Monday, January 28, 2008

Chiến Dịch Lá Phiếu Sức Mạnh Cộng Đồng - The Vote For Community Power


Thứ Hai, ngày 28 tháng 01 năm 2008
Chiến Dịch Lá Phiếu Sức Mạnh Cộng Đồng
The Vote For Community Power
----------------------------------------
• Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ
CỬ TRI SAN JOSE ĐÒI DÂN CHỦ

P.O. BOX: O, San Jose, CA 95151-0015
Nguyễn Mộng Hùng: (408) 226-5518/ (408) 489-1050
Lê Hữu Phú: (408) 568-0219 Kim Anh: (408) 227-9748

Chiến Dịch Lá Phiếu Sức Mạnh Cộng Đồng
The Vote For Community PowerKính thưa quý vị đồng hương cử tri San Jose,

Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ xin được trình bày với quý vị đồng hương một chiến dịch đầu tiên để chuẩn bị cho việc bãi nhiệm bà nghị viên Madison Nguyễn sau đây:

Chiến Dịch Lá Phiếu Sức Mạnh Cộng Đồng

Phong Trào CTSJĐDC kính mời quý vị đồng hương Việt Nam từ 18 tuổi trở hãy tham gia chiến dịch Lá Phiếu Sức Mạnh Cộng Đồng, nếu quý vị ủng hộ hai việc: Bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn và ủng hộ “Little Saigon”.

Đây là một chiến dịch sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng chúng ta trong việc tranh đấu cho Little Saigon. Phong Trào CTSJĐDC xin tất cả quý vị đồng hương hãy giúp thực hiện các điều sau đây:

Mỗi người trong gia đình từ 18 tuổi trở lên sẽ lấy một bì thư, viết họ tên, địa chỉ của người cử tri đó trên góc trái. Nếu là cử tri khu vực 7 thì xin đề thêm district 7- tức là khu vực 7 ở ngay bên dưới của địa chỉ người gởi. Nếu người gởi không phải là khu vực 7 thì đừng viết chữ district 7. Theo mẫu dưới đây:


Xin Lưu Ý: * 2 câu Tiếng Anh quý vị ỦNG HỘ xin viết xuống.
* Nếu quý vị chỉ ủng hộ 1 câu thì xin viết 1 câu.
* Xin đừng tham dự CHIẾN DỊCH nếu không ủng hộ câu nào.

Kính mong quý vị làm việc này càng sớm càng tốt.

Phong trào sẽ nhận và tổng kết vào chiều ngày 10 tháng 2 năm 2008.

Đây là việc làm thiết thực để nói lên quyết tâm và sức mạnh đoàn kết của đa số cử tri khu vực 7 và của toàn TP. San Jose. Điều này sẽ cho HĐTP biết những người ủng hộ Little Saigon không phải là thiểu số. Chúng ta không chia rẽ như họ đã chỉ trích sai trái về Cộng Đồng Việt Nam trong việc chọn tên Little Saigon.

Đây là một yêu cầu mạnh mẽ để trả lời cho bà Madison Nguyễn qua lời tuyên bố nếu cử tri khu vực 7 yêu cầu thì bà sẽ từ chức. Những lá thư này là ý dân, “ý dân là ý trời”!

Chiến dịch này sẽ đem lại một sức mạnh lớn lao cho chúng ta.

Việc tham dự chiến dịch này sẽ áp lực HĐTP phải làm theo đúng luật “Dân Chủ”, nếu không thì người dân sẽ xử dụng luật pháp để bãi nhiệm họ. Chỉ một phong bì và một con tem mà chúng ta sẽ xây dựng được một tiếng nói mạnh mẽ cho Cộng Đồng. Sự hăng say này của chúng ta sẽ làm tăng giá trị và tăng sức mạnh cho việc chúng ta đã và đang làm cho những ngày thứ ba đen ô nhục.

PT mong rằng quý vị đồng hương sẽ hưởng ứng đông đảo và kêu gọi con cháu, bạn bè, thân hữu của quý vị hãy tiếp tay làm cho chiến dịch thành công trong thời gian ngắn nhất, để chúng ta còn chuẩn bị những giai đoạn tiếp theo cho việc bãi nhiệm bà Madison Nguyễn đi đến tốt đẹp và thành công. Xin quý vị đồng hương vào web site www.sjvoters4democracy.com để coi mẫu “Lá Phiếu Sức Mạnh Cộng Đồng”.

Kính chào quý vị cử tri San Jose, một phong bì, một con tem vì sức mạnh của Cộng Đồng.

San Jose, ngày 18/1/2008

TM. Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ

Nguyễn Mộng Hùng
littlesaigon_sj@yahoo.com

Đây là những zip code của Khu 7: 95111, 95122, 95112 và một phần của 95136, 95125, 95121


http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080128_07.htm