Friday, January 25, 2008

Hình: 22-01-2008: Biểu Tình chống nghị viên Madison Nguyễn, lần 8, tại San Jose (8th Black Tuesday Rally, SJ)* Source:

http://www.vietnamdaily.com/gallery/main.php?g2_view=slideshow.Slideshow&g2_itemId=7115

Hình: 22-01-2008: Biểu Tình chống nghị viên Madison Nguyễn, lần 8, tại San Jose (8th Black Tuesday Rally, SJ)