Tuesday, March 11, 2008

Tho^ng Ca'o Ba'o Chi' March 10, 2008 (ba?n tie^'ng Vie^.t)


San Jose Voters For Democracy
P.O. Box O, San Jose, CA 95151 - 0015
Phone: (408) 679-8902
www.sjvoters4democracy.com

For Immediate Release

San Jose, March 10, 2008

Chúng tôi cám ơn Hội đồng Thành phố đã thu hồi biểu quyết ngày 20 tháng 11 năm 2007. Thêm nưã chúng tôi cám ơn ông Thị trưởng đã mời chúng tôi, Phong Trào Cử Tri Đòi Hỏi Dân Chủ cùng làm việc với nhóm Tiếng Nói Chúng Tôi, ông Henry Lee, và nhân viên thành phố về một tiến trình để đặt tên cho khu vực thương mãi. Vì các lý do sau đây, Phong Trào Cử Tri Đòi Hỏi Dân Chủ không thể chấp nhận lời mời này của ông.

Bản thỉnh nguyện của 92 chủ nhân cơ sở thương mãi mà Nghị viên Sam Liccardo dùng như là căn bản chủ yếu cho “đề nghị thay thế” dẫn đến sự chấp hành của quyết nghị 74270, đã chứng tỏ là một sự gian lận. Hàng chục thỉnh nguyện viên trong danh sách đã lên tiếng công khai, mạnh mẽ nói rằng họ chưa bao giờ ký vào bản thỉnh nguyện đó và chữ ký của họ đã được chắp ráp vào thỉnh nguyện thư này ngoài sự dồng ý của họ, hoặc là các chữ ký của họ đã bị gỉa mạo. Thêm nữa, một số thương gia trong bản thỉnh nguyện toạ lạc trên đường Senter, có nghiã rằng họ không thuộc khu vực sẽ được đặt tên.

Chúng tôi đòi hỏi phải có một cuộc điều tra đầy đủ của vấn đề này, đặc biệt là vai trò của các thành phấn khác nhau đã tham dự kể cả bất cứ nghị viên nào.

NV Liccardo, một cựu công tố viên, đáng lẽ phải cẩn thận hơn trước khi dùng bản thỉnh nguyện này để xoay xở chống lại đề nghị của NV Chu, một đề nghị thật sự nhìn nhận lựa chọn của khối đa số qua việc chấp nhận tên Little Saigon cho khu vực. Sự chấp hành của quyết nghị 74270 của ông Thị trưởng và các NV Nguyen, Liccardo, Pyle, Williams, Chirco, và Campos hoàn toàn căn cứ trên một bản thỉnh nguyện đến nay được biết là man trá.

Điều này càng châm dầu thêm cho sự tuyệt thực của ông Lý Tống. Đến nay ông Lý Tống đã trải qua 23 ngày nhịn ăn và 4 ngày nhịn uống.

Chúng tôi mong mỏi ông Thị trưởng và các thành viên khác trong Hội đồng Thành phố tránh xa những người đang xử dụng các chiêu thức bất hợp pháp. Mặc dù chúng tôi rất tích cực, chúng tôi luôn luôn hành xử theo luật pháp, trong tinh thần chính trực và tín cẩn. San Jose Voters For Democracy lấy làm hãnh diện không tham gia vào một tiến trình xuất phát từ các phương cách bất hợp pháp. Một cách đơn giản, chúng tôi không thể hợp tác với những kẻ đã phạm pháp.

San Jose Voters For Democracy hết sức mong mỏi Hội đồng Thành phố triệu tập một phiên họp khẩn cấp để thu hồ quyết nghị 74270 , và bầu lại để chấp thuận tên Little Saigon cho khu vực.

Để biết thêm tin tức, xin vui lòng liên lạc Barry Hùng Đỗ qua 408-679-8902.