Friday, March 14, 2008

San Jose thêm bạn, bớt thù!

San Jose: Thêm bạn, bớt thù!

Ngợi khen người Việt San Jose
Hy sinh tranh đấu thật kiên trì.
Thắng lợi hôm nay đà chứng tỏ,
“Ba cây chụm lại” khó chuyển di.

Đối phương nay đã nhượng bộ ta,
Hẳn cũng nhận ra chính với tà,
Ta cứ mở tay ra mời gọi,
Rồi tình thông cảm sẽ chan hoà..

Tấm lòng người Việt vốn nhân từ,
Nuôi dưỡng tình thương, dẹp oán thù,
“Đánh kẻ chạy đi”, đành chịu mất,
Mừng người chạy lại, thắng lợi thu!

Ở đời ai cũng có lỗi lầm,
Đáng trọng là người biết hồi tâm,
Gắng công làm tốt hầu chuộc lỗi,
Chính tâm, thành ý sẽ nảy mầm.

Ta cứ chân tình, cứ thứ tha,
Kẻ thù rồi cũng sẽ hiểu ra.
Chinh phục mọi người cho Chính Nghiã,
Quyết lấy Tin Yêu thắng ác, tà!

Boston, ngày 14 tháng 3 năm 2008
Bác sĩ Vũ Linh Huy
drvuboston2@yahoo.com