Wednesday, March 19, 2008

Chiến dịch gởi thơ đến Biện Lý Quận hạt Santa Clara đòi mở điều tra danh sách 92 C/Sở T/Mại nộp bởi ông Henry Le


Thứ Ba, ngày 18 tháng 3 năm 2008

Chiến dịch gởi thơ đến Biện Lý Quận hạt Santa Clara đòi mở điều tra danh sách 92 C/Sở T/Mại nộp bởi ông Henry Le

Xin quý vị in ra, ký tên và gởi thư này đến văn phòng Biện Lý Quận hạt Santa Clara, đòi hỏi họ có một cuộc điều tra liên quan đến danh sách 92 cơ sở thương mại được nộp bởi ông Henry Le ngày 4/3 nhằm ảnh hưởng (một cách bất hợp pháp) đến quyết định của Hội Đồng Thành Phố tối hôm đó.

» Mời bấm lấy trang in .pdf » hoặc lấy trang in .doc

http://vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080318_08.htm