Tuesday, March 4, 2008

Ngưỡng Phục Cộng Đồng Người Việt


Ngưỡng Phục Cộng Đồng Người Việt
Bắc California


Hết lòng ngưỡng phục Bắc Cali,
Ý chí sắt son khó đâu bì,
Mấy tháng biểu tình không mệt mỏi,
Bao ngày tuyệt thực chẳng nề chi!
Hàng ngàn cờ vẫy, oai hùng quá!
Vạn bàn chân bước, thật uy nghi!
Cương quyết đấu tranh không lùi bước,
Đến ngày dân chủ được thực thi!

Boston, ngày 3 tháng 3 năm 2008
Bác sĩ Vũ Linh Huy
Caritas Carney Hospital
Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ