Monday, March 10, 2008

San Jose kết đoàn ngăn bước cộng nô

San Jose Kết Đoàn Ngăn Bước Cộng Nô!

San Jose, San Jose, San Jose,
Cộng sản gian manh dở ngón nghề,
Mua chuộc, vu oan cùng doạ dẫm,
Nhưng người nghiã khí chẳng ai nghe.

Vạn người như một đứng dưới cờ,
Không cho cộng sản cướp thời cơ.
Tay sai cộng sản luôn lẻo mép,
Thua lý đồng bào, mặt cứ trơ!

Nhưng ta cương quyết vẫn kiên trì,
Chính nghiã vạch ta hưởng phải đi,
Vũ khí tối ưu là Đoàn Kết,
Ta đà nắm chắc chẳng sợ gì.

Nghị quyết 36 cộng sản đây,
Phá hoại chúng ta giưã ban ngày,
Lợi dụng tự do cùng dân chủ,
Âm mưu giúp cộng giải vòng vây.

Người Việt kết đoàn xiết tay nhau,
Chặn ngay cộng sản tự bước đầu,
Không cho xâm nhập hay lũng đoạn,
Vạch trần gian trá lẫn mưu sâu.

Boston, ngày 9 tháng 3 năm 2008
Bác sĩ Vũ Linh Huy
Caritas Carney Hospital,
Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ