Thursday, January 24, 2008

Video 5'46": Biểu tình Thứ Ba Đen, lần 8, ngày 22-1-2008


Thứ Tư, ngày 23 tháng 01 năm 2008
Video 5'46": Biểu tình Thứ Ba Đen lần 8 ngày 22-1-2008
Mời bấm xem

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp