Saturday, December 15, 2007

PHO'NG SU+. BE^N LE^` - BUO^?I HO.P KHOA'NG D-A.I CU?A CO^.NG D-O^`NG SAN JOSE VA ` CA'C VU`NG PHU. CA^.N VA` BA?N THO^NG BA'O QUYE^'T D-I.NH CU?A U?Y




PHO'NG SU+. BE^N LE^` - BUO^?I HO.P KHOA'NG D-A.I CU?A CO^.NG D-O^`NG SAN JOSE VA ` CA'C VU`NG PHU. CA^.N VA` BA?N THO^NG BA'O QUYE^'T D-I.NH CU?A U?Y BAN LITTLE SAIGON DU+.A TRE^N Y' KIE^'N CU?A CA'C TO^? CHU+'C HO^.I D-OA`N VA` NGU+O+`I DA^ N THAM DU+. TRONG BUO^?I HO.P KHOA'NG D-A.I.

Tue^. Va^n
tamthucviet.com
December 15, 2007
Nghe

http://tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%e2%80%baO%1d

Ki'nh thu+a quy' vi. thi'nh gia? va` ca'c ba.n toa`n ca^`u.

Trong nhu+~ng nga`y qua, qua ca'c phu+o+ng tie^.n truye^`n tho^ng, truye^`n thanh, quy' vi. va` ca'c ba.n d-a~ d-u+o+.c d-o.c, xem, va` nghe ca'c ba?n tu+o+`ng tri`nh hay ca'c pho'ng su+. ra^'t d-a^`y d-u? va` phong phu' ve^` buo^?i ho.p khoa'ng d-a.i co^.ng d-o^`ng VN vo+'i su+. tham du+. cu?a tre^n 2,000 cu+ da^n VN, ta.i San Jose va` ca'c vu`ng phu. ca^.n. Buo^?i ho.p na`y d-u+o+.c to^? chu+'c ta.i ho^.i tru+o+`ng G.I. FORUM tre^n d-u+o+`ng Story va`o lu'c 2:00 gio+` chie^`u nga`y 9 tha'ng 12/2007 vo+'i mu.c d-i'ch d-e^? Ban D-a.i Die^.n Co^.ng D-o^`ng VN Ba('c Cali la('ng nghe y' kie^'n cu?a quy' d-o^`ng hu+o+ng VN ve^` va^'n d-e^` Ho^.i d-o^`ng Tha`nh pho^' San Jose d-a~ cho.n te^n Saigon Business District cho khu pho^' thu+o+ng ma~i Vie^.t Nam trong khi qua ca'c cuo^.c tha(m do` do co+ quan ta'i thie^'t thuo^.c Ho^.i d-o^`ng Tha`nh pho^' San Jose thu+.c hie^.n tru+o+'c d-o' d-a~ d-u+a ra ke^'t qua? la` tre^n 90% cu+ da^n ngu+o+`i Vie^.t d-a~ bo? phie^'u cho.n te^n Little Saigon.

Vi` the^', Tue^. Va^n ho^m nay se~ kho^ng ke^? la.i nhu+~ng die^~n tie^'n trong buo^?i ho.p ho^m d-o' ma` se~ gio+'i thie^.u d-e^'n quy' vi. thi'nh gia? va` ca'c ba.n mo^.t so^' ca'c pha't bie^?u ma` Tue^. Va^n d-a~ co' co+ ho^.i tha^u la.i trong buo^?i ho.p khoa'ng d-a.i co^.ng d-o^`ng, hay la` ca'c d-oa.n no'i chuye^.n, hoa(.c la` trao d-o^?i ca?m nghi~ cu?a quy' vi. d-o^`ng hu+o+ng d-e^? quy' vi. thi'nh gia? va` ca'c ba.n qua d-o' co' nhu+~ng ca?m nha^.n cu. the^? va` nhu+~ng d-a'nh gia' trung thu+.c kha'ch quan chung quanh mo^.t tie^'n tri`nh d-a(.t te^n cho khu thu+o+ng ma.i Vie^.t Nam cu?a HD-TPSJ ma` co^.ng d-o^`ng ngu+o+`i Vie^.t San Jose va` ca'c vu`ng phu. ca^.n d-a~ cho ra(`ng d-o' la` mo^.t tie^'n tri`nh la`m vie^.c phi da^n chu? cu?a mo^.t so^' vie^n chu+'c chi'nh quye^`n d-i.a phu+o+ng.

D-a^`u tie^n la` d-oa.n a^m thanh cu?a ky' gia? Huy`nh Ho+'n tri`nh ba^`y la.i y' kie^'n cu?a tie^'n si~ Le^ Hu+~u Phu' ve^` vie^.c d-o`i ho?i nghi. vie^n Madison Nguye^~n co^ng bo^' ta`i sa?n cu?a co^, sau khi co^ la^.p gia d-i`nh d-e^? xem co' nhu+~ng a^?n khua^'t gi` trong nhu+~ng quye^'t d-i.nh cu?a co^ khi quay lu+ng la.i vo+'i quye^`n lo+.i cu?a co^.ng d-o^`ng ngu+o+`i Vie^.t la` nhu+~ng ngu+o+`i d-a~ ba^`u co^ va`o chu+'c hie^.n ha`nh.

- pha't bie^?u cu?a ky' gia? Huy`nh Ho+'n

Tie^'p theo la` ca'c pha't bie^?u hay ca?m nghi~ cu?a:

- Chi. Tra^`n Khanh d-a.i die^.n cho Nghie^.p D-oa`n ta.i mie^`n Ba('c CA
- Hie^`n Ta`i Nguye^~n Thanh Lie^m Ho^.i Tha'nh Cao D-a`i
- Lua^.t su+ D-o^~ D-oa~n Que^'
- Lua^.t su+ Hoa`ng Co+ Long
- Tie^'n si~ Pha.m Kim Long
- O^ng Huy`nh Phong nguye^n CT cu?a LLSQThu?D-u+'c, qua^n lu+.c VNCH
- Va` sau cu`ng la` ca?m nghi~ cu?a anh Bryan D-o^~, mo^.t ngu+o+`i tre? co' nhu+~ng quan ta^m sa^u sa('c trong va^'n d-e^` d-a(.t te^n cho khu pho^' thu+o+ng ma.i cu?a ngu+o+`i Vie^.t Nam.

[Ca'c d-oa.n a^m thanh]

Ki'nh thu+a quy' vi. va` ca'c ba.n, quy' vi. va` ca'c ba.n vu+`a nghe qua mo^.t so^' nhu+~ng pha't bie^?u va` ca?m tu+o+?ng ma` Tue^. Va^n d-a~ ghi nha^.n d-u+o+.c trong buo^?i ho.p khoa'ng d-a.i co^.ng d-o^`ng. Sau d-a^y Tue^. Va^n xin d-o.c cho quy' vi. nghe ba?n to^?ng ke^'t nhu+~ng y' kie^'n cu?a ca'c to^? chu+'c ho^.i d-oa`n va` d-o^`ng hu+o+ng hie^.n die^.n trong buo^?i ho.p ve^` bie^'n co^' Little Saigon, do UBLittle Saigon soa.n tha?o.

Ba?n to^?ng ke^'t ve^` ca'c quye^'t d-i.nh trong buo^?i ho.p khoa'ng d-a.i cu?a co^.ng d-o^`ng San Jose va` ca'c vu`ng phu. ca^.n tre^n va^'n d-e^` quye^`n tu+. do da^n chu? qua vie^.c d-a(.t te^n cho khu thu+o+ng ma.i Vie^.t Nam :

1/- D-a(.t te^n cho nga`y thu+' ba la` "Thu+' Ba D-en" va` se~ to^? chu+'c nhu+~ng cuo^.c bie^?u ti`nh trong ca'c nga`y thu+' ba 11, 18 va` 25/12/2007 d-e^? to^' ca'o su+. d-o^.c ta`i va` pha?n da^n chu? cu?a Ba` Madison cu~ng nhu+ cu?a 7 tha`nh vie^n kha'c trong Ho^.i D-o^`ng Tha`nh Pho^' San Jose.

2/- D-o`i ho?i thi. tru+o+?ng va` ca'c nghi. vie^n pha?i xin lo^~i Co^.ng D-o^`ng ngu+o+`i Vie^.t ta.i San Jose vi` ho. d-a~ co' lo+`i xu'c pha.m d-e^'n danh du+. chung cu?a ca? Co^.ng D-o^`ng.

3/- Ye^u ca^`u Ba` nghi. vie^n Madison tu+` chu+'c vi` ba` kho^ng co`n d-u+o+.c cu+? tri ti'n nhie^.m.

4/- Ne^'u Ba` Madison kho^ng d-o^`ng y' tu+` nhie^.m theo y' nguye^.n cu?a cu+? tri thi` co^.ng d-o^`ng ngu+o+`i Vie^.t se~ tie^'n ha`nh thu? tu.c ba~i nhie^.m ba` Madison d-e^? cho.n ngu+o+`i kha'c d-a.i die^.n cho cu+ da^n Vie^.t Nam ta.i khu vu+.c 7 thuo^.c TP. San Jose.

Ki'nh thu+a quy' vi. thi'nh gia? va` ca'c ba.n, quy' vi. vu+`a nghe ba?n quye^'t d-i.nh cu?a U?y Ban Little Saigon. O+? d-a^y Tue^. Va^n cu~ng xin d-u+o+.c d-e^` ca^.p d-e^'n su+. hie^.n die^.n cu?a nghi. vie^n Kansen Chu, ngu+o+`i d-a~ bo? phie^'u theo y' kie^'n cu?a co^.ng d-o^`ng ngu+o+`i Vie^.t va` lua^.t su+ Dale Warner ngu+o+`i Hoa Ky ` go^'c A'i Nhi? Lan. Nghi. vie^n Kansen Chu d-a~ le^n pha't bie^?u ve^` su+. u?ng ho^. cu?a o^ng trong quye^'t d-i.nh cho.n te^n Little Saigon cho khu thu+o+ng ma.i cu?a ngu+o+`i Vie^.t Nam . Lua^.t su+ Dale Warner thi` pha't bie^?u ra(`ng o^ng ti`nh nguye^.n giu'p cho U?y Ban Little Saigon ve^` ma(.t pha'p ly'. Lua^.t su+ Dale Warner ngoa`i ra cho bie^'t se~ ke^u go.i ca'c to^? chu+'c cu?a ngu+o+`i My~ nhu+ Co^.ng D-o^`ng Ngu+o+`i My~ go^'c A'i Nhi? Lan, Co^.ng D-o^`ng ngu+o+`i My~ go^'c Me^~, va` ca'c co^.ng d-o^`ng A' Cha^u kha'c cu`ng d-u+'ng le^n d-o`i ho?i da^n chu? cho San Jose . Bo+?i vi` theo lua^.t su+ ne^'u d-e^? ye^n ha`nh d-o^.ng d-o^'i xu+? phi da^n chu? cu?a HD-TPSJ vo+'i Co^.ng D-o^`ng VN thi` su+. kie^.n na`y se~ d-u+o+.c ta'i die^~n trong tu+o+ng lai d-o^'i vo+'i ca'c co^.ng d-o^`ng kha'c. Cuo^'i cu`ng mo^.t cu+ da^n ta.i San Jose la` ba` Nga Bu`i, d-a~ ti`nh nguye^.n d-o'ng go'p cho quy~ pha'p ly' Little Saigon mo^.t so^' tie^`n la` 5000 my~ kim d-e^? trang tra~i cho nhu+~ng chi phi' ca^`n thie^'t. Su+. kie^.n thu+.c thi phi da^n chu? cu?a chi'nh quye^`n San Jose cu~ng d-a~ ga^y chu' y' d-e^'n mo^.t so^' ca'c lua^.t su+ My~ Vie^.t trong d-o' co' lua^.t su+ D-o^~ Va(n Quang Minh la` ngu+o+`i d-a^`u tie^n d-a~ go+?i thu+ d-e^'n Ho^.i D-o^`ng Tha`nh Pho^' San Jose d-e^? pha?n d-o^'i ve^` vie^.c la`m thie^'u da^n chu? no'i tre^n.

Mong ra(`ng trong nhu+~ng nga`y tha'ng sa('p to+'i ca'c nha^n si~ va` tri' thu+'c Vie^.t Nam se~ cu`ng d-e^'n va` go'p tay vo+'i U?y Ban Little Saigon d-e^? la^'y la.i danh du+. cu?a co^.ng d-o^`ng ngu+o+`i Vie^.t, va` d-e^? d-o`i ho?i su+. thu+.c thi da^n chu? ta.i nhu+~ng vu`ng d-a^'t tu+. do da^n chu?, d-a^?y lu`i nhu+~ng a?nh hu+o+?ng chi'nh tri. d-en to^'i d-ang ke^'t ho+.p vo+'i ca'c gio+'i ta`i phie^.t tu+ ba?n ha^`u a'p d-a(.t mo^.t d-u+o+`ng lo^'i ma` nha` nu+o+'c CSVN d-ang mong muo^'n thu+.c thi ta.i San Jose no'i rie^ng, va` tre^n ta^'t ca? nhu+~ng vu`ng d-a^'t da^n chu? co' ngu+o+`i Vie^.t Nam hie^.n die^.n tre^n toa`n the^' gio+'i no'i chung.

Buo^?i ho.p khoa'ng d-a.i d-a~ d-u+o+.c tru+.c tie^'p truye^`n thanh qua he^. tho^'ng Paltalk tu+` 2 gio+` chie^`u d-e^'n 6 gio+` chie^`u cu`ng nga`y Chu ? Nha^.t 9 tha'ng 12 na(m 2007.

Pho'ng su+. ve^` buo^?i ho.p khoa'ng d-a.i cu?a co^.ng d-o^`ng ngu+o+`i Vie^.t San Jose va` ca'c vu`ng phu. ca^.n d-e^'n d-a^y la` cha^'m du+'t. Tue^. Va^n cu?a Ta.p Chi' Truye^`n Thanh trang Ta^m Thu+'c Vie^.t Nam , d-i.a chi? tamthucviet.com, xin tha^n a'i ki'nh cha`o ta.m bie^.t quy' vi. thi'nh gia? va` ca'c ba.n va` xin he.n ga(.p la.i trong mo^.t chu+o+ng tri`nh ke^' tie^'p.

--------------------------------------------------------------------------------------

http://tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%e2%80%baO%1d

PHÓNG SỰ BÊN LỀ - BUỔI HỌP KHOÁNG ĐẠI CỦA CỘNG ĐỒNG SAN JOSE VÀ CÁC VÙNG PHỤ CẬN VÀ BẢN THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN LITTLE SAIGON DỰA TRÊN Ý KIẾN CỦA CÁC TỔ CHỨC HỘI ĐOÀN VÀ NGƯỜI DÂN THAM DỰ TRONG BUỔI HỌP KHOÁNG ĐẠI.

Tuệ Vân
tamthucviet.com
December 15, 2007
Nghe

http://tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%e2%80%baO%1d

Kính thưa quý vị thính giả và các bạn toàn cầu.

Trong những ngày qua, qua các phương tiện truyền thông, truyền thanh, quý vị và các bạn đã được đọc, xem, và nghe các bản tường trình hay các phóng sự rất đầy đủ và phong phú về buổi họp khoáng đại cộng đồng VN với sự tham dự của trên 2,000 cư dân VN, tại San Jose và các vùng phụ cận. Buổi họp này được tổ chức tại hội trường G.I. FORUM trên đường Story vào lúc 2:00 giờ chiều ngày 9 tháng 12/2007 với mục đích để Ban Đại Diện Cộng Đồng VN Bắc Cali lắng nghe ý kiến của quý đồng hương VN về vấn đề Hội đồng Thành phố San Jose đã chọn tên Saigon Business District cho khu phố thương mãi Việt Nam trong khi qua các cuộc thăm dò do cơ quan tái thiết thuộc Hội đồng Thành phố San Jose thực hiện trước đó đã đưa ra kết quả là trên 90% cư dân người Việt đã bỏ phiếu chọn tên Little Saigon.

Vì thế, Tuệ Vân hôm nay sẽ không kể lại những diễn tiến trong buổi họp hôm đó mà sẽ giới thiệu đến quý vị thính giả và các bạn một số các phát biểu mà Tuệ Vân đã có cơ hội thâu lại trong buổi họp khoáng đại cộng đồng, hay là các đoạn nói chuyện, hoặc là trao đổi cảm nghĩ của quý vị đồng hương để quý vị thính giả và các bạn qua đó có những cảm nhận cụ thể và những đánh giá trung thực khách quan chung quanh một tiến trình đặt tên cho khu thương mại Việt Nam của HĐTPSJ mà cộng đồng người Việt San Jose và các vùng phụ cận đã cho rằng đó là một tiến trình làm việc phi dân chủ của một số viên chức chính quyền địa phương.

Đầu tiên là đoạn âm thanh của ký giả Huỳnh Hớn trình bầy lại ý kiến của tiến sĩ Lê Hữu Phú về việc đòi hỏi nghị viên Madison Nguyễn công bố tài sản của cô, sau khi cô lập gia đình để xem có những ẩn khuất gì trong những quyết định của cô khi quay lưng lại với quyền lợi của cộng đồng người Việt là những người đã bầu cô vào chức hiện hành.

- phát biểu của ký giả Huỳnh Hớn

Tiếp theo là các phát biểu hay cảm nghĩ của:

- Chị Trần Khanh đại diện cho Nghiệp Đoàn tại miền Bắc CA
- Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm Hội Thánh Cao Đài
- Luật sư Đỗ Đoãn Quế
- Luật sư Hoàng Cơ Long
- Tiến sĩ Phạm Kim Long
- Ông Huỳnh Phong nguyên CT của LLSQThủĐức, quân lực VNCH
- Và sau cùng là cảm nghĩ của anh Bryan Đỗ, một người trẻ có những quan tâm sâu sắc trong vấn đề đặt tên cho khu phố thương mại của người Việt Nam .

[Các đoạn âm thanh]

Kính thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa nghe qua một số những phát biểu và cảm tưởng mà Tuệ Vân đã ghi nhận được trong buổi họp khoáng đại cộng đồng. Sau đây Tuệ Vân xin đọc cho quý vị nghe bản tổng kết những ý kiến của các tổ chức hội đoàn và đồng hương hiện diện trong buổi họp về biến cố Little Saigon, do UBLittle Saigon soạn thảo.

Bản tổng kết về các quyết định trong buổi họp khoáng đại của cộng đồng San Jose và các vùng phụ cận trên vấn đề quyền tự do dân chủ qua việc đặt tên cho khu thương mại Việt Nam :

1/- Đặt tên cho ngày thứ ba là “Thứ Ba Đen” và sẽ tổ chức những cuộc biểu tình trong các ngày thứ ba 11, 18 và 25/12/2007 để tố cáo sự độc tài và phản dân chủ của Bà Madison cũng như của 7 thành viên khác trong Hội Đồng Thành Phố San Jose.

2/- Đòi hỏi thị trưởng và các nghị viên phải xin lỗi Cộng Đồng người Việt tại San Jose vì họ đã có lời xúc phạm đến danh dự chung của cả Cộng Đồng.

3/- Yêu cầu Bà nghị viên Madison từ chức vì bà không còn được cử tri tín nhiệm.

4/- Nếu Bà Madison không đồng ý từ nhiệm theo ý nguyện của cử tri thì cộng đồng người Việt sẽ tiến hành thủ tục bãi nhiệm bà Madison để chọn người khác đại diện cho cư dân Việt Nam tại khu vực 7 thuộc TP. San Jose.

Kính thưa quý vị thính giả và các bạn, quý vị vừa nghe bản quyết định của Ủy Ban Little Saigon. Ở đây Tuệ Vân cũng xin được đề cập đến sự hiện diện của nghị viên Kansen Chu, người đã bỏ phiếu theo ý kiến của cộng đồng người Việt và luật sư Dale Warner người Hoa Kỳ gốc Ái Nhỉ Lan. Nghị viên Kansen Chu đã lên phát biểu về sự ủng hộ của ông trong quyết định chọn tên Little Saigon cho khu thương mại của người Việt Nam . Luật sư Dale Warner thì phát biểu rằng ông tình nguyện giúp cho Ủy Ban Little Saigon về mặt pháp lý. Luật sư Dale Warner ngoài ra cho biết sẽ kêu gọi các tổ chức của người Mỹ như Cộng Đồng Người Mỹ gốc Ái Nhỉ Lan, Cộng Đồng người Mỹ gốc Mễ, và các cộng đồng Á Châu khác cùng đứng lên đòi hỏi dân chủ cho San Jose. Bởi vì theo luật sư nếu để yên hành động đối xử phi dân chủ của HĐTPSJ với Cộng Đồng VN thì sự kiện này sẽ được tái diễn trong tương lai đối với các cộng đồng khác. Cuối cùng một cư dân tại San Jose là bà Nga Bùi, đã tình nguyện đóng góp cho quỹ pháp lý Little Saigon một số tiền là 5000 mỹ kim để trang trãi cho những chi phí cần thiết. Sự kiện thực thi phi dân chủ của chính quyền San Jose cũng đã gây chú ý đến một số các luật sư Mỹ Việt trong đó có luật sư Đỗ Văn Quang Minh là người đầu tiên đã gởi thư đến Hội Đồng Thành Phố San Jose để phản đối về việc làm thiếu dân chủ nói trên.

Mong rằng trong những ngày tháng sắp tới các nhân sĩ và trí thức Việt Nam sẽ cùng đến và góp tay với Ủy Ban Little Saigon để lấy lại danh dự của cộng đồng người Việt, và để đòi hỏi sự thực thi dân chủ tại những vùng đất tự do dân chủ, đẩy lùi những ảnh hưởng chính trị đen tối đang kết hợp với các giới tài phiệt tư bản hầu áp đặt một đường lối mà nhà nước CSVN đang mong muốn thực thi tại San Jose nói riêng, và trên tất cả những vùng đất dân chủ có người Việt Nam hiện diện trên toàn thế giới nói chung.

Buổi họp khoáng đại đã được trực tiếp truyền thanh qua hệ thống Paltalk từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều cùng ngày Chủ Nhật 9 tháng 12 năm 2007.

Phóng sự về buổi họp khoáng đại của cộng đồng người Việt San Jose và các vùng phụ cận đến đây là chấm dứt. Tuệ Vân của Tạp Chí Truyền Thanh trang Tâm Thức Việt Nam, địa chỉ tamthucviet.com, xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị thính giả và các bạn và xin hẹn gặp lại trong một chương trình kế tiếp.