Wednesday, February 18, 2009

Ủng hộ Cộng Đồng Việt Nam bắc California trong công cuộc đấu tranh đòi công lý và tên "Little Saigon".