Wednesday, March 19, 2008

Đừng nghe những gì Việt Tân nói, Hãy nhìn kỷ những gì Việt Tân làm... để tránh xa...

Date: Wed, 19 Mar 2008 20:09:09 +1100 (EST)

Thưa quí vị ,

Thật ra tôi không muốn lên tiếng khi nghe ai nói đến Đảng Việt Tân vì thật tình anh em chúng tôi đã chán ngấy cái Đảng nầy , tôi đã có dịp gặp tổ sư Lý Thái Hùng tại trụ sở Hội CQN/QLD rồi, nói xong lại chối thì còn gì để bàn nữa . Còn mấy ông cố tổ Hoàng Cơ Định , Hoàng Thế Dân gì gì đó , trong vụ đồng hương biểu tình ở SJ cũng nói xong có kèm văn bản chứng minh đầy đủ mà cũng cải chày cải cối em chả , em chả ... tôi nghĩ chúng ta không cần bàn tới nữa mất thì giờ , mà :

Đừng nghe những gì Việt Tân nói
Hãy nhìn kỷ những gì Việt Tân làm ..để tránh xa ..


Hùynh Bá Phụng - Hội CQN/QLD
phungbahuynh@yahoo.com.au