Friday, December 21, 2007

Tiến Trình Bãi Nhiệm Madison NguyễnTiến Trình Bãi Nhiệm Madison Nguyễn

-----------------------------------

Lá Phiếu Cộng Đồng Khu 7


Để khởi đầu cho việc tiến trình bãi nhiệm của một nghị viên do một Khu vực trong thành phố bầu lên, thỉnh nguyện gởi cho thành phố phải có chữ ký của ít nhất là 12% hoặc hơn tổng số cử tri cư ngụ trong Khu vực đã chính thức ghi danh bầu cử và đã dược công nhận đầy đủ quyền bầu cử theo như bản phúc trình mới nhất của Ủy ban tổ chức bầu cử quận hạt Santa Clara.

Hiện nay có tất cả 24,908 cử tri ghi danh bầu cử tại Khu vực 7, 12% của tổng số này là 2,989. Đó là tổng số chữ ký tối thiểu của các cử tri trong Khu vực phải cần có để yêu cầu thành phố phải tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt bãi nhiệm nghị viên của Khu vực 7.

Tuy vậy trên thật tế, thành phố sẽ dò lại các chữ ký và thế nào cũng có một số chữ ký bất hợp lệ vì lý do này hoặc lý do khác, do đó muốn chắc chắn các cử tri Khu vực 7 phải thu thập thêm ít nhất khoảng 20% nưã để phòng ngừa sai số. Như vậy con số nên trên 3,600 chữ ký để tránh vấn đề một số chữ ký không được cứu xét.

Để hiểu rõ vấn đề, thể thức và thời gian trong tiến trình bài nhiệm, chúng tôi xin được tóm lược tổng quát như sau.

Thể Thức & Thời Gian

Một nhóm 20 người đã là cử tri ghi danh bầu cử thuộc khu vực 7 sẽ phải đứng đơn yêu cầu thành phố bãi nhiệm và tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt để người khác thay thế chức vụ nghị viên của Madison.

Sau khi đơn nay đệ nạp cho thành phố thì thành phố sẽ dành khoảng 3-4 tuần lễ để cứu xét và sau đó cho tiến hành việc thu thập chữ ký của các cử tri đã ghi danh bầu cử trong khu vực 7.

Thời gian cho phép thực hiện tiến trình này là 4 tháng. Ước lượng khoảng tối thiểu phải cần có hơn 3,000 chữ ký. (12% của tộng số cử tri đã ghi danh trong khu vực 7). Tuy nhiên phải cần hơn thêm khoảng 20% như đã nói ở trên cho các chữ ký không hợp lệ sau khi thành phố dò lại. Nói chung càng có nhiều chữ ký hơn càng tốt.
Thành phố sẽ có 1 tháng để kiểm soát lại các chữ ký sau khi các bản thu thập chữ ký đã đệ nạp.

Nếu có ít nhất 3,000 chữ ký được chính thức nhìn nhận, thành phố phải có phiên họp hội đồng thành phố trong vòng 2 tuần lễ sau đó để quyết định chọn ngày cho một cuộc bầu cử đặc biệt.

Ngày được chọn không thể trước 88 ngày và không thể trể hơn 125 ngày. Lý do là phải có khoảng 3 tháng cho những người muốn tranh cử vào chức vụ nghị viên thay thế Madison.

Tổng quát tiến trình để thành phố phải quyết định cho một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ mất khoảng 10 tháng cho tới 11 tháng.

Đi Bầu Bỏ Phiếu

Như nhiều quí vị còn nhớ về cuộc bầu cử đặc biệt khi thống đốc California Grey Davis bị bãi nhiệm; trên lá phiếu bầu trước tiên sẽ có hai ô để cử tri đánh vào. Đó là hai ô hỏi ý kiến tât cả cử tri rằng họ có đồng ý bãi nhiệm vị dân cử đó không? Nêú phiá muốn bãi nhiệm hơn phiá không muốn bãi nhiệm chỉ môt phiếu thì vị dân cử đó mới bị chính thức bãi nhiệm ( còn ngược lại thì coi như cuộc bãi nhiệm không thành).

Sau đó phiá dưới hai ô này là danh sách những người đã ra tranh cử để thay thế chức vụ dân cử đó và ai được số phiếu nhiều nhất trong danh sách này sẽ là người thay thế dù chỉ dẫn đầu người có số phiếu đứng thứ nhì chỉ một phiếu. Nếu việc bãi nhiệm được cử tri thông qua thì danh sách này mới có hiệu lực còn không người dân cử cũ vẫn giữ nguyên chức vụ. Do đó muốn bãi nhiệm NV Madison cộng đồng người Việt phải tham gia thật đông đảo trong cuộc bầu cử đặc biệt cũng như chọn người Việt khác xứng đáng thay thế NV Madison thì chúng ta mới thành công cả hai việc một lúc.

Điều quan trọng nhất muốn cho cuộc bầu cữ bãi nhiệm thành công là phải canh thời điểm thế nào để hội dồng thành phố không thể định ngày bầu cử đúng vào lúc bầu cử tổng thống và quốc hội cũng như các chức vụ quan trọng khác vào tháng 11 năm 2008.

Lúc đó những cử tri thuộc các cộng đồng khác sẽ đi bầu rất đông và rất bất lợi cho sự bãi nhiệm Madison vì họ sẽ không bầu bãi nhiệm bà ấy như cộng đồng người Việt. Lý tưởng nhất là chúng ta làm sao khi chúng ta nộp các chữ ký cho thành phố, hội đồng thành phố phải buộc vào thế phải chọn lựa ngày bầu cử đặc biệt vào khoảng đầu tháng 3 năm 2009. Giả sử như chúng ta khởi sự tiến trình bải nhiệm vào đầu năm 2008 thì thế nào thành phố cũng định ngày cho cuộc bầu cử đặc biệt rớt vào chung với ngày bầu cử tổng thống và chúng ta sẽ thất bại trong việc bãi nhiệm NV Madison.

Theo cuộc bầu cử sơ bộ trong năm 2005 tại Khu vực 7 cho chức vụ nghị viên mà bà Madison đã thắng do phiếu cộng đồng người Việt thì kết quả cho thấy cả hai ứng cử viên gốc Việt là Linda Nguyễn và Madison Nguyễn đã về hạng nhất và nhì. Điều này cho thấy trong một cuộc bầu cử đặtc biệt, cộng đông người Việt tham gia bầu cử rất đông nhất là có ứng viên gốc Việt hoặc có vấn đề liên hệ tới việc bãi nhiệm chẳng hạn. Trong một cuộc bầu cử đặc biệt công đồng chúng ta có rất nhiều lợi thế.

Trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 3 tháng 5 năm 2005, Madison Nguyen được 3,341 phiếu (42.8% tổng số phiếu bầu) và Linda Nguyen được 1,990 phiếu (25.5%). Có tất cả 7,811 cử tri trong Khu vực 7 đã tham gia bầu cử trong khoảng 29,000 cử tri ghi danh (27%)., một con số khá thấp điển hình cho các cuộc bầu cử đặc biệt.

Trong cuộc bầu cử chung kết vài tháng sau đó, có 5,603 cử tri bầu cho Madison và 3,355 cử tri bầu cho Linda. Tổng số tất cả cử tri tham gia bầu cử là 8,958 (31% tổng số cử tri). Lần này có trội hơn 1,000 cử tri đối với lần sơ bộ vì là bầu chung kết và phiá Madison có thêm một số cử tri thuộc nghiệp đoàn ra bầu cho bà ấy.

Sỡ dĩ chúng tôi muốn đua ra các dữ kiện này để cho thấy rằng trong một cuộc bầu cử đặc biệt để bãi nhiệm Madison và để bầu cho người thay thế thì cũng sẽ có khoảng 9,000 người đi bầu.

Cộng đồng người Việt ở Khu vực 7 hiện có hơn 7,200 cử tri ghi danh bầu cử; nếu cử tri người Việt tham gia trong cuộc bầu cử bãi nhiệm hơn con số 4,500 (nếu được 5,000 thì chắc chắn) và bầu thuận bãi nhiệm thì cộng đồng sẽ đạt được kết quả. Lần bầu cử chung kết vào năm 2005 cũng có hơn 5,000 cử tri người Việt đi bầu.

Tiếng Nói Cộng Đồng

Đó là vấn đề bãi nhiệm, còn vấn đề chọn nguời Việt thay thế, cộng đồng chúng ta cũng phải thật khôn ngoan dồn phiếu cho ứng cử viên nào có khả năng và có quá trình sinh hoạt cho cộng đồng Việt Nam. Xin lưu ý rằng cộng đồng khác như Mễ hoặc Mỹ cũng sẽ có người ra tranh cử. Nếu cộng đồng chúng ta chia phiếu thì sẽ thua họ. Chúng tôi nghĩ rằng qua bài học đau đớn của cộng đồng chúng ta đối với bà Madison, cộng đồng chúng ta sẽ dè đặt hơn trong việc chọn lưa người thay thế.

Để kết luận, chúng tôi muốn nêu lên sự nhận xét rằng mọi việc đều có thể thay đổi huống hồ là chỉ cái tên. Từ nội các này qua nội các khác hoặc từ đảng này qua đảng khác nắm quyền quốc hội, một luật lệ đã chính thức ban hành vẫn còn được đua ra xét lại. Một khi NV Madison bị bãi nhiệm, người nghị viên Việt mới chắc chắn sẽ mang lại vinh dự cho cộng đồng người Việt đã bị hội đồng và thị trưởng thành phố chà đạp trong vụ danh xưng Little Saigon vừa qua.

Và lúc đó chắc chắc người nghị viên mới, cùng với sự hổ trợ mạnh mẽ của công đồng chúng ta, sẽ lấy lại tên Little Saigon. Vấn đề chỉ là chúng ta phải làm việc đúng phương pháp và chỉ là phải kiên nhẫn với thời gian cần thiết tối thiểu mà cuộc bãi nhiệm nào cũng cần phải có.

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2007/20071220_09.htm