Thursday, February 5, 2009

Thu+ Mo+`i Ho.p Ba'o lu'c 12 gio+` tru+a Thu+' Na(m 5/2/2009 tru+o+'c tie^`n d-i`nh City Hall San Jose


Thứ Tư, ngày 4 tháng 2 năm 2009

Thư Mời Họp Báo lúc 12 giờ trưa Thứ Năm 5/2/2009 trước tiền đình City Hall San Jose • Ủy Ban Bãi Nhiệm nghị viên Madison Nguyễn

Ngày 5 tháng 2 năm 2009

Thư Mời Họp Báo

Ủy Ban Bãi Nhiệm nghị viên Madison Nguyễn xin kính mời quí đồng hương và các cơ quan truyền thông, báo chí vui lòng đến tham dự buổi họp báo của Ủy Ban Bãi Nhiệm vào lúc 12:00 giờ trưa ngày 5 tháng 2 năm 2009 tại trước tiền đình thành phố San Jose.

Xin kính mời quí vị dành ít thì giờ đến tham dự đông đủ để yểm trợ tinh thần cho Ủy ban.

Trân trọng kính mời
Lê Lộc
Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị viên Madison Nguyễn
Số điện thoại để liên lạc: 408-775-3970


http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090204_01.htm


---