Thursday, February 12, 2009

Thông Cáo Báo Chí ngày 12 tháng 2 năm 2009 của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

Thứ Năm, ngày 12 tháng 2 năm 2009
Thông Cáo Báo Chí ngày 12 tháng 2 năm 2009 của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California


VIETNAMESE-AMERICAN COMMUNITY OF NORTHERN CALIFORNIA
CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA
220 Leo Ave., Suite B, San Jose, CA 95112
Phone (408) 298-6174 ~ Fax: (408) 298-6184 ~ Email: noracalvacom@yahoo.com


Thông Cáo Báo Chí

San Jose, ngày 12 tháng 2 năm 2009

Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali đang xúc tiến việc lấy lời khai hữu thệ của nghị viên Madison Nguyễn và Forrest Williams trong tháng 2 này liên hệ đến vụ kiện thành phố San Jose về sự vi phạm rõ rệt đạo luật Brown Act của bà Madison Nguyễn và đa số thành viên của hội đồng thành phố. Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali cũng đã gởi văn kiện cho thành phố San Jose đòi hỏi phải cung cấp những tài liệu công khai.

Thành phố San Jose sẽ chọn lựa hoặc thỏa mãn đòi hỏi hoặc tìm cách ngăn cản Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali bằng những chi phí thật lớn lao. Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali trước đây đã thông báo việc lấy lời khai hữu thệ của nghị viên Madison Nguyễn và Forrest Williams trong tháng 11 năm 2008. Tuy nhiên thành phố cho biết là họ có ý muốn thương thảo về một sự dàn xếp tốt đẹp cho cả hai phiá. Nếu xúc tiến vụ kiện qua giai đoạn xét xử và đi đến phán xét của tòa sẽ rất tốn kém (cho cả Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali và cư dân San Jose chịu thuế). Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali đồng ý cùng thành phố tham dự các cuộc bàn thảo để đi đến một sự dàn xếp thỏa đáng. Điều đáng tiếc là kết cục Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali cảm nhận rằng thành phố không có ý thực tâm thương thảo, do đó Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali phải kết thúc các thảo luận về việc dàn xếp.

Chính vì tính cách tế nhị của sự liên lạc giữa luật sư và thân chủ, Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali không thể cung cấp các chi tiết sâu xa hơn về vụ kiện. Khi điều kiện cho phép, Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali sẽ tiếp tục thông báo cho công chúng qua các bản thông cáo với báo chí về tiến trình của vụ kiện.

Nguyễn Ngọc Tiên

Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Bắc California

*Đạo luật Brown Act cấm đoán những cuộc họp kín do đa số các thành viên của một bộ phận công cộng để thảo luận, bàn cãi về bất cứ vấn đề gì đang thuộc thẩm quyền quyết định của bộ phận công cộng đó. Mục tiêu của đạo luật Brown Act, theo như văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Tiểu bang, “là để tạo sự dễ dàng cho quần chúng tham gia trong các quyết định của chính quyền địa phương và ngăn chặn bớt sự lạm dụng tiến trình dân chủ trong việc ban hành những luật lệ mờ ám do các bộ phận công cộng.”


---- o0o ----VIETNAMESE-AMERICAN COMMUNITY OF NORTHERN CALIFORNIA
CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA
220 Leo Ave., Suite B, San Jose, CA 95112
Phone (408) 298-6174 ~ Fax: (408) 298-6184 ~ Email: noracalvacom@yahoo.com


PRESS RELEASE


San Jose, Feb. 11/2009

VACNORCAL is seeking to take the depositions of Madison Nguyen and Forrest Williams in February for the lawsuit against the City of San Jose stemming from the apparent Brown Act* violation committed by Madison Nguyen and a majority of the City Council. VACNORCAL has also sent a Request for Production of Documents to the City of San Jose.

The City of San Jose will either cooperate or will try to put up costly hurdles for VACNORCAL. VACNORCAL previously noticed the depositions of Madison Nguyen and Forrest Williams in November 2008. However, the City indicated it was interested in negotiating a settlement of the lawsuit. As taking a lawsuit through to trial or judgment is extremely costly (for both VACNORCAL and the taxpayers of San Jose), VACNORCAL agreed to hold settlement discussions with the City. Unfortunately, VACNORCAL ultimately felt the City was not negotiating in good faith, so VACNORCAL ended settlement discussions.

Greatly due to the sensitive nature of attorney-client communication, VACNORCAL is not able to provide in-depth details about the lawsuit. When it is able to do so, VACNORCAL will continue to inform the public through press releases regarding the lawsuit's progress.

Tien N. Nguyen

(President of VAC-NORCAL)


*The Brown Act prohibits secret meetings held by a majority of the members of a public body to hear, discuss or deliberate upon any matter, which is under the subject matter jurisdiction of the public body. The purpose of the Brown Act, according to the California Attorney General’s Office, “is to facilitate public participation in local government decisions and to curb misuse of the democratic process by secret legislation by public bodies.”

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090212_01.htm


---