Thursday, March 6, 2008

LITTLE SAIGON: HINH ANH EM BE VIET NAM LEN PHAT BIEU TAI BUOI HOP HDTP SAN JOSE NGAY 4 THANG 3 NAM 2008


"Cháu yêu mến Little Saigon!"

Một em bé Việt Nam lên phát biểu xin ðặt tên Little Saigon tại cuộc họp của Hội ðồng thành phố San Jose tối ngày 4 tháng 3 năm 2008.