Monday, January 28, 2008

Shame on Black Tuesday - There is no Democracy in San Jose - We love LITTLE SAIGON


Biểu ngữ đòi hỏi dân chủ của những người biểu tình trước Toà Thị Chính San Jose. TƯỜNG LINH