Wednesday, January 16, 2008

Biểu tình Thứ Ba Đen lần 7 , ngày 15-1-2008


Biểu tình Thứ Ba Đen lần 7 , ngày 15-1-2008