Wednesday, December 5, 2007

Phat bieu Ung Ho Little Saigon cua Cu*.u Trung Ta' Vo Dai, chu tich LHSQTB QLVNCH va`cu~ng la` Pho CT Ngoai Vu cua Tap The Cuu Chien Si QLVNCH

Fwd:

Ki'nh thu*a quy' vi.:

Chu'ng to^i vu*`a ghi nha^.n d-u*o*.c lo*`i pha't bie^?u cu?a Cu*.u Trung Ta' Vo~ D-a.i Chu? Tic.h Lie^n Ho^.i Si~ Quan Tru*` Bi. QLVNCH va` la` Pho' Chu? Ti.ch Ngoa.i Vu. Ta^.p the^? Cu*.u Chie^'n Si~ QLVNCH vu*`a le^n tie^'ng u?ng ho^. U?y Ban Va^.n D-o^.ng Cho.n Te^n Little Saigon va` d-o^`ng y' vie^.c d-a+.t te^n Little Saigon cho khu pho^' tre^n d-u*o*`ng Story Rd, San Jose.

Toa`n va+n lo*`i pha't bie^?u ghi nha^.n d-u*o*.c qua d-a`i pha't thanh VNAM 1430 nga`y ho^m nay 03/12/2007

http://216.122.18.155/audio/littlesaigon_vodai120307.htm

Tra^n tro.ng,
Hoa`ng Hoa
TM BBT Tua^`n Ba'o Tie^'ng Da^n,
He^. Tho^'ng Tie^'ng No'i Ngu*o*`i Vie^.t