Thursday, January 31, 2008

Hình: 29.01.2008: Biểu Tình, lần 9, chống nghị viên Madison Nguyễn

Hình: 29.01.2008: Biểu Tình, lần 9, chống nghị viên Madison Nguyễn
(Black Tuesday Rally, SJ).

* Nguồn: http://www.vietnamdaily.com/gallery/main.php?g2_view=slideshow.Slideshow&g2_itemId=7286