Tuesday, March 4, 2008

Ngày Lịch Sử


Ngày Lịch Sử

Chúa Nhật hai tháng ba ngày lịch sử
San Jose ghi dấu cuộc biểu dương
Hơn mười ngàn đồng bào thân thương
Nhất tâm quyết xuống đường đòi dân chủ.

“Lấy sức mạnh toàn dân làm căn bản”
Đồng bào ta quyết giành lại Little Sài Gòn
Lý Tống không quản ngại gió sương
Ngồi tuyệt thực cho đến khi kiệt sức .

Đồng bào ơi ! chúng ta đồng tiến tới
Phá vỡ âm mưu bọn Việt Gian nằm vùng
Tung tiền tài nhân lực vào cộng đồng
Mua dân cử và bọn thời cơ chính trị .

Xứ Tự Do ta lấy quyền bầu cử
Lá phiếu cử tri là sức mạnh vạn năng
Vinh danh đồng bào tị nạn San Jose
Dùng “Sức Mạnh Toàn Dân” giành thắng lợi .

Cộng Đồng Hải Ngoại là giang sơn mới
Việt Cộng đừng hòng dùng thủ đoạn gian manh
Chính Nghĩa đấu tranh giải phóng Việt Nam
Đúng thời điểm “Toàn Dân Tổng Nổi Dậy”

Trần Bửu Hạnh
Ngày 2 tháng 3 năm 2008Nga`y Li.ch Su+?

Chu'a Nha^.t hai tha'ng ba nga`y li.ch su+?
San Jose ghi da^'u cuo^.c bie^?u du+o+ng
Ho+n mu+o+`i nga`n d-o^`ng ba`o tha^n thu+o+ng
Nha^'t ta^m quye^'t xuo^'ng d-u+o+`ng d-o`i da^n chu?.

"La^'y su+'c ma.nh toa`n da^n la`m ca(n ba?n"
D-o^`ng ba`o ta quye^'t gia`nh la.i Little Sa`i Go`n
Ly' To^'ng kho^ng qua?n nga.i gio' su+o+ng
Ngo^`i tuye^.t thu+.c cho d-e^'n khi kie^.t su+'c .

D-o^`ng ba`o o+i ! chu'ng ta d-o^`ng tie^'n to+'i
Pha' vo+? a^m mu+u bo.n Vie^.t Gian na(`m vu`ng
Tung tie^`n ta`i nha^n lu+.c va`o co^.ng d-o^`ng
Mua da^n cu+? va` bo.n tho+`i co+ chi'nh tri. .

Xu+' Tu+. Do ta la^'y quye^`n ba^`u cu+?
La' phie^'u cu+? tri la` su+'c ma.nh va.n na(ng
Vinh danh d-o^`ng ba`o ti. na.n San Jose
Du`ng "Su+'c Ma.nh Toa`n Da^n" gia`nh tha('ng lo+.i .

Co^.ng D-o^`ng Ha?i Ngoa.i la` giang so+n mo+'i
Vie^.t Co^.ng d-u+`ng ho`ng du`ng thu? d-oa.n gian manh
Chi'nh Nghi~a d-a^'u tranh gia?i pho'ng Vie^.t Nam
D-u'ng tho+`i d-ie^?m "Toa`n Da^n To^?ng No^?i Da^.y"

Tra^`n Bu+?u Ha.nh
Nga`y 2 tha'ng 3 na(m 2008