Bridal & Tuxedo, 53- Perfect USA, 54- Streetel One, 57- Nha` may Y Nhu, 64- Century Giftgate, 67- Site for Sore Eyes, 70- Tele Wireless 2320 Senter, 71- Global Air 2318 Senter, 72- New Thu Thao Bridal 2302 Senter, 82- HMH Auto Parts 2304 Senter Rd, 86- Queen Flowers, 87- Busycuts Hair & Nail, 88- Co+m Ta^'m Thanh,


Ke`m theo nay la` va(n tho+ cu?a Phong Tra`o Cu+? Tri San Jose ddo`i Da^n Chu? go+?i dde^'n u?y ban DDi.nh Che^' va` Khoa'ng DDa.i cu`ng vo+'i 424 va(n ba?n cu?a ngu+o+`i da^n San Jose va`o sa'ng thu+' Hai, March 10, 2008

------------ --------- --------


Date: March 10, 2008

From: Vietnamese American Community of Northern California (VACNORCAL)

San Jose Voters For Democracy

220 Leo Ave, Suite #B, San Jose , CA 95112


To: Rules and Open Government Committee, San Jose City Council, San Jose , California

Cc: San Jose City Attorney Richard Doyle

San Jose Councilmembers Pete Constant, Forrest Williams, Sam Liccardo, Pierluigi Oliverio, Madison Nguyen, Judy Chirco, Nancy Pyle, Nora Campos, Kansen Chu

San Jose Mayor Chuck Reed

San Jose Vice Mayor Dave Cortese

San Jose City Clerk Lee Price

California Governor Arnold Schwarzenegger

Congresswoman Zoe Lofgren

State Assemblyman Joe Cotto

Santa Clara County District Attorney Dolores Carr


RE: Request for a full investigation regarding a fraudulent document, and request for an emergency meeting on the issue of naming the Vietnamese retail area on Story Road


The San Jose City Council held a meeting on March 4, 2008 to consider rescinding its November 20, 2007 vote to approve the name "Saigon Business District" for a proposed Vietnamese retail area in San Jose due to allegations that a majority of Council members had violated the Ralph M. Brown Act. On March 4, 2008, despite the attendance by over 1,000 "Little Saigon" supporters to approximately 80 anti-Little Saigon supporters, about 13 minutes before the end of the meeting, Councilmember Sam Liccardo introduced a "petitiono. purportedly by 92 business owners, dated March 4, 2008, that stated as follows:

"We do not want the City Council to name any name on the street until the City staff to develop a guideline on naming a business district. We will work with the City's staff and members of our business community to come up with a name that is acceptable to us. WE DO NOT WANT OUTSIDERS TO IMPOSE A NAME to our business area that we do not need and do not want it NOW."

Councilmember Liccardo used this "petition by 92 businesses"y` as a supporting document to introduce his alternative motion to block Councilmember Kansen Chu's motion to vote on the name "Little Saigon." Councilmember Liccardo repeatedly asserted that these 92 business owners wish for self-determination on the name. As a result, the Mayor and Councilmembers Nguyen, Liccardo, Pyle, Williams, Chirco, and Campos approved Resolution 74270, rescinding the Councilo~s November 20, 2007 vote but directing City staff to draft a new Council Policy which would allow only o^identified stakeholderso. in proposed business districts to determine a name for the district.

We would like to raise two critical concerns relating to Councilmember Liccardoo~s supporting document allegedly signed by 92 business owners:

(1) As soon as this document was made public after the March 4, 2008 council meeting, dozens of business owners whose signatures appeared on this purported petition began publicly speaking out against this petition, and emphatically stating that they never signed this petition and that their signatures were grafted onto this petition without their consent, or that their signatures were forged. (See attached letters.) Many of these business owners have since also appeared in Vietnamese newspapers, and on radio and television, to clarify that they are victims of a fraudulent act. (Recordings of this material will be provided upon request.)

(2) As stated by the Sunshine Reform Task Force Phase I Report and Recommendations (dated 5/23/07), point 2.a, quote: "all staff reports and other supporting documents related to the items on the agenda for a regular meeting must be posted on the City's website or available in the Office of the City Clerk and made available for inspection and copying 10 calendar days before a regular meeting." Indisputably, Councilmember Liccardo used this "petition of 92 businesse" as the ONLY supporting document for his motion, yet it was not made available to the public for inspection 10 calendar days before the meeting. Furthermore, it was intentionally introduced only during the council discussion, and the public was not given any chances to rebut the authenticity of the document. Clearly, the manner in which Councilmember Liccardo introduced the supporting documento. for his amended motion was in complete violation of the above stated Sunshine Reform Task Force recommendation.

Based on these very serious concerns VACNORCAL and San Jose Voters For Democracy, and their respective members and supporters demand that:

(1) A full investigation of this apparently fraudulent petition must be carried out by an independent third party. In addition, the investigation must bring forth the role that various parties, INCLUDING ANY MEMBERS OF THE SAN JOSE CITY COUNCIL, have played in this matter. This is the ONLY way to restore trust in the Council, trust which has been lost throughout this naming ordeal.

(2) The council must hold an emergency meeting immediately to rescind Resolution 74270 that was based on a fraudulent document as well as violation of San Jose 's Sunshine Reform recommendations. Additionally, the Council must vote to officially adopt the name Little Saigon for this retail area, as it has acknowledged that there is widespread support throughout San Jose 's Vietnamese community for the name "Little Saigon."

Finally, Resolution 74270, which was based on a fraudulent document, has further fueled Mr. Ly Tong's hunger strike. Today is Mr. Ly Tong's 23rd day without food and his 4th day without water. Due to the urgency of the situation, we respectfully request that the committee respond promptly to our request.

Best regards,

Tien Nguyen, President

VACNORCAL

Do Hung, Spokesperson

San Jose Voters For Democracy

San Jose, ngày 10 tháng Ba năm 2008

Nơi gửi:

Cộng Ðồng Người Mỹ Gốc Việt Bắc California (VACNORCAL)
Phong Trào Cử Tri San Jose Ðòi Hỏi Dân Chủ
220 Leo Ave, Suite # B, San Jose, CA 95112

Kính gửi:

Ủy Ban Ðiều Lệ Chính Quyền, Hội Ðồng Thành Phố San Jose. San Jose, California

Bản sao kính gửi:

Luật Sư Thành Phố San Jose Richard Doyle
Các nghị viên thành phố San Jose: Pete Constant, Forrest Williams, Sam Liccardo,
Pierluigi Oliverio, Madison Nguyen, Judy Chiro, Nancy Pyle, Nora Campos, Kansen
Chu
Thị trưởng San Jose Chuck Reed
Phó thị trưởng San Jose David Cortese
Chánh văn phòng thành phố San Jose Lee Price
Thống Ðốc California Arnold Schwarzenegger
Dân biểu Zoe Lofgren
Dân biểu tiểu bang Joe Cotto
Biện lý quận hạt Santa Clara Dolores Carr

Trích yếu:

Yêu cầu mở cuộc điều tra đầy đủ về sự gian lận văn kiện, và triệu tập một cuộc họp khẩn
cấp về vấn đề đặt danh xưng cho khu phố thương mại Việt Nam trên đường Story.

Hội đồng thành phố San Jose đã có một buổi họp ngày 4 tháng Ba năm 2008 xem xét đến việc hủy bỏ quyết định ngày 20 tháng 11 năm 2007 của thành phố chấp thuận danh xưng "Saigon Business District" cho một khu phố thương mại được chỉ định thuộc thành phố San Jose do có những cáo buộc là đa số nghị viên hội đồng thành phố đã vi phạm luật Ralph M. Brown. Vào ngày 4 tháng Ba năm 2008, bất chấp sự hiện diện của hơn 1,000 người ủng hộ danh xưng "Little Saigon" so với khoảng 80 người chống lại danh xưng này, nghị viên Sam Liccardo, khoảng 13 phút trước khi cuộc họp kết thúc, đã đệ trình một bản "thỉnh nguyện" tự nhận là do 92 chủ nhân cơ sở thương mại ký ngày 4 tháng Ba nội dung như sau:

"Chúng tôi không muốn Hội Ðồng Thành Phố đặt bất kỳ danh xưng nào cho khu vực cho đến khi các viên chức Thành Phố đưa ra một chỉ dẫn về việc đặt danh xưng cho một khu thương mại. Chúng tôi sẽ làm việc với các viên chức Thành Phố và các hội viên thuộc cộng đồng thương mại của chúng tôi để quyết định một danh xưng nào thích hợp cho chúng tôi. CHÚNG TÔI KHÔNG MUỐN NHỮNG NGƯỜI KHÔNG LIÊN HỆ ÁP ÐẶT MỘT DANH XƯNG NÀO cho khu thương mại của chúng tôi mà chúng tôi không cần và cũng không muốn trong lúc NÀY."

Nghị viên Liccardo đã dùng "bản thỉnh nguyện ký bởi 92 cơ sở thương mại" này làm một văn kiện hỗ trợ để đưa ra kiến nghị chọn lựa của ông ngõ hầu ngăn chặn kiến nghị của nghị viên Kansen Chu là bỏ phiếu cho danh xưng "Little Saigon". Nghị viên Liccardo liên tục quả quyết rằng 92 chủ nhân cơ sở thương mại này mong muốn để họ tự quyết định về danh xưng. Kết quả là Thị Trưởng Chuck Reed và các nghị viên Madison Nguyễn, Liccardo, Pyle, Williams, Chirco và Campos đã chấp thuận nghị quyết 74270, hủy bỏ cuộc bỏ phiếu của Hội Ðồng Thành Phố vào ngày 20 tháng 11 năm 2007, nhưng chỉ thị cho viên chức Thành Phố dự thảo một bản Chính Sách Thành Phố mới theo đó chỉ những "người có ảnh hưởng" trong khu thương mại chỉ định mới có quyền quyết định danh xưng cho khu vực.

Chúng tôi muốn nêu lên hai mối quan ngại liên hệ tới văn kiện "ký bởi 92 chủ nhân cơ sở thương mại" do ông Liccardo đưa ra:

(1) Ngay khi văn kiện này được công bố sau buổi họp ngày 4 tháng Ba năm 2008, hàng chục chủ nhân cơ sở thương mại có chữ ký trong bản thỉnh nguyện tự nhận này đã bắt đầu lên tiếng công khai chống lại bản thỉnh nguyện này, và mạnh mẽ phát biểu rằng họ chưa bao giờ ký vào bản thỉnh nguyện này và những chữ ký của họ đã bị ghép vào bản thỉnh nguyện này mà không có sự đồng ý của họ, hoặc những chữ ký này đã bị giả mạo. (Xin xem bản thư đính kèm) Kể từ đó có nhiều chủ nhân các cơ sở thương mại này đã xuất hiện trên báo chí Việt ngữ, trên các chương trình truyền thanh và truyền hình, để minh xác rằng họ là nạn nhân của một hành vi gian lận. (Những chi tiết ghi lại về việc này sẽ được cung cấp theo yêu cầu, nếu có.)

(2) Như được ghi rõ trong Phần I Các Kiến Nghị và Thông Báo của Lực Lượng Cải Tổ Sunshine (ngày 23/5/2007), điểm 2.a, có ghi: " tất cả các báo cáo của nhân viên và những văn kiện hỗ trợ khác liên quan tới đề mục của chương trình nghị sự cho một buổi họp thường lệ phải được công bố trên trang liên mạng của Thành Phố hay niêm yết tại Văn Phòng của Chánh Văn Phòng Thành Phố và sẵn sàng cho công việc thẩm tra và sao chép trong thời hạn 10 ngày trước một buổi họp thường lệ." Không thể chối cãi là nghị viên Liccardo đã dùng "bản thỉnh nguyện ký bởi 92 cơ sở thương mại"này như là một văn kiện hỗ trợ DUY NHẤT cho kiến nghị của ông ta, tuy nhiên văn kiện này đã không được yết thị công khai cho công chúng để thẩm tra trong 10 ngày trước buổi họp. Hơn thế nữa, họ đã cố tình chỉ đưa văn kiện này ra trong phần thảo luận giữa các nghị viên khi mà công chúng không có một cơ hội nào để bác bỏ tính chất xác thực của văn kiện. Rõ ràng là phương cách mà nghị viên Liccardo nêu ra "văn kiện hỗ trợ" cho kiến nghị sửa đổi của ông ta đã hoàn toàn vi phạm điều lệ nêu trên trong Phần I văn bản Kiến Nghị của Lực Lượng Cải Tổ Sunshine.

Căn cứ vào những quan ngại nghiêm trọng này, tổ chức VACNORCAL và Phong Trào Cử Tri San Jose Ðòi Hỏi Dân Chủ, cùng các thành viên và ủng hộ viên chính thức yêu cầu:

(1) Một cuộc điều tra đầy đủ về bản thỉnh nguyện giả mạo này phải được thực hiện bởi một thành phần thứ ba có tính cách độc lập. Ngoài ra, việc điều tra phải nêu rõ các vai trò mà các thành phần khác biệt, KỂ CẢ BẤT KỲ THÀNH VIÊN NÀO CỦA HỘI ÐỒNG THÀNH PHỐ SAN JOSE, đã tham gia trong vấn đề này. Ðây là phương cách DUY NHẤT để tái tạo niềm tin nơi Hội Ðồng Thành Phố, vốn đã bị mất mát qua việc tranh chấp danh xưng này.

(2) Hội đồng phải triệu tập một buổi họp khẩn cấp để hủy bỏ Quyết Ðịnh 74270, một quyết định chỉ căn cứ vào một văn kiện giả mạo cũng như đã vi phạm điều lệ trong kiến nghị Cải Tổ Sunshine của thành phố San Jose. Ngoài ra, Hội Ðồng phải bỏ phiếu chính thức chẩp nhận danh xưng Little Saigon cho khu vực thương mại này, vì chính họ cũng công nhận là sự hỗ trợ cho danh xưng "Little Saigon" ngày càng lan rộng trong cộng đồng người Việt tại San Jose.

Sau cùng là Quyết Ðịnh 74270, chỉ căn cứ vào một văn kiện giả mạo, đã khiến cho cuộc tuyệt thực của ông Lý Tống trở nên trầm trọng hơn. Ông Lý Tống cho tới ngày hôm nay đã trải qua 23 ngày không ăn uống và là ngày thứ tư không uống nước. Do bởi tính cách khẩn cấp của tình hình, chúng tôi kính cẩn yêu cầu ủy ban phúc đáp nhanh chóng yêu cầu của chúng tôi.

Trân trọng kính chào,

Tien Nguyen, Chủ Tịch
VACNORCAL

Ðỗ Hùng, Phát Ngôn Viên
Phong Trào Cử Tri San Jose Ðòi Hỏi Dân Chủ