Thursday, January 10, 2008

Biểu tình Thứ Ba Đen lần 6 ngày 8-1-2008 và sự ra đời của Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ • vietvungvinh


Biểu tình Thứ Ba Đen lần 6 ngày 8-1-2008 và sự ra đời của Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ • vietvungvinh