Friday, December 7, 2007

Cuộc biểu tình Thứ Ba Đen đầu tiên tại Toà Thị Chính San Jose ngày 4/12/07 để phản đối Hội đồng thành phố bác bỏ tên Little Sagon


Cuộc biểu tình Thứ Ba Đen đầu tiên tại Toà Thị Chính San Jose ngày 4/12/07 để phản đối Hội đồng thành phố bác bỏ tên Little Sagon. (Photo Trương Xuân Mẫn)