Wednesday, March 12, 2008

Video 16'6": Biểu tình Thứ Ba Đen lần 16 ngày 11/3/2008, cũng là ngày thứ 26 Lý Tống tuyệt thực (6 ngày tuyệt ẩm)


Thứ Ba, ngày 11 tháng 3 năm 2008

Video 16'6": Biểu tình Thứ Ba Đen lần 16 ngày 11/3/2008, cũng là ngày thứ 26 Lý Tống tuyệt thực (6 ngày tuyệt ẩm). Khi Lý Tống gục, CĐNV Bắc Cali sẽ có ngay thông báo định ngày giờ cho một cuộc Tổng Biểu Tình tại Toà Thị Chính San Jose.

» Mời bấm xem

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp