Monday, December 10, 2007

San Jose: CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÌNH HỌP KHOÁNG ĐẠI 09 Tháng 12, 2007 ( The Voice of the Vietnamese People Networks)


CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÌNH HỌP KHOÁNG ĐẠI 09 Tháng 12, 2007 ( The Voice of the Vietnamese People Networks)

http://www.tiengdanweekly.com/

Phần 1

(Đọc Quyết Nghị Quyết Định Bãi Nhiệm Madison Nguyễn)

Phần 2

(Biểu Quyết Bãi Nhiệm Madison Nguyễn)

Phần 3

(Tường Trình các Hoạt Động của Ửy Ban Vận Động Tên Little Saigon)

Phần 4

(Nhận Định về các việc làm sai trái và phản dân chủ của Madison Nguyễn)

Phần 5

(Chào Cờ Mặc Niệm - Một Khung Cảnh Hùng Tráng Đầy Xúc Động)

Phần 6

(Chào Cờ Mặc Niệm - Một Khung Cảnh Hùng Tráng Đầy Xúc Động)

Phần 7

(Các Quan Khách Phát Biểu)

Phần 8


Ghi Chú

Janet Nguyễn nêu ý kiến về Recall

Giúp đỡ xem video

http://www.tiengdanweekly.com/