Thursday, March 20, 2008

Tho^ng Ca'o Ba'o Chi' 19-3-2008: PT Cu+? Tri SJ D-o`i Da^n Chu?

San Jose: Cảm Tạ, Biểu Dương Để Qua Giai Đoạn Mới
Việt Báo Thứ Năm, 3/20/2008, 12:02:00 AM

Sau đây là bản thông cáo của Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ.

San Jose, ngày 19 tháng 3, năm 2008.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kính gởi: Quý đồng hương và các cơ quan truyền thông

Kết quả buổi họp báo ngày 13 tháng 3, 2008 của ông Thị Trưởng thành phố San Jose đã cho ra một văn thư công nhận tên Little Saigon đã được đa số người Việt tại San Jose chọn lựa. Đồng thời thành phố chấp thuận để cộng đồng người Việt gây quỹ để thiết lập một bảng hiệu hay một cổng chào với hàng chữ Welcome To Little Saigon trong thời hạn 3 năm tại khu vực Story Rd và McLaughin Ave.

Trong thời gian này, thành phố sẽ chấp thuận cho bảng hiệu hoặc cổng chào được vĩnh viễn tồn tại khi các nhà xây cất trong cộng đồng hội đủ những điều kiện xây cất và thiết kế đúng theo luật định của thành phố.

Trong thời gian sắp tới, Phong Trào sẽ chuyển thành hai cơ cấu để hoạt động được hữu hiệu. Cơ cấu thứ nhất là một Ủy Ban Bãi Nhiệm hoàn toàn độc lập quy tụ các cư dân đang cư ngụ trong khu vực 7 để thực hiện việc bãi nhiệm theo tinh thần của bản Quyết Nghị đã đưa ra trong buổi họp khoáng đại cộng đồng tháng 12 năm 2007. Các thành viên của Phong Trào cư ngụ trong khu vực 7 sẽ nằm trong Ủy Ban Bãi Nhiệm và quỹ pháp lý dành cho việc bãi nhiệm sẽ không thay đổi để hỗ trợ cho Ủy Ban Bãi Nhiệm. Trong thời gian ngắn nhất, Ủy Ban Bãi Nhiệm sẽ ra mắt thành phần nhân sự, tường trình kết quả của Chiến Dịch Lá Phiếu Cộng Đồng, và chính thức tuyên bố ngày bắt đầu của chiến dịch bãi nhiệm. Tiểu ban Tài Chánh của Phong Trào (Tiến Sĩ Lê Hữu Phú và chị Hoàng Lan) sẽ công bố bản chi thu của quỹ Pháp Lý cùng niêm yết tại văn phòng Ban Đại Diện cộng đồng để đồng hương nắm vững.

Thứ hai, một Hội Đồng Quản Trị sẽ được kêu gọi thành lập gồm những thành viên còn lại của Phong Trào, đồng thời mở rộng chào mời những thành viên khác trong cộng đồng. Hội Đồng này nhằm mục đích để kêu gọi gây quỹ và giám sát tài chánh trong việc xây dựng cổng chào, bảng hiệu và cũng vận động và hợp tác với thành phố để chính thức chọn một khu vực thương mãi có tên Little Saigon theo sự đồng thuận của đa số đồng hương tại San Jose.

Sau ngày Hội Đồng Thành Phố biểu quyết (25 tháng 3, 2008) để chấp thuận việc thiết lập cổng chào và xúc tiến việc đặt tên. Phong Trào sẽ tổ chức một ngày Cảm Tạ và Biểu Dương để bước qua một giai đoạn mới trong sự tranh đấu cho danh dự, dân chủ của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Bắc California nói chung và thành phố San Jose nói riêng.

TM
Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ
Đỗ Hùng,
Phát Ngôn Nhân
Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ.
P.O. Box: 0, San Jose, CA 95151 - 0015. Phones: (408) 786-5875
www.SJVoters4Democracy.com


http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=5&nid=125567